Månad: augusti 2010

Brev angående Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050

Föreningen Den Goda Jorden vill med anledning av samrådet för ovan nämnda översiktsplan (Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050) lämna följande synpunkter.

Värna åkermarken – välj andra lösningar
Vi konstaterar att Vellinge kommun ligger i ett område med Sveriges bästa åkermark. Vår goda jord är en unik resurs som kan ge oss en styrkeposition i framtiden, om vi ser till att värna den. Samhällets största utmaning i framtiden blir sannolikt att förse befolkningen med livsmedel, energi och material. Jordens befolkning ökar, allt fler får högre materiell standard och vi behöver fasa ut användningen av fossil energi. Samtidigt finns risken att stora områden i världen inte kommer att kunna odlas som idag på grund av klimatförändringarna och brist på vatten.

Rapport från region Skåne

Region Skåne har i projektet Tema PM – Kommundialog Skåne växer, Markanvändning i ett regionalt perspektiv publicerat en del material.

Balnd annat en delrapport med namnet ”10 nyckelfaktorer – så planerar, driver och agerar kommunerna”. I Kapitel 5 som börjar på sidan 17 berörs Den goda åkermarken och landsbygdsutveckling.

Här kan du ladda ner rapporten.

Envis kamp för att rädda åkermarken

– Jag förstår att det finns ett tryck efter småhus, men man måste tänka på att man förstör jordbruksmark.

Det säger Bengt Dahlström, som tillsammans med hustrun Birgitta vänder sig till regeringen för att försöka stoppa kommunens planer på småhus på Kvillingeslätten.

Så inleds en artikel i Folkbladet den 4 augusti.

Läs hela artikeln här.