På Eslövs kommuns hemsida publicerade den 1 november följande meddelande:

Lunds stifts prästlönetillgångar, som äger marken väster om Väggarp, säger nej till en utbyggnad på området.
I översiktsplanen för Eslövs kommun ingår en utbyggnad av Väggarp med ett mindre område mot sydost och ett större område mot väster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog i början av sommaren beslut om att förutsättningarna för en utbyggnad med bostäder väster om Väggarp skulle utredas.

Anledningen var att markägaren förde diskussioner med ett exploateringsbolag om framtida bebyggelse på prästlönefastigheten.

I det program som tagits fram redovisas en utbyggnad med 60-80 enbostadshus. Boende i Väggarp är kritiska till en sådan satsning.

Planprogrammet har redovisats för egendomsnämnden i Lunds stift. Mot bakgrund av synpunkter från närboende och arrendatorn har nämnden beslutat att inte gå vidare med planerna.

Lunds stifts prästlönetillgångar avser inte att upplåta det aktuella området för bostadsändamål, förklarar stiftet i ett yttrande.

Stiftet yrkar att Eslövs kommun ska besluta att inte gå vidare med detaljplaneringen av området. Stiftet motsätter sig en planering av området för bostäder.