Länsstyrelsen i Jönköping har tagit fram en rapport som är tänkt att fungera som ett stöd till framförallt kommunerna i deras viktiga arbete med den fysiska planeringen av den långsiktiga mark- och vattenanvändningen.

Jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen – Fysisk planering och hushållning med jordbruksmark i Jönköpings län