Ur ledare i Hallands Nyheter 30 maj 2008.

Lagskydda den bästa åkerjorden

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, vill ha ett starkare skydd för åkermarken. Kravet på att skydda den goda jorden riktas till staten men kommunerna måste även utan lagstiftning ta större hänsyn till åkermarken i sin planering.

Förra året avvisade LRF-stämman kravet på att den bästa åkermarken skulle kunna skyddas genom att förklaras som riksintresse. Äganderätten ansågs då viktigare att slå vakt om. I år hade insikten ökat om att åkermark som asfalteras eller bebyggs med bostäder eller industrilokaler inte kan återskapas. Därför kräver LRF nu att åkermarken ska ges lagskydd, om nödvändigt som riksintresse.

Kanske är det också den globala livsmedelskrisen som gjort att fler av ombuden på riksstämman, som hölls på den egna kursgården Sånga Säby utanför Stockholm i en möteslokal där varken press eller åhörare fick plats, tänkt om från i fjol. I ett särskilt uttalande pekade stämman på att skyddet för odlingsbar mark i hela världen behöver stärkas.
”Varje år försvinner 5-7 miljoner hektar av världens åkermark genom erosion, ökenspridning och översvämningar. I stora delar av världen och i Sverige förstörs bra åkermark för all framtid av städernas utbredning, av vägar och av byggnation.”

Stämmobeslutet måste nu följas upp. Många LRF-medlemmar sitter i en annan funktion i kommunala beslutsförsamlingar – såväl kommunfullmäktige som nämnder där markanvändningen behandlas. Det gäller att de bevakar hur god åkermark används, så att inte det problem LRF-stämman pekar på förvärras. Problemet är inte minst aktuellt i Hallandskommunerna, som växer snabbt och ofta tar i anspråk åkermark för expansionen.