Synpunkter på planprogram för Halmstad 7:96 m fl, Nytt verksamhetsområde vid Kårarp, Halmstad

Halmstad kommun planerar nu att för all framtid förstöra ytterligare 90 ha prima åkermark. Vid Kårarp skall det bli ett nytt ”verksamhets- område” med byggnation av industri. Endast några hundra meter från de bördiga åkrarna finns grusbackar där Gudrun fällde granskogen. Varför inte placera ”verksamhetsområdet” där istället. Låt den kvarvarande bördiga åkermarken användas för produktion av livsmedel och biomassa. På bördig åker kan betydligt större mängd biomassa produceras. Ettåriga grödor blåser dessutom inte ner i några vinterstormar. Det finns tydligen idag ingen instans i hela samhället som har eller tar något ansvar för den livsnödvändiga åkermarken. Endast en liten ideell förening ropar i öknen.

Globalt – några siffror
Befolkningen idag 6400 miljoner kommer att bli tusentals miljoner fler.
Oljeförbrukningen 4000 miljoner ton/år
Spannmålsproduktionen ca 2000 miljoner ton/ år
Oljeväxtproduktionen 400 miljoner ton/år

De senaste 50 åren har varit en oljedrogad era. Lantbruket har haft tillgång till billig energi och använt olja i konstgödsel, traktorer, plast och annat. Det har gjort bönderna så effektiva att det har blivit en överproduktion. Mark har lagts i träda eller på annat sätt tagits undan från odling. Mark som bara blivit liggande och alla har trott att man utan vidare kan bygga på åkermark. Dessutom bygger man på den idag odlade åkermarken.

Ännu idag ökar oljekonsumtionen med 50 miljoner ton varje år. Behovet av transportenergi tillfredsställer vi med ändliga reserver av fossil olja. Peak of oil närmar sig och behovet av alternativa energitillgångar kommer att öka framöver. En stor del av denna energi är tänkt att komma från biomassa som ska odlas. Då kommer åkermarken att behövas. Den åkermark som finns idag kommer inte att räcka till för de stora behov som kommer.

Förbrukningen av spannmål som livsmedel ökar varje år med ca 25 miljoner ton. I år byggs i USA mer än 50 etanolfabriker som kommer att förbruka ytterligare 40 miljoner ton majs. Vi i Sverige kommer att bli mer beroende av vad vi själva kan producera i form av livsmedel och energiråvara.

Vackra modeord används ständigt i kommunernas texter, men tyvärr med litet innehåll. ”I augusti 1994 beslutade kommunfullmäktige att Halmstad skulle bli en ekokommun. I ekohandlingsplanen finns visioner och mål om bland annat miljöanpassade transportsätt och energisnålt byggande. Syftet med ekohandlingsplanen för ekokommunen Halmstad är att driva på utvecklingen av det hållbara samhället.”(egen kursivering)

Halmstads kommunfullmäktige har nu en unik möjlighet att under 700-årsjubileumsåret fatta beslut som visar på ett ansvarstagande för framtiden. Detta genom att som första kommun i Sverige besluta att man vill bevara åkermarken för framtida produktion. Då skulle man leva upp till de fina orden om att vara en ekokommun och driva på utvecklingen av det hållbara samhället.

Okritiskt utan analys och eftertanke är det idag tillväxt, globalisering samt marknadskrafterna som styr! Var finns det långsiktiga ansvarstagandet? Utan historisk kunskap kör det oljedrogade samhället in i framtiden. Men oljan kommer att sina och vad händer med klimatet? Om vi skall kunna uppnå ett Hållbart samhälle krävs global kunskap, visionärt seende in i framtiden och därefter att vi tar ansvarsfulla beslut idag.

För våra barns skull skydda den goda jorden.

Bengt-Olof Jönsson
Tönnersa Gård
Eldsberga

Styrelsen
Den Goda Jorden ideell förening