Rapporten från KSLA:s akademisammankomst 11 mars ”Konkurrensen om vår odlade jord” har följande innehåll:

Välkommen – bakgrund och inledning
Olle Marklund, Allmänna avdelningens ordförande, KSLA

Forslag til ny jordvernlov. Bakgrunn og forventede effekter

Hildegunn Gjengedal, politisk rådgivare i Landbrugs- og Matdepartementet, Norge

Bevarande av svensk åkermark – olika policyperspektiv
Lars Olsson, departementsråd för Skogs- och Lantbruksenheten, Jordbruksdepartementet, Sverige

Varför går åkermark över till annan användning?
Marie Stenseke, universitetslektor, Göteborgs Universitet

Behöver vi svensk matjord och i så fall varför?
Peter Edling, lantbrukare och tidigare ordförande i KSLA:s Jordbruksavdelning

Diskussion

Läs hela rapporten här.