Förord ur rapporten med reflektion av Den Goda Jorden. 
 
Skånes vädefulla jordbruksmark
Tätortsexpansion och utbyggnad av infrastruktur på högt klassad åkermark – Från 1960 till nutid.
Länsstyrelsen i Skåne
Rapportserie Skåne i utveckling, 2001:45

Förord
I Skåne finns Sveriges bästa åkermark. I ett brett bälte i västra och södra Skåne finns åkermark av klass 8-10, d v s den högst klassade åkermarken i Sverige, sett utifrån ett produktionsperspektiv. Åkermark med så hög produktionsförmåga finns i Sverige endast i Skåne och kan konkurrera med de bästa jordarna i Europa.

Sedan århundraden tillbaka har större delen av Skånes befolkning varit bosatt i de bördigaste områdena, från början beroende på jordbrukets stora behov av arbetskraft och därefter på grund av den snabba utvecklingen av industrisamhället inte minst av sådan industri som är kopplad till jordbruket. Under efterkrigstiden har tätorter vuxit kraftigt i hela Skåne, men framförallt i den sydvästra delen. Infrastrukturnätet, främst vägar, har byggts ut i stor omfattning.

Behovet av att långsiktigt säkerställa den bästa åkermarken har diskuterats länge. Redan under den Fysiska riksplaneringen på 1970-talet genomfördes ett särskilt markhushållningsprogram i Skåne bl a med syftet att tillgodose jordbruksintresset. Under en viss period på 1970-talet och början av 1980-talet lades mycket stor vikt vid att skydda den värdefullaste åkermarken i samband med tätortsutbyggnad mm. I Miljöbalken anges att jordbruksmarken är av nationell betydelse och som får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. I förarbetena till lagstiftningen sägs att vid en avvägning mot andra intressen bör i första hand sådan mark undantas från exploatering, som har den bästa biologiska produktionsförmågan.(vår kursivering)

Frågan är om utvecklingen i Skåne har levt upp till de nationella politiska ambitionerna. För att få ett underlag till en sådan diskussion har Länsstyrelsen genomfört en studie där uppgifter sammanställts över markåtgången för utbyggnad av tätorter och infrastruktur inom områden med åkermark av klass 8-10, från år 1960 till år 2000. Det är Länsstyrelsens förhoppning att denna rapport kan initiera en diskussion om en långsiktigt god hushållning av den bästa åkermarken i Skåne. (vår kursivering)

Ola Fischer                                  Stefan Malmberg
Samhällsbyggnadsdirektör            Projektledare

Reflektion på rapporten ”Skånes värdefulla jordbruksmark” av Den Goda Jorden ideell förening, februari 2006.

Det har visat sig att det i praktiken inte har ansetts att några VÄSENTLIGA SAMHÄLLSINTRESSEN har funnits för att bevara den bästa åkermarken i Skåne. Exploateringen som skett sedan Länsstyrelsens gedigna utredning presenterades visar på en inställning att förbruka istället för att förvalta denna livsnödvändiga resurs för framtiden. All åkermark kommer att behövas! Vi uppmanar till att åtminstone använda försiktighetsprincipen!

Anders Stenström
Ordförande, Den Goda Jorden ideell förening