Etikett: TV

SVT/Rapport uppmärksammar åkermarken

Jordbruksmarken blir allt viktigare inte minst med tanke på klimatförändringar och en allt större befolkning i världen.
Trots det fortsätter de svenska kommunerna att tillåta att det byggs på marker där den bästa matjorden finns. Något som forskare nu vill sätta stopp för.

Så inleds artikeln ”Allt mer åkermark bebyggs” på Rapports hemsida idag. Läs hela artikeln här.

Följande nyhetsinslag ”Värdefull åkermark byggs bort” sändes i Rapports morgonsändningar. Titta här.

Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor?

Den 10 mars arrangerades ett seminarium på Vetenskapsakademien med rubriken ”Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor?” Föreläsare var bland andra ärkebiskop Anders Wejryd, Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU, Hans Rosling, professor vid Karolinska Institutet, och Kjell Aleklett, professor vid Uppsala universitet. Moderator för seminariet var Anders Wijkman, Tällberg Foundation.

Föredragen kan ses på SVT Play uppdelat i tre delar. Jag rekommenderar särskilt ärkebiskopens inledande föredrag!

Här kan du se del 1

Här kan du se del 2

Här kan du se del 3

Intensiv jakt på jordbruksmark

SVT:s korrespondenter skildrar globala frågor genom mänskliga öden. De senaste åren har en allt intensivare jakt på jordbruksmark inletts runt om i världen. Rika importberoende länder som inte kan försörja sin egen befolkning har börjat köpa eller hyra mark i fattiga länder för att odla mat åt sin egen befolkning. Och minst lika vanligt är att det är globala riskkapitalbolag köper jordbruksmark som en bra investering och eftersom de spekulerar i att livsmedelspriserna kommer stiga i en värld som lider av klimatförändringar och befolkningsökning.

Den 27 januari sändes programmet, men det kan ses på SVT Play fram til 25 april. Se programmet här.

Ge åkermark skydd som riksintresse

Stora arealer av Europas bördigaste åkermark bebyggs i skånska kommuner. Ett sätt att stärka skyddet är att skapa möjlighet att klassa åkermark som riksintresse för jordbruk, skriver Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund, Åsa Odell, ordförande i LRF Skåne och Fredrik Bonde, chefsjurist vid LRF i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet 20 maj. Läs hela debattartikeln här.

Per-Åke vill rädda den goda jorden

Följande artikel är hämtad ur Skaraborgsbygden.

– Behovet av livsmedel i världen kommer att fördubblas på 40 år. Samtidigt försvinner två hektar åker per minut – dygnet runt. Varför ska vi då minska vår produktion i Europa?
Per-Åke Sahlberg, Saleby – nyligen invald i styrelsen för den ideella föreningen Den goda Jorden – vill väcka sin samtid inför den livsmedelskris som vi alla snabbt är på väg in i.

Sahlberg påminner om att det inte är länge sedan vi här i Sverige hade en livsmedelsbrist som drev många att utvandra.
– Det är den situationen som hela världen står inför nu, säger han.
– Så varför bygga på åkermark när det finns skogar och impediment?

Invandring
– 900 miljoner människor i världen svälter och befolkningen kommer att öka med 40 procent – till nio miljarder – på bara 40 år. Och den stora befolkningsökningen kommer att ske i dagens låginkomstländer, där befolkningen beräknas öka med 49 procent. I Afrika med hela 114 procent, medan den beräknas minska med tio procent i Europa. Och vi kommer att få hit såväl afrikaner som asiater, är Sahlberg övertygad om.
– Folk flyttar dit där det finns mat och arbete, säger han.

Tunga faktorer
Sahlberg pekar på tunga faktorer som är de främsta orsakerna till den globala livsmedelskrisen.
– Det är den ökande befolkningen, ändrade konsumtionsmönster, att allt mer åker används för att odla biobränslen istället för mat och den globala uppvärmningen.
– Vi här hemma har ett överskott på mark nu, men det kommer snabbt att försvinna, säger Sahlberg.

Ökat välstånd
– Vi har bra jordar, gott om vatten och god djurhälsa. Varför ska vi då köpa maten från länder där folk har brist på mat, frågar han.
– Och varför ska vi odla spannmål till etanol när världen svälter? Ska vi låta dem svälta?
Nej, världens befolkning tänker inte svälta. Tvärtom, de tänker äta sig allt mer mätta i takt med att det relativa välståndet i dagens låginkomstländer stiger.

