Föreningen Den Goda Jorden vill med anledning av samrådet för ovan nämnda översiktsplan (Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050) lämna följande synpunkter.

Värna åkermarken – välj andra lösningar
Vi konstaterar att Vellinge kommun ligger i ett område med Sveriges bästa åkermark. Vår goda jord är en unik resurs som kan ge oss en styrkeposition i framtiden, om vi ser till att värna den. Samhällets största utmaning i framtiden blir sannolikt att förse befolkningen med livsmedel, energi och material. Jordens befolkning ökar, allt fler får högre materiell standard och vi behöver fasa ut användningen av fossil energi. Samtidigt finns risken att stora områden i världen inte kommer att kunna odlas som idag på grund av klimatförändringarna och brist på vatten.

I Skåne och Vellinge kommun finns mycket goda förutsättningar att producera framtidens livsmedel, energi och material på åkermark; bördig jord, tillgång till vatten, samt en i allt väsentligt välordnad företagsstruktur och kompetenta lantbrukare. Vellinge kommun har därför alla möjligheter att inneha en riktig styrkeposition i framtiden – om man ser till att värna åkermarken.

Vi anser därför att Vellinge kommun bör pröva andra lösningar för lokalisering av de bostäder och kringservice som behövs för att möta det växande invånarantalet, än att bebygga den allra bästa åkermarken.

Inventera möjligheten att bygga inom redan bebyggda områden
Vi vill peka på en studie som genomförts av företaget Trivector i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola (Rapport 2009:03, Ytsnåla trafikanläggningar, Trivector Traffic AB). I studien har man noga inventerat två sydsvenska städer, Lund och Växjö. Slutsatsen är att man inom ramen för nuvarande bebyggda områden i Lund respektive Växjö kan bygga ytterligare hela 12 000 respektive 18 000 lägenheter, plus frigöra 240 000 m2 respektive 370 000 m2 mark för verksamheter.

Vi föreslår att Vellinge kommun genomför en liknande inventering INNAN man fastställer den nya översiktsplanen. Det låter inte alls omöjligt att en hel del av de bostäder och övrig service, som Vellinge kommun vill bygga, ryms inom nuvarande bebyggda områden. Detta utan att ens förtäta så konsekvent som anges i ovan nämnda studie.

Utspridd bebyggelse minskar användningsmöjligheten av åkermarken
Vellinge kommun skriver i förslaget till översiktplan att jordbruket ska karaktäriseras av en utveckling mot mer närproducerade och ekologiska livsmedel. Det är gott så, men det förutsätter att man kan utnyttja åkermarken fullt ut och även öka djurhållningen, med ökad stallgödselspridning som följd.

En mer utspridd bebyggelse, som föreslås i planen exempelvis mellan Räng och Fredshög samt vid Vellinge väster, kan tyvärr sätta stopp för en sådan utveckling. Miljöbalkens bestämmelser kring störningar av lukt, flugor, damm och buller med mera reglerar och begränsar möjligheterna till djurhållning och stallgödselspridning. En utspridd bebyggelse minskar därför användningsmöjligheterna av jordbruksmarken, särskilt vad gäller djurhållning.

Åkermarker ger många arbetstillfällen i kommunen
Åkermarken är redan idag en av Vellinge kommuns viktigaste produktionsresurser. Nästan 9% av alla som arbetar i kommunen återfinns inom jord- och skogsbruket, inklusive underleverantörer och förädlingsledet, enligt statistik från LRF. Om man räknar med den kringservice i form av transporter, varor och tjänster från lokalt näringsliv och kommunal service som dessa arbetstillfällen genererar, utgör det ytterligare ca 3% av sysselsättningen. Det gör totalt 12% av alla arbetstillfällen inom Vellinge kommun. Basen för detta är den produktiva åkermarken.

Med hänvisning till det ovan framförda, hemställer vi

att    Vellinge kommun genomför en noggrann inventering av möjligheterna att bygga bostäder i redan bebyggda områden

att    Vellinge kommun prövar en annan lokalisering för behovet av bostäder, service med mera, där marken inte utgörs av värdefull åkermark

att    Vellinge kommun stryker planerna på utspridd bebyggelse i jordbrukslandskapet, exempelvis mellan Räng och Fredshög

att     Vellinge kommun tar ett långsiktigt politiskt beslut om att värna åkermarken och INTE bebygga den.

Med vänlig hälsning
Föreningen Den Goda Jorden
Hans Andersson
Ordförande