Kvällsposten/Expressen publicerar den 16 november debattartikeln ”Bygg inte på åkermarken” skriven av LARI-PITKÄ KANGAS, kommunalråd (MP) Malmö stad och PETER LANGERBECK, ordförande i LRF kommungrupp Malmö

Den globala trenden är tydlig. Fler och fler väljer att bosätta sig i städer och 2030 kommer 60 procent av jordens befolkning att bo urbant. Det är en utmaning men innebär också en oerhörd potential för hållbar stadsplanering och skyddandet av värdefull åkermark. I denna kontext träder sex skånska kommunstyrelseordföranden fram och hävdar att det är varje kommuns rättighet att bygga villamattor på Europas bästa jordbruksmark.

Men klimatkrisen och behovet av att säkra åkermark som en resurs är en global såväl som en lokal uppgift. Börjar det kommunala plan-monopolet att användas som ett slagträ i debatten mellan kortsiktiga ekonomiska intressen och långsiktig miljönytta har vi hamnat väldigt snett i lagstiftningen.

Kommunstyrelseordförandena i våra grannkommuner: Staffanstorp, Kävlinge, Trelleborg, Vellinge, Lomma och Svedala finner det förolämpande att de anklagas för att inte tänka på sina kommuninvånares framtid.

Men på vilket sätt gagnas invånarna i Skåne, nuvarande och kommande generationer, av utbyggnaden med asfalterade ytor och monokulturella gräsmattor?

Långsiktiga frågor som till exempel förhindrandet och reducerandet av klimateffekterna eller hur den biologiska mångfalden ska öka lyser med sin frånvaro i debatten.

Malmö har en historia precis som andra större städer i Sverige som tyvärr präglats av en stadsplanering som emellanåt varit alltför endimensionell.

Men Malmö stad och LRF i Malmö har på senare år tillsammans haft en djup dialog och gemensam kunskapsutveckling. Detta har vi delat med andra som också tagit till sig nya rön och tankegångar kring vad en hållbar planering av stad och land betyder.

Tillsammans skriver vi under på att en levande stad också kräver en levande landsbygd. Ekologisk odling, ett hållbart företagande, och en omställning av energisektorn och ekoturism är verksamheter som både stärker attraktiviteten och den ekonomiska bärkraften långsiktigt i en kommun.

Att bygga enformigt vidsträckta villamattor på jordbruksmark, att använda marken ensidigt för icke-produktiva verksamheter bär inte till en hållbar framtid.

Malmö stad vill tillsammans med LRF gärna föra en dialog med våra grannkommuner, och även med regionala och statliga intressenter. Den dialogen måste präglas av insiktsfullhet och framtidsmöjligheter.

Som politiker och inte minst kommunstyrelseordförande har man ett ansvar att företräda sina invånare. Men därmed inte sagt att det går att bortse från andra nationella, regionala och kommunala folkvalda församlingars beslut och planering för bättre miljö- och klimatarbete.

Det är en ledares ansvar att våga fatta rätt beslut som gagnar alla långsiktigt i god sam- verkan och konstruktivitet.