DenGodaJordens kommungrupp i Varberg har skrivit följande brev till Varbergs kommun apropå Fördjupad översiktsplan Trönninge m. omnejd. Ny översiktsplan 2010-02-03.

Vi känner stor tvekan inför utbyggnad och nybyggnation i Trönningeområdet. Här har redan Göingegårdens fina gamla kulturmiljö med prima åkermark och äppelodlingar slagits sönder, och nu fortsätter ödeläggelsen av natur och kultur i Varbergs närområde. Hallands karaktär av gammal jordbruksbygd förfaller därmed alltmer. En stor del av det uppväxande släktet hamnar allt längre ifrån ett naturligt umgänge med våra stora husdjur och nyttoväxter. Förståelsen för agrarlandskapet och naturens ekologiska växlingar blir därmed alltmer abstrakt.

Bland målsättningarna för den nya översiktsplanen hamnar Trönninges jordbruksmark först på nionde plats. På s. 22 i översiktplanen står ”Trönninge utgör ett större centralt beläget jordbruksområde som i och med detta förslag delvis tas i anspråk för bebyggelse.” Men faktum är att man enligt planen fortsätter inmutningen av värdefull jordbruksmark för en bebyggelse, som likaväl hade kunnat förläggas till betydligt mindre produktiva områden. Det finns ju faktiskt ganska mycket av det slaget runt Varbergs tätort.

Vi kräver alltså att översiktsplanen revideras så att hänsyn tas till den värdefulla jordbruksmark som finns kvar i Trönningeområdet. Sett i ett globalt perspektiv borde och måste vi i Sverige kunna tala om för övriga världen hur man kan odla så att jordens resurser räcker till för alla och därmed dra vårt strå i kampen mot världssvälten!