Etikett: Skåne

Nollvision för exploatering av åkermark i nytt åtgärdsprogram

Länsstyrelsen i Skåne län publicerar idag följande pressmeddelande

Hela remissrapporten hittar du här.

Länsstyrelsen pekar ut 14 särskilt angelägna åtgärder i förslaget till nytt åtgärdsprogram för att nå Skånes miljömål. Ett av förslagen är en nollvision för ytterligare exploatering av skånsk åkermark.
Programmet går nu ut på remiss. Alla skåningar har möjlighet att lämna synpunkter via Facebook.

Det föreslagna programmet innehåller prioriterade åtgärder att genomföra fram till och med 2016. Åtgärderna har delats upp i fem olika skånska utmaningar: Hållbara transporter, Hänsyn till havet, Hushållning med mark och vattenresurser, Skydd av natur- och kulturvärden och Hållbar konsumtion. Syftet är att förbättra möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen i Skåne.

– Förutsättningarna för att nå våra miljömål är beroende av allt miljöarbete som pågår i länet. Det är därför viktigt att alla aktörer aktivt bidrar till genomförandet, enligt Annelie Johansson, chef för Mijöavdelningen på Länsstyrelsen i Skåne län.

Åtgärdsprogrammet pekar ut 14 åtgärder som är särskilt viktiga ur ett regionalt perspektiv, däribland exploateringskompensation vid påverkan på naturen och åtgärder för att fler ska åka kollektivt.

– Länsstyrelsen vill också att kommunerna ska använda planeringen som ett verktyg för att spara på den skånska åkermarken. Vi vill