Etikett: Studentarbete

Utlysning av stipendier och bidrag ur Anders Stenströms minnesfond

Belöning
Den Goda Jorden delar i samband med sitt årsmöte ut en belöning till personer eller organisationer som i föreningens anda förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion och som arbetar för att skydda åkermarken från att bli förstörd för all framtid.

Som medlem kan du fram till den 31 december till styrelsen lämna in motiverade förslag till mottagare av belöning ur minnesfonden.

Projektbidrag
Personer, gärna yngre, eller organisationer kan söka anslag ur fonden för t ex forskning, faktasammanställningar, publicering av resultat, informationsmaterial/informationsåtgärder, aktivt arbete i samband med kommunala eller regionala plandokument.

Ansökningar ska vara inskickade till föreningen senast 31 december. Ansökningshandlingar finns på http://www.dengodajorden.se/anders-stenstroms-minnesfond/

Stipendier
Ur fonden går det även att söka stipendier för deltagande vid seminarier som berör frågor som ligger i linje med föreningens stadgar.
Stipendiet utgår som ersättning för anmälningsavgift och resekostnader, dock som högst 3 000 kronor. Motprestation består av en skriftlig rapport från seminariet.

Stipendier kan sökas hos styrelsen kontinuerligt under året.

Vill du också vara med och motverka Urban Kannibalism? Svara på följande enkät och läs mer om bakgrunden nedan.

Stad och land är beroende av varandra. Det är ingen slump att många av våra städer är belägna i slättlandskap, omgivna av bördig jordbruksmark. Stad och land har genom historien levt i symbios med varandra. Jordbrukslandskapet försåg stadens människor med livsmedel, energi, råvaror för kläder och byggnader medan landsbygden gynnades av stadens marknad och avfall som kunde gödsla åkrarna. Idag lever staden i många fall på bekostnad av landsbygden och genom flera städers kraftiga expansion konsumeras på så sätt jordbrukslandskapet. Matproduktion är en förutsättning för människans överlevnad och att överkonsumera jordbrukslandskapet betyder att vi tar slut på resurser som är en förutsättning för liv. Framtidens olösta bränsleförsörjning lämnar inga garantier för att vi även fortsättningsvis kan importera mat från fjärran länder. Då behöver vi vårt lokala jordbrukslandskap!

Genom vårt pågående examensarbete vill vi uppmärksamma den urbana kannibalism som pågår och nedanstående enkät är en del i arbetet, där vi söker svaret på hur människan ser på sin relation med jordbrukslandkapet i Eslövs kommun. (Svara gärna även om du inte bor i Eslöv. Det blir ett jämförande material.) Tack på förhand för din hjälp! Ta gärna en titt på vår blogg ”Urban kannibalism” för mer information.

Enkäten fyller du i här.