I Västerbottens Kuriren publicerades den 14 maj en debattartikel skriven av mMiljöpartiets gruppledare Nasser Mosleh och Jan Hägglund som representerar Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.

Beslutet var Ikea ska placeras borde ha skjutits upp. Detta är ett beslut som som kraftigt påverkar stadsplanering, trafik, avgasutsläpp – och Röbäcksslätten. Bristen på alternativa placeringar och en debatt kring dessa samt beslutsprocessen har varit olyckliga för miljö och demokrati. Ordningen är politiskt förkastlig. Kanske var beslutet också ett juridiskt övertramp.
Det skriver miljöpartiets gruppledare Nasser Mosleh och Jan Hägglund som representerar Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.

I april i år godkände kommunfullmäktige en rad avtal för att Ikea ska kunna etablera sig i Umeå. Miljöpartiet och Arbetarpartiet är inte motståndare till att Ikea etablerar sig i kommunen. Ändå röstade vi, som enda partier i fullmäktige, för att skjuta upp beslutet om exakt var Ikea ska placeras. Vi anser att ett beslut- som kraftigt påverkar stadsplanering, trafik, avgasutsläpp och Röbäcksslätten – måste föregås av en bred diskussion.

En sådan hade krävt: att umeborna och deras folkvalda i kommunfullmäktige långt tidigare fått reda på att Ikea övervägde att etablera sig i Umeå; att alternativa placeringar skulle ha presenterats; att ordentligt med tid skulle ha avsatts så de olika placeringarna hade kunnat vägas mot varandra. När det gällde Botniabanans dragning så fördes en intensiv diskussion. Så har inte skett när det gällt Ikeas placering – trots dess stora betydelse för trafik och miljö.

Placeringen av Ikea på Tegssidan kommer att dra till sig väldiga mängder trafik. Beräkningar talar om ett snitt på 10 000 fordon/dygn. Av dessa beräknas 3 000 ta vägarna via centrala Umeå där utsläppen länge utgjort ett stort problem. Efter Västra Esplanaden har miljökvalitetsnormen överskridits varje år sedan 2003. Med Ikea på Tegssidan kommer utsläppen att förvärras än mer. Detta understryks av den jätteparkering för 2 500 bilar som planeras.

I PBL står bland annat att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i an- språk ”

Röbäcksslätten tillhör Norrlands bästa jordbruksmark. Detta, i kombination med texten i PBL, understryker behovet att pröva alternativa placeringar. Vågar någon påstå att placeringen av Ikea på just Röbäcksslätten är ett sådant samhällsintresse att ingen annan plats ens kan diskuteras?

Är den fördjupade översiktplanen giltig? Det finns dessutom en besvärande turordning inför beslutet om den fördjupade översiktsplanen från 2011.

1. De första kontakterna mellan Ikea och kommunen togs i december 2009. (VK 7/9-2011).

2. På ett tidigt stadium blev kommunalråd och Ikea överens. Detta visas av markanskaffningen till Entré Syd, ett område som länge legat i träda, men där Ikea nu ska placeras. Mellan augusti 2010 och april 2011 köpte kommunen in två fastigheter och sex åker/betesskiften!

3. Den 6 september 2011 blir överenskommelsen mellan kommunalråden och Ikea offentlig. Då avslöjas och det ”demokratiska problemet”.

4. Problemet består i att kommunfullmäktige åtta dagar tidigare, den 29 augusti 2011, antog en fördjupad översiktsplan. Denna plan berörde även Entré Syd – där Ikea ska placeras! Men detta (Ikeas placering) framgick inte av översiktsplanen! I underlaget för beslutet beskrivs Entré Syd, liksom tidigare, som ett ”reservområde” som får ”kvarstå som ett möjligt fjärde handelsområde”. Innebörden är att den fördjupade översiktsplanen antogs på ett beslutsunderlag som var avsiktligt vilseledande. Detta är politiskt förkastligt. Men det kan också vara ett juridiskt övertramp.

Det är Ikea som avgör om företaget ska etablera sig i Umeå. Och i slutänden var det regeringen som avgjorde Botniabanans dragning. Men den breda debatten fick betydelse för regeringens beslut. Och en bred debatt om miljöfrågornas betydelse hade satt press på Ikea. Företaget vill hit för att Umeå har flest invånare i Norrland. Vill Ikea verkligen komma på kollisionskurs med alla miljömedvetna umebor?

Bristen på alternativa placeringar och en debatt kring dessa samt beslutsprocessen har varit olyckliga för miljö och demokrati. Vi ställer två frågor av juridisk karaktär till kommunalråden – som måste besvaras:

– Är det, utifrån lagtexten i PBL, acceptabelt att placera Ikea på Röbäcksslätten utan att andra placeringar prövas offentligt?

– Får underlaget till en översiktsplan vara medvetet vilseledande; om nej – är då översiktsplanen giltig?