Översiktsplanen redovisar mål och riktlinjer för användning, utveckling och bevarande av mark, bebyggelse och vatten. Planen presenterar vision, målbilder samt utkast på framtida markanvändning. Planen ställs nu ut för granskning.

Utställning

Planen redovisar en bebyggelseutveckling för en måttfull befolkningsökning, högst 1 % per år, vilket innebär att antalet invånare kan öka från dagens 33 500 till cirka 50 000 år 2050. Samtidigt föreslås att natur- och kulturmiljövärden samt jordbrukslandskapet respekteras.
För att skydda mot högre havsnivåer, på grund av klimatförändringar, redovisas åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse.

Programsamråd med möten har ägt rum under sommaren 2010. Inkomna synpunkter kommenteras i en samrådsredogörelse, vilken bifogas handlingarna.

Översiktsplanen olika delar kan hämtas här

Del 6, Karaktärsområden, Avsnitt III, Jordbrukslandskapet (PDF-dokument, 555 kB)

Planen finns under tiden 14 april till 15 juni tillgänglig för granskning på biblioteken i Skanör, Höllviken, Vellinge och Västra Ingelstad samt på kommunhuset i Vellinge, Norrevångsgatan 3.

Frågor besvaras av
översiktsplanearkitekt Karin Gullberg, tfn 040-42 51 39
stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson, tfn 0709-91 51 30.

Synpunkter med namn och adress ska senast 15 juni 2012 ha inkommit till Vellinge kommun, Tillväxt och samhällsbyggnad, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.