Nu intensifierar föreningen Den Goda Jorden sitt arbete för att skydda åkermarken i Skåne och Halland. Föreningen har fått ett anslag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som gör det möjligt att på ett kraftfullare sätt föra dialog och påverka ansvariga tjänstemän och politiker när kommunala översiktsplaner tas fram.

För att hålla i arbetet har Den Goda Jorden projektanställt Lisa Germundsson som i vanliga fall sysslar med mark och samhällsplanering i LRF. Under en period ska hon jobba intensivt för att sätta dessa viktiga frågor på kartan.

Lisa, vad kommer ditt arbete för Den Goda Jorden att innebära?
Jag kommer att stödja föreningens medlemmar med skrivelser, vid uppvaktningar och mediakontakter i syfte att informera ansvariga politiker och tjänstemän om vikten av att värna odlingsmarken för framtida generationer.

Hur ser läget för åkermarken ut i Skåne och Halland?
Snart är upp emot 10 procent av den allra bästa åkermarken bebyggd.
• Från 1960-2000 bebyggdes 7 procent av åkermarken klass 8-10 i Skåne, ca 13 000 ha.
• År 2002-2004 bebyggdes 831 ha i Skåne och Halland, i ökande takt, vägar och järnvägar oräknat.
• I Skåne bebyggdes klass 8-10 snabbast. I Halland bebyggdes klass 4-5 snabbast
• De kommande 20-30 åren planeras ytterligare 8 900 ha åkermark bebyggas i Skåne och Halland. Hälften av denna areal utgörs av de allra bästa jordarna, vägar och järnvägar oräknat.
Uppgifterna kommer från Länsstyrelserapporten ”Hushållning med åkermark?”.

Hur ser du på Den Goda Jordens uppgifter framöver?
Samhällets största utmaning framöver är att förse befolkningen med livsmedel, energi och material. Jordens befolkning ökar, allt fler får allt högre materiell standard och vi behöver fasa ut användningen av fossil energi. Samtidigt finns risken att stora områden i världen inte kommer att kunna odlas som idag på grund av klimatförändringarna och brist på vatten. Därför kommer föreningens hjärtefråga att vara fortsatt mycket aktuell framöver.