Vi vill göra länsstyrelsen uppmärksam på det förhållande att jordbruksfastigheten Klagstorp 10:2 i Västra Klagstorps församling har förvärvats (vilket har framgått i pressen) av Malmö kommun.

Vi kan inte förstå att det finns lagliga förutsättningar för att en kommun som varande en juridisk person skall kunna köpa upp jordbruk som i översiktsplanen skall förbli jordbruksmark. Kommunen har vad vi förstår inte heller sökt förvärvstillstånd, antagligen därför att man vet att förutsättningarna i jordförvärvslagen inte är uppfyllda.

Vi misstänker även att kommunen tidigare förvärvat jordbruksmark utan att man sökt förvärvstillstånd.

Inom den ideella föreningen Den Goda Jorden är vi bekymrade över den okänsliga exploateringen som allmänt sker av den bästa åkermarken. Den baltiska moränen och de odlingsförutsättningar som den ger i sydvästra Skåne får vi inte förstöra. Jorden och dess bördighet går inte heller att flytta. De jordar som nu är i fara avkastar över tre gånger mer än genomsnittet för världens jordbruksmark och ger, på grund av klimat och jordens unika förmåga att tillhandahålla växttillgängligt vatten, en oslagbar odlingssäkerhet. Här blir aldrig missväxt. Bara att exploatera 365 kvadratmeter av denna jord kan jämföras med att för all framtid beröva en familj dess mat.

Inom flertalet kommuner och deras planmyndigheter finns inte, eller utnyttjas inte, den kunskap som skulle medföra att odlingsresurserna beaktas i den kommunala planeringen. I Skåne måste kommunerna inom länet och regionen visa på förmåga att samverka för att Skåne skall kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Vissa kommuner måste inse att de ytmässigt sett är närmast fullbyggda.

Den Goda Jorden ideell förening