Angående rapporten Markanvändning i Skåne
Med anledning av att Region Skåne gett ut ovan rubricerade rapport, vill föreningen Den Goda Jorden härmed lämna följande synpunkter.

Föreningen Den Goda Jorden anser att det är positivt att Region Skåne valt att uppmärksamma denna mycket viktiga fråga om markanvändning i Skåne. Rapporten sätter fingret på en öm punkt i skånsk utveckling – hur ska Skåne och Öresundsregionen fortsätta växa utan att vi samtidigt exploaterar all åkermark?

Avgörandet ligger idag helt hos kommunerna, som främst ser till kortsiktiga ekonomiska intressen att öka invånarantal och industrietableringar. Vi vill att Skånes kommuner inser att åkermarken är en av de viktigaste produktionsresurserna för nuvarande och kommande generationer.

Vanlig åkermark är en fullkomligt livsnödvändig resurs. Med hjälp av solens energi och tillång på vatten kan vi skörda livsmedel, energi och råvaror till materialframställning – varje år för all framtid. Redan är 10 % av den allra bästa åkermarken i Skåne bebyggd. Av kommunernas översiktplaner framgår att minst lika mycket åkermarken kommer att bebyggas inom de närmaste åren. Region Skåne bör fundera på vad man kan göra för att hejda denna utveckling.

Kommunerna bör istället förtäta i redan bebyggda områden. Enligt en studie av företaget Trivector i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola har man inventerat två sydsvenska städer, Lund och Växjö. Slutsatsen är att man inom bebyggda områden i Lund kan bygga ytterligare 12 000 lägenheter, plus frigöra 240 000 m2 mark för verksamheter och service. Säkert finns liknande möjligheter att förtäta även i andra skånska tätorter.

Skåne har Sveriges och norra Europas bästa åkermark. Den globala efterfrågeutvecklingen och klimatfrågan gör att samhällets största utmaning framöver blir att förse befolkningen med livsmedel, energi och material:

  • Jordens befolkning ökar från dagens 7 miljarder till 9 miljarder år 2050.
  • Allt fler får högre materiell standard, vilket medför en större förbrukning av livsmedel, energi och material.
  • Vi behöver fasa ut användningen av fossila bränslen
  • Samtidigt finns risken att stora områden i världen inte kommer att kunna odlas som idag på grund av klimatförändringarna och brist på vatten.

Den goda åkermarken är därför en unik resurs som kan ge Skåne en global styrkeposition i framtiden, om vi ser till att värna den.

De som vill bebygga åkermark måste tala om varför den inte kommer att behövas i framtiden. De måste också anvisa vilka alternativa lösningar som står till buds för att lösa livsmedelsförsörjningen och energiförsörjningen.

Föreningen Den Goda Jorden vill att Region Skåne och kommunerna börjar samarbeta för att åstadkomma en ansvarfull förvaltning av den värdefulla åkermarken. Vi vill gärna uppmuntra Region Skåne att ta fortsatta initiativ i denna mycket viktiga fråga. Vår åkermark lär inte nybildas förrän efter nästa istid.

Föreningen Den Goda Jorden
Hans Andersson
ordförande