Webbinarium om jordbruksmarken

Webbinarium: Jordbruksmarken som en del i krisberedskapen

Den 12 februari arranger Vreta Kluster ett webbinarium om resursen jordbruksmark och dess användning.

Programmet för dagen är fortfarande inte helt spikat. Men här är ungefär vad som kommer att tas upp under webbinariet.

Sveriges livsmedelsstrategi och krisberedskap – vi behöver öka mängden mat producerad och konsumerad i Sverige
Historisk tillbakablick i Sverige – i vilken takt försvinner åkermarken, och vad händer om vi fortsätter på samma spår?
Hur gör man i andra länder?
Verktyg som hjälp att ta hänsyn till ekosystemtjänster i planeringen.
Exempel från praktiken.
Så här har domstolarna dömt i ett antal fall.
Paneldiskussion politiker – hur kan vi styra mot en mer robust tillväxt av städerna, inkl ökad matproduktion och därmed bättre beredskap?

TID: 12 feb kl 08.30-12.30
PLATS: Digitalt på länk
ANMÄLAN: Anmäl dig senast 5/2 på den här länken.

Jordbruksmarken -en förutsättning för mat på bordet

Jordens befolkning ökar samtidigt som den odlingsbara marken minskar. Stora delar av Sydeuropa kommer som en följd av klimatförändringarna att få kraftigt försämrade förutsättningar för jordbruksproduktion medan Nordeuropa klarar sig bättre. Exploateringen är ett annat hot mot jordbruksmarken. På 25 år försvann i Europa en areal motsvarande hela Sveriges jordbruksmark under asfalt och betong, och det är ofta den bästa åkermarken som gick till spillo.

Under de senaste femtio åren har ca 70 000 ha av Sveriges bästa åkermark tagits i anspråk för bebyggelse, vägar m m kring våra tätorter samtidigt som livsmedelsimporten ökat. Nästan hälften av vårt livsmedelsbehov täcks idag av import och transporterna går till stor del på vägnätet som lagt mycket åkermark under asfalt. Men import är en osäker lösning särskilt när det gäller något så livsnödvändigt som mat.

Kommunen har det övergripande ansvaret för planering av markanvändningen. Alla kommuner vill växa och erbjuda etableringsmöjligheter som i sin tur ger arbeten, boende och skatteintäkter. Men kommunernas planmonopol är strikt reglerat i lag. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas […]

Av |2016-09-29T09:09:17+02:002016-09-29|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen