Varför är inte den goda jorden ett av riksdagens miljömål?
 
 
I april 1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten inom 15 områden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt. för at konkretisera miljöarbetet har riksdagen fattat beslut om 71 delmål på vägen till miljömålen. Delmålen anger riktning och tidsperspektiv.

I maj 2005 föreslog regeringen riksdagen att besluta om ett 16:e miljökvalitetsmål ”ett rikt växt- och djurliv” (proposition 2004/05:150). Riksdagens beslut väntas komma under hösten 2005.

Miljökvalitetsmålen:
1. Begränsad klimatpåverkan.
2. Frisk luft.
3. Bara naturlig försurning.
4. Giftfri miljö.
5. Skyddande ozonskikt.
6. Säker strålmiljö.
7. Ingen övergödning.
8. Levande sjöar och vattendrag.
9. Grundvatten av god kvalitet.
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård.
11. Myllrande våtmarker.
12. Levande skogar.
13. Ett rikt odlingslandskap.
14. Storslagen fjällmiljö.
15. God bebyggd mijö.
16. Ett rikt växt- och djurliv.

Ur: Utdrag ur Miljömålsrådets årsrapport Miljömålen – för barnens skull! de Facto 2004