I bloggen ”Robert Petersson – Linköping, Miljö och Centerpolitik skrev Robert den 6 februari ett inlägg om byggplaner på landsbygden runt Linköping. Han avslutar inlägget så här:

”Det gör att jag är motståndare till denna ensidiga inriktning av var det är lämpligt att bygga. Sämre marker planterades tidigare igen och även om det är arbetskrävande och medför kostnader är de dock möjliga att återställa, så är icke fallet för mark som tagits i anspråk av vägar och byggnader som inte kommer att kunna transformeras till åker i överskådlig tid.

Och skälet? Just för att råder brist på bra åkermark, om inte redan just idag, så kommer vi inom en snar framtid att få det. Det beror på att utnyttjandet och behovet kommer att öka på grund av främst 5 faktorer.

1. Världens befolkning kommer att öka från 6 till 9-10 miljarder inom 50-100 år. Redan idag svälter människor och med en ökad befolkning krävs mer åkermark. Visst kan viss omfördelning av livsmedel göras från de rika till de fattiga länderna men det lär inte räcka.

2. Behovet av att frångå fossila bränslen, dels för att minska koldioxidutsläppen och dels på grund av Peak Oil, gör att användning av biobränsle kommer att öka markant och då kommer också konkurrensen om åkermarken att öka. Viss del kommer att komma från skogs men åkermark för att producera biomassa kommer ändå att behövas.

3. Ekologiskt och miljövänligt jordbruk kommer att öka i omfattning framöver och då grunden är ingen eller minimal användning av konstgödsel och bekämpningsmedel kommer produktiviteten inom jordbruket att minska och för att producera samma mängd mat behövs därför mer areal av åkermark.

4. Jordbruksmark förstörs idag världen över, Vindar blåser bort matjorden, urlakning av näringsämnen pågår och de globala klimatförändringarna skapar allt torrare områden som gör att tidigare varit högavkastande jordbrukområden övergår till ofruktsam öken.

5. Vi kan inte skapa mer åkermark. Den nedhuggning av främst regnskogar som ändå görs idag påskyndar bara växthuseffekten och klimatförändringarna samt att jorden snart förstörs av erosion och tropiska skyfall.

Sist men inte minst så är det viktigt att också komma ihåg att idag producerar svenskt jordbruk bara runt 70 % av den mat som konsumeras i Sverige, resten importeras. Vad händer när andra länder slutar exportera när de själva behöver maten?

Jag tycker det är en bra utveckling att också utveckla landsorten och de mindre orterna i Linköpings kommun men jag anser också att vi måste vara mer varsamma vilken mark som tas i anspråk. Den åkermark vi har idag är faktiskt den enda vi har.

Läs hela blogginlägget här.