”I Halmstad tar kommunen klimathotet på allvar. Den goda åkerjorden ska räddas från exploatering när nya bostadsområden planeras.” Så skriver atl.nu efter att Gunnel Bengtsson, vice ordförande i kommunstyrelsen, (c) sagt att hon vill skona den förstklassiga åkermarken i Kärleken-Sofieberg utanför Halmstad från exploatering.

Mycket klokt, men den goda jordens uppmärksammade manifestation i Halmstad om att rädda marken på Kårarp har ännu inte nått målet. Se länk ovan under ”Manifestationer”.

Klicka här för att läsa hela artikeln på atl.nu

Fredag 15 februari 2008

Åkerjorden ska räddas

I Halmstad tar kommunen klimathotet på allvar. Den goda åkerjorden ska räddas från exploatering när nya bostadsområden planeras.

 

Gunnel Bengtsson, vice ordförande i kommunstyrelsen, (c) vill skona den förstklassiga åkermarken i Kärleken-Sofieberg utanför Halmstad från exploatering. Foto: Anders Andersson

HALMSTAD ATL
I området Kärleken-Sofieberg i utkanten av staden ska behovet av odlingsbar mark ses över. Planer finns på 2 000 -lägenheter, skolor och gator. Men det är inte alls säkert att området blir så omfattande som först var meningen eftersom man vill skona den bördiga åkerjorden.

– Jord och vatten är de viktigaste resurser vi har, säger kommunstyrelsens vice ordförande Gunnel Bengtsson (c).

I Halland har kommunen genom åren fått växa utan att man tänkt så mycket över vilken mark som tagits i anspråk. Liksom på många andra håll i landet har bostäder och industrier byggts på de allra bästa jordarna.

– Halmstad har mycket värdefull åkermark. När Sverige skulle vara självförsörjande på livsmedel tog man hänsyn till den goda jorden. Men det är säkert 20 år sedan, säger Gunnel Bengtsson.
– Sedan har det inte varit aktuellt. Vi har hela tiden tänkt att det funnits ett överskott av åkermark. Men så är det inte. Åkermarken är begränsad.

Bred uppgörelse
Det är den senaste tidens klimatdebatt och de höjda världsmarknadspriserna på livsmedel som fått kommunen att tänka om. Inför årets budgetarbete träffade kommunstyrelsens beredningsutskott en bred överenskommelse över blockgränserna om att se över översiktsplanen för Kärleken- Sofieberg. Området är bara början. All mark i kommunen som ännu inte är detaljplanerad ska ses över.

– Ska vi ta klimatförändringarna på allvar måste vi agera, säger Gunnel Bengtsson.

Halmstad är en tillväxtkommun. Befolkningen ökar med 500 personer om året och kommunen är attraktiv för företag att etablera sig i. Gunnel Bengtsson poängterar att översynen inte ska hindra stadens utveckling. Det handlar om att se vilka områden som är lämpliga för exploatering.

– Det är inte säkert att man behöver lägga bostäder eller industri på den plattaste, bördigaste marken. Andra mer kuperade områden kan vara minst lika attraktiva för boende, säger hon.

Bördigaste jorden
Vägdragningar tvärs igenom åkermark eller remsor med mark vid sidan av vägar som lämnats kvar och som inte går att utnyttja är ytterligare exempel på markexploateringar som kommunen vill undvika framöver.

– Vi måste titta på vad som är bäst ur odlingssynpunkt. Det måste finnas kvar jordar som tillräckligt stora att odla på, säger Gunnel Bengtsson.

I Skåne och Halland, där mycket av den bördigaste jorden finns i landet, visar en rapport från länsstyrelsen i fjol att 831 hektar åker exploaterats de senaste tre åren. Med varmare klimat kommer behovet av att producera mat i Sverige öka.

– Användningen av åkermark är en av flera insatser som klimatförändringarna för med sig för kommuner. Man får inte tänka att det är för sent att göra något åt klimathotet. Det får inte vara för sent, säger Gunnel Bengtsson.

Suzanne Hörle
040-601 64 81
suzanne.horle@lrfmedia.lrf.se