Tillväxt
Och då kommer de människor som idag inte har råd att äta kött, att i allt större utsträckning vilja ha kött på tallriken.
Det kommer, enligt Sahlberg, att leda till ett radikalt ändrat konsumtionsmönster som världens livsmedelsproducenter måste möta.
– I Kina finns det 1,3 miljarder människor. 46,7 procent av dem tjänar mindre än två dollar per dag. I Indien finns ytterligare en miljard människor – 79,9 procent av dem tjänar under två dollar per dag.
Bägge länderna tillhör morgondagens tillväxtmarknader och de lär inte nöja sig med mindre än vad vi själva har idag, menar Sahlberg.
– Den ekonomiska tillväxten är lika avgörande som befolkningstillväxten.

Maximal produktion
– Vi måste producera maximalt på de jordar som finns, säger han.
Världen har inte råd att förlora mer åkermark. Framför allt ska vi inte bygga hus och vägar på de bästa jordarna.
Enorma åkerarealer kommer att försvinna ändå, inte minst på grund av den globala uppvärmningen, konstaterar Sahlberg.

Torka
– Hela Medelhavsområdet, Ukraina – som kallats kornbod – och Brasilien kommer att få kraftigt minskande skördar på grund av torka.
Och det är inget vi kan göra något åt. Det kommer att inträffa.
Men vi kan förhindra att vi själva förstör den goda jorden genom att använda den för odling istället för bebyggelse, menar Sahlberg.
-Men då måste folk förstå de här perspektiven, säger han.

Kortsiktiga
– Politiker som pratar miljö är ofta så kortsiktiga. De tar bara små steg i taget. De måste se hela den här kedjan. Vi måste tydliggöra det här budskapet – vi måste behålla den åkermark som finns.
– Det är ju våra barns framtid det handlar om.

Bred målgrupp
Och det är politiker och samhällsplanerare på alla nivår – i kommunerna, på länsstyrelserna, i regering och riksdag – som är den primära målgruppen för de som arbetar inom Den goda jorden.
Själv åker Per-Åke Sahlberg land och rike runt och håller föredrag för att få åhörarna att inse situationens allvar.
– Vi har också bett att få komma till riksdagens jordbruksutskott, säger han.
Men lika viktigt är att dagens ungdomar ser och förstår det här, menar han.

Av SVEN GÄRDEKRANS

VILL RÄDDA ÅKERMARKEN. Vi kommer att behöva odla varenda åkerlapp som finns för att ha någon möjlighet att hantera världens livsmedelskris. Då kan vi inte bygga på den goda jorden, menar Per-Åke Sahlberg, Saleby.
ÖKENUTBREDNING. Ökenutbredning i framför allt Afrika är en av flera orsaker till att åkermark försvinner snabbt över hela världen – två hektar försvinner varje minut dygnet om, enligt Sahlberg.

Ny kommungrupp protesterar mot att exploatera åkermark

Sydsvenskan uppmärksammade i december ett pressmeddelande från Den goda Jordens nya kommungrupp i Staffanstorp.

”Staffanstorp hotar ta maten ur munnen på 40 000 människor” skriver föreningen Den goda jorden i ett pressmeddelande. Den ideella föreningen som får ekonomiskt stöd av Lantbruksakademin har under ett möte på Hvllans trädgårdsgymnasium i veckan bildat lokalgrupper som ska arbeta för att kommunledningarna inte ska exploatera jordbruksmark.

I Staffanstorp håller åkermarken väldigt hög klass. Kommunen vill i sin översiktsplan bygga på 10 procent av den, 1100 hektar, för att inom trettio år kunna dubblera sin befolkning.   ”Åkerjorden får inte bli en stads-smet (urban sprawl) som täcker landskapet”, skriver Den goda jorden som även ser Max Lab och ESS i Lund som hot mot ”en av våra viktigaste naturresurser”.

Den Goda Jorden på SVT Sydnytt

SVT Sydnytt har gjort ett repotage om att Länsstyrelsen i Skåne vill tvinga kommunerna att samarbeta mer för att bebygga mindre åkermark. Tusentals hektar åkermark ligger de närmsta åren i fara och kommer förstöras för all framtid om inte kommunledningarna vaknar och inser allvaret.

Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson säger såhär i repotaget: ”Den sista skörden man tar av åkerjorden det är när man lägger asfalt på den, för sen kan ingenting växa där mer, den är fördärvad för all framtid.”

Se repotaget här ->

SVT Sydnytt har ytterligare avsnitt med liknande tema. Skåne expanderar väldigt och en del kommunchefer vill ta till vara på den kortsiktiga möjligheten att få nyetableringar inom sin egen kommun. De vill hellre ha mer i skatteintäkter nu än att se till landsbygdens möjligheter i framtiden. ”Några av de bördigaste jordarna i Europa försvinner för alltid, varnar kritiker” skriver Sydnytt.

Se nästa avsnitt här ->