Protokoll från årsmöte med Den Goda Jorden 20070327

23 medlemmar hade hörsammat kallelsen.

Ordförande Anders Stenström hälsade välkomna till Gunnar Nilssons Maskin i Åstorp.

1. Till årsmötets ordförande valdes Arne Malm, Åstorp.

2. Till årsmötets sekreterare valdes Eva Göransson, Nordanå.

3. Till att justera årsmötets protokoll valdes Ingvar Andersson, Åkarp samt Anders Pålsson, Åstorp.

4. Verksamhetsberättelsen för 2006 föredrogs av Eva Göransson och en synpunkt kom in att medlemsantalet inte framkom. Anders Stenström berättade att man vid utgången av 2006 hade 260 medlemmar. Efter detta tillrättaläggande godkändes verksamhetsberättelsen.
Revisorernas berättelse föredrogs av Eva Göransson och godkändes.

5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2006.

6. Utgår då inga motioner eller framställningar från styrelsen inkommit.

7. Resersättning utgår med 18:- per mil och faktiska kostnader ersätts efter inlämnande av reseräkning/kvitto. Anders Stenström använder sig i första hand av vandrarhem istället för hotell då det är billigare och försöker dessutom ta betalt för sina föredrag.
Lars Törner: Anders Stenströms insats under 2006 med ett trettiotal föredrag är mycket i förhållande till kostnaderna för resor.
Hans Andersson: Medverkan på Milamässan i Malmö i februari var positiv, där knöts många nya kontakter.

8. Förslag från Anders Stenström att när ekonomin så tillåter så skall Berte Museum få tillbaks sina utlägg för Bengt Svensson som administrerar ”den Goda Jorden” i anslutning till sin anställning på Berte Museum. Kostnaden uppskattades 2006 till 3500:-.
Sponsorpengar 5000:- har inkommit från Färs & Frosta Sparbank.
Styrelsen får i uppdrag att bereda frågan om höjd medlemsavgift från 2008, upp till 250:-/medlem.

9. Till ordinarie ledamöter valdes på två år:
Carin Stenström, Norrköping
Carl Jonsson, Heberg
Till suppleanter valdes på två år:
Sture Nilsson, Frillesås
Olof Bågenholm, Getinge
Torsten Winther, Eslöv
Till ordförande valdes på ett år:
Anders Stenström, Slöinge

10. Till revisorer valdes på ett år:
Christel Cederberg, Harplinge
Ulf Hansson, Halmstad
Till revisorsuppleant valdes på ett år:
Eva Göransson, Nordanå

11. Till valberedning inför årsmötet 2008 valdes:
Gunnar Svensson, Landskrona
Jens Blomqvist, Höganäs
Torbjörn Lovang, Vikingstad

12. Inga övriga frågor uppkom under mötet.

13. Årsmötet enades om att protokollet skall finnas tillgängligt på Berte Museum samt läggas ut på hemsidan. Medlemmar som har e-post skall få det tillsänt samt dom som har fax. Om man så önskar kan man kontakta Berte Museum och få handlingarna tillsända.

Vid protokollet

Eva Göransson Arne Malm

Justeras:

Ingvar Andersson Anders Pålsson