Politiker som kämpar för åkermarken belönas

Vid föreningen Den Goda Jordens årsmöte söndagen den 9 mars på Berte Museum – Livet på landet i Slöinge delade föreningen ut belöningar ur Anders Stenströms minnesfond till politikerna Kew Nordqvist (MP) och Mattias Andersson (C) för att de kämpar för att bevara åkermarken. De belönades med diplom och en check på 5 000 kronor vardera.

Motiveringarna lyder:
Kew Nordqvist för att han som riksdagsledamot, bland annat genom motioner, lyft åkermarkens betydelse och vikten av att den skyddas till kommande generationer. Med god pedagogisk förmåga har han nått ut med budskapet.

Mattias Andersson för sitt enträgna motionerande för att Centerpartiet ska driva frågan om att högklassig åkermark lyfts upp som riksintresse och att åkermarkens lagliga skydd förstärks. Motionen antogs av Centerpartiets riksstämma 2013.

Mattias Andersson, Annika Andersson, Anna Joelsson och Kew Nordqvist

Lantmäteristudenter fick också pris

Lantmäteristudenterna Annika Andersson och Anna Joelsson vid Lunds Universitet, fick samtidigt pris för att de i sitt examensarbete ” Hur exploatering av åkermark kan begränsas – En växande fråga” på ett föredömligt sätt lyft fram hur exploatering av åkermark kan begränsas.

De konstaterar i sitt arbete att dagens lagstiftning i MB 3 kap. 4 § i praktiken inte har utgjort något större hinder och de anser den otillräcklig för att hindra exploatering av jordbruksmark. De bedömer dock att bestämmelsen uppfyller sitt syfte och att det därför krävs ytterligare styrmedel om skyddet ska stärkas.

I examensarbetet diskuterar de möjligheten att klassa högproduktiv åkermark som riksintresse eller alternativt införa ett ekonomiskt styrmedel, en metod som används på flera håll i Europa.

Den Goda Jorden kan efter årsmötet konstatera att det finns ett stort engagemang för föreningens sak både bland medlemmar, politiker och nyutbildade lantmäteristudenter. Förhoppningsvis leder detta fram till att vi inom en snar framtid har ett betydligt bättre skydd för åkermarken än idag. Då finns det Hopp för jorden!

Anders Stenströms minnesfond instiftades 2008 efter att föreningens grundare avlidit.

Föreningen delar sedan 2011 ut ett årligt pris ur ”Anders Stenströms Minnesfond”.
Tidigare pristagare:
2011: Gunnel Bengtsson, regionpolitiker, Halland.
2012: Anders Larsson, forskare/landskapsarkitekt, SLU
2013: Länsstyrelsen Skåne

Enligt Miljöbalken 3 kap 4 § anges att: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd åkermark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Varje dag försvinner 275 hektar (motsvarande 385 fotbollsplaner) åkermark i Europa.