Miljöpartiet de Gröna i Höganäs har lämnat synpunkter vid samrådsbehandling av ”Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby” samt tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning. I denna kan man läsa följande.

4. Att bygga på åkermark är ingen miljöåtgärd

I Miljökonsekvensbeskrivningen kan man (sid 6) läsa följande:

Jordbruksmark tas i anspråk (…) vid en utbyggnad enligt planförslaget. Utifrån ett hushållningsperspektiv är det negativt att jordbruksmark bebyggs. Samtidigt utgör jordbruket i sig en källa för miljöpåverkan genom näringsläckage till mark och vatten. Vid ett genomförande av planförslaget skulle jordbruket upphöra samtidigt som anläggningar för dagvatten skulle genomföras. Dessa förväntas ha en positiv effekt för vattenkvaliteten i Görslövsån, Skälderviken och Öresund.

Planen lyfter alltså fram jordbrukets negativa miljöpåverkan genom näringsläckage (ingenting sägs om giftläckage) och framställer det som positivt för miljön att bebygga jordbruksmark. Att försöka rättfärdiga bebyggelse på fin jordbruksmark av dessa skäl anser vi inte är acceptabelt. Vill man minska näringsläckaget och giftspridning från jordbruket är satsningar på ett ekologiskt hållbart jordbruk en rimligare väg att gå.

Att bygga på åkermark kan aldrig bli en miljöåtgärd, utan bör betraktas som dålig resurshushållning även om jordbruksmark ibland måste tas i anspråk för bebyggelse.

Läs hela yttrandet här.