Etikett: Småland

Igenplanterad åkermark får inte odlas igen

Länstidningen Norr/Vimmerby Tidning publiceerade den 31 augusti artikeln ”Igenplanterad åkermark får inte odlas igen”.

 

Det råder stor brist på åkermark i regionen. När familjen Pettersson i Hult i Mariannelund hörde att Sveaskog skulle sälja mark samtidigt som de sökte ny mark att bruka, fick de beskedet att ingen mark såldes. Därefter beslutade Sveaskog att sälja ut skog, inte bara för att förstärka privata skogsbruk i glesbygden, utan också till kapitalstarka storstadsbor.

 

För att kunna fortsätta driva gården och kunna vidarutveckla den konkurrenskraftigt ansåg Susanne och Börje Petersson i Hult att de behövde mer mark.
– Det är mycket osäkert med arrendemark och speciellt med de regler som gäller för EU-stöd. Många ser hellre marken obrukad och de får ändå ut gårdsstöd, säger Susanne Petersson.

Igenplanterad mark
Bristen på åkermark är stor och därför började makarna titta på om det fanns några alternativ.
Mycket mark i regionen köptes på 1960-talet upp av det privata bolaget Bruzafors Hällefors.
Känslokallt ödelades därefter gårdarna och planterades igen med skog. Det så öppna landskapet och odlade marken beskogades.
– Min far var lantbruksnämndens ombud när de planterade igen. Det skulle inte vara något jordbruk i Sverige, säger Alf Tagesson.

Röta
Så speciellt bra skog har det inte blivit på alla platser då väldigt mycket virke innehållit röta. Den igenplanterade åkermarken har fin matjord kvar och då stora ytor blåste ner vid Gudrun är det tämligen nyplanterad skog på aktuella ytor.
Mark som lantbruket i Hult ville köpa för att återställa till odlingsmark.
De gårdar som kunde vara aktuella med ett rimligt avstånd är Bölö, Fluxerum och Fagerhult.

Sälja ut
Sveaskog hade då också samtidigt ett regeringsbeslut att sälja ut tio procent av sitt markinnehav.
Makarna tog för två och ett halvt år sedan kontakt med Sveaskog, som numera förvaltar markerna, för att se om man kunde få förvärva dem.
Sedan dess har kontakterna och turerna varit många. Ärendet har varit uppe på ministernivå och tagits upp i fastighetsutskottet där bland annat Göran Persson sitter.
Makarna har inte fått något gehör.
– Som enskild lantbrukare inser man att man inte har stor möjlighet att påverka eller göra sig hörd till regeringsnivå, säger Susanne och Börje Pettersson.
– Strax efteråt stod det i tidningen ATL att Sveaskog skulle sälja ut de sista tio procenten, inte enbart för att förstärka privata skogsbruk i glesbygden utan också till kapitalstarka storstadsbor. Hur kan Sveaskogs styrelse ta ett beslut om att sälja till kapitalstarka storstadsbor när de sa till oss att de inte kan sälja igenplanterad åkermark med syfte att brukas upp till jordbruksmark utan att få riksdagsbeslut på det.

Stopp för exploatering av åkermark i Aneby kommun

Miljöpartiet i Aneby har publicerat följande motion på sin webbsida den 23 augusti.

I vår tid har det blivit extra viktigt att vi bevarar den åkermark som finns. Allt för mycket åkermark har redan gått förlorad i Sverige och världen, exempelvis genom bebyggelse, asfaltering och miljöförstöring såsom jorderosion.
I framtiden kommer vi i Sverige inte att kunna förlita oss på import av livsmedel på samma sätt som idag. Stigande matpriser och minskad tillgång till billig fossil energi gör att vi i en högre grad behöver bli självförsörjande på livsmedel. Detta är något som uppmärksammas runtom i Sverige och i Malmöhus län har exempelvis länsstyrelsen nyligen lagt fram ett förslag om en nollvision för exploatering av värdefull åkermark.

I Aneby finns prima åkermark som kommer behövas för framtidens livsmedelsproduktion. För andra ändamål såsom bebyggelse finns stor tillgång till annan, attraktiv mark som ej är åkermark.

Vi i Miljöpartiet i Aneby föreslår därför att kommunen inför ett stopp för all exploatering av åkermark i annat syfte än för jordbruk.

Detta innebär vidare att vi yrkar på:

– att den upprättade detaljplanen för bebyggelse av småhus på nuvarande åkermark i Anebygårdsområdet upphävs.

– att inte den planerade exploateringen av åkermark för tomtavstyckning i Kieryd kommer till stånd.

Ett argument som angivits för bebyggelse av åkermarken i Kieryd är minskad övergödning av sjön Ören. Detta argument håller inte då även bebyggelse innebär miljöpåfrestningar på närliggande sjö, exempelvis genom ogräsbekämpning, biltvätt etc. Överallt i Sverige bedrivs åkerbruk vid kust och sjöar, och kväveutsläppen från detta kan regleras genom anpassning av jordbruksmetoderna.