2006-04-19
Årsmötesprotokoll
Protokoll från årsmötet för Den goda Jorden ideell förening, 2006-03-23
 
Protokoll fört vid årsmötet för Den Goda Jorden ideell förening, 2006-03-23§ 1 Val av ordförandeTill mötets ordförande valdes Karl-Erik Olsson§ 2 Val av sekreterare för stämmanTill mötessekreterare valdes Jens Blomquist§ 3 Val av två justeringsmänTill justeringsmän valdes Göte Bertilsson och Gunnar Svensson§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelserInterimsordföranden Anders Stenström redogjorde för verksamheten under det inledande året. Sedan det konstituerande mötet hölls den 6 mars 2005 har mycket av arbetet lagts ner på att sprida kunskap om föreningen. Man har också drivit på Länsstyrelserna i Halland och Skåne att genomföra en ny inventering av exploatering av åkermark 2002-2004 i de båda länen som en uppföljning till en tidigare undersökning av hur åkermark bebyggdes under 1962-2000.Beslut: verksamhetsberättelsen godkändes men mötet ändrade lydelsen från ”Länsstyrelsen i Halland och Skåne har startat en inventering av bebyggelse av åkermark mellan 2002-2004”, till ”Länsstyrelsen i Halland och Skåne har startat en inventering av bebyggelse av åkermark mellan 2002-2004 på initiativ av föreningen.”Anders Stenström redogjorde också för föreningens balans- och resultaträkning. Vid utgången av 2005 fanns var tillgångarna och årets överskott 4029,54 kronor.§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsenMötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2005.§ 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarnaStadgarna diskuterades och mötet beslutade enligt nedan.

 • § 1 Föreningens namn

Inga ändringar

 • § 2 Ändamål

Nuvarande formulering: Föreningen ska vara politiskt samt organisationsmässigt obunden.Ny formulering: Föreningen ska vara partipolitiskt samt organisationsmässigt obunden.

 • § 3 Säte

Inga ändringar

 • § 4 Beslutande organ

Nuvarande formulering: Rubrik: Beslutande organText: StyrelsenNy formulering: Rubrik: Beslutande och verkställande organ

Text: Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och styrelsen dess verkställande organ.

 • § 5 Omröstning

Inga ändringar

 • § 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Inga ändringar

 • § 7

Nuvarande formulering: Årsmötet väljer revisor. Styrelsens förvaltningsberättelse och räkenskaper jämte övriga handlingar skall överlämnas till revisorn senast den 15 februari varje år.Ny formulering: Årsmötet väljer revisorer. Styrelsens förvaltningsberättelse och räkenskaper jämte övriga handlingar skall överlämnas till revisorerna senast den 15 februari varje år.

 • § 8 Stadgeändringar

Nuvarande formulering: Om styrelsen önskar ändra dessa stadgar, skall det göras vid årsstämma.Ny formulering: Stadgeändringar skall göras vid årsstämma. Ändring i dessa stadgar skall göras, endera med enhälligt beslut på en årsstämma, eller med enkel majoritet av två på varandra följande årsstämmor.

 • § 9 Medlem

Inga ändringar

 • § 10 Motioner

Ny paragraf med formulering: Förslag eller motioner skall inges till styrelsen före årsmötet, dock senast den sista januari.

 • § 11 Årsmöte

Nuvarande formulering: Ordinarie årsmöte skall årligen hållas i mars månad. Styrelsen åvilar att skriftligen kalla medlemmar senast 14 dagar före mötet. Tidpunkt och plats bestämmes av styrelsen.Ny formulering: Ordinarie årsmöte skall årligen hållas senast i mars månad. Styrelsen åvilar att skriftligen kalla medlemmar senast 14 dagar före mötet. Tidpunkt och plats bestämmes av styrelsen.

 • § 12 Extra möte

Inga ändringar

 • § 13 Ärenden

Nuvarande formulering punkt 8: styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängdNy formulering punkt 8: styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut om medlemsavgift

Nuvarande formulering punkt 10: val av revisorerNy formulering punkt 10: val av två revisorer samt en revisorssuppleant

 • § 14 Styrelsens sammansättning

Inga ändringar

 • § 15 Styrelsens möten

Inga ändringar

 • § 16 Föreningens upplösning

Inga ändringar

§ 7 Ersättning till styrelsen och revisorernaFör närvarande tas ersättning ut för tågresa eller för bilresa med 18 kronor per mil. Frågan diskuterades och mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att bereda ett förslag till nästa årsmöte gällande både styrelse och revisorer. § 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängdMötet beslutade att årsavgiften för 2007 ska behållas på samma nivå, d v s 150 kronor.§ 9 Val av styrelse och styrelseordförandeMötet beslutade att till styrelse på två år välja:

 • Anders Stenström, Slöinge
 • Hans Andersson, Eslöv
 • Anders Palm, Nyköping

Mötet beslutade att till styrelse på ett år välja:

 • Carin Stenström, Norrköping
 • Carl Jonsson, Heberg

Mötet beslutade att till styrelsesuppleanter på två år välja:

 • Claes Sandahl, Färgelanda
 • Bengt Svensson, Heberg

Mötet beslutade att till styrelsesuppleanter på ett år välja:

 • Sture Nilsson, Frillesås
 • Olof Bågenholm, Getinge
 • Torsten Winther, Eslöv

Mötet beslutade att till ordförande välja:

 • Anders Stenström, Slöinge

§ 10 Val av revisorerMötet beslutade att till revisorer välja:

 • Christel Cederberg, Harplinge
 • Ulf Hansson, Halmstad

Mötet beslutade att till revisorssuppleant välja:

 • Eva Göransson, Arlöv

§ 11 Fråga om val av valberedningUnder 2005 har styrelsen också agerat som valberedning. Mötet fann det vara befogat att välja en valberedning och beslutade att till denna välja:

 • Gunnar Svensson, Landskrona
 • Jens Blomquist, Strandbaden
 • Torbjörn Lovang, Vikingstad

§ 12 Övriga frågorAnders Stenström framförde föreningens tack till Söderberg & Haak för att företaget ställde upp med lokal och eftermiddagskaffe samt till Karl-Erik Olsson för att han ledde årsmötesförhandlingarna.

§ 13 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligtMötet beslutade att protokollet ska hållas tillgängligt hos Bengt Svensson, Berte Museum, samt läggas ut på föreningens webbplats www.dengodajorden.se

Strandbaden, 2006-03-28