Det var ett konstruktivt och givande styrelsemöte i Skara den 9 september.

Vid styrelsemötet antog styrelsen föreningens verksamhetsplan. Läs den under ”om föreningen” ovan eller ladda ner den här ->

Speciellt inbjuden till styrelsemötet var förre biskopen i Skara, hovpredikanten Lars-Göran Lönnermark som redovisade kyrkans syn på bruket av jorden.

Ett beslut vid kyrkomötet omkring 1990 att utarbeta en teologi om jordens bruk ledde till att kyrkostyrelsen bad Skara stift med biskop Lönnermark i spetsen att verkställa kyrkomötets beslut. En rad experter från skilda områden medverkade i projektet som fick arbetsnamnet ”Den goda jorden”.

Uppdraget resulterade bland annat i boken ”Den Goda Jorden? En idébok om jordens bruk”. Boken innehåller bland annat ett policydokument för hur man från kyrkans sida skulle kunna se på jordens bruk. En film med titeln Den Goda Jorden producerades också. Vidare gjordes en pärmbok ”Där människor bor” avsedd för studiecirklar. Jordbruket sätts där in i ett vidare filosofiskt och ekologiskt perspektiv. Arbetet resulterade också i boken ”Jord och pengar” som sätter jordens bruk i teologisk, etisk, ekologisk och ekonomisk belysning.

I den efterföljande diskussionen framhölls att det är ett mycket värdefullt material som kommit fram genom kyrkans engagemang. Troligen var tiden då inte mogen för att materialet skulle få det genomslag som det förtjänade. Vi hade då under 1990-talet ett ”besvärande överskott” på livsmedel och överskott på odlingsmark som skulle läggas i träda eller planteras med energiskog. Dagens situation med brist på livsmedel och kraftigt stigande priser ökar medvetenheten om åkerjordens värde för livsmedelsproduktion. Mycket av materialet är fortfarande aktuellt och kan användas på föreningens hemsida medan andra delar behöver uppdateras med hänsyn till den nya situationen inom livsmedelsförsörjningen.

Tack till Lars-Göran Lönnermark samt till Hushållningssällskapet i Skara som ställde upp med en mycket fin möteslokal.