Folkbladet publicerade den 1 april artikeln ”C-kritik mot köp av mark”.

Genom att köpa upp jordbruksmark kommer Norrköpings kommun att lägga en död hand över området. Om de sedan dessutom exploaterar området för bostadsbebyggelse kommer de att begå ett lagbrott.

Ännu ett exempel på en kommun som inte förstår eller inte vill förstå lagtexten i Miljöbalken 3 kap, 4 §: Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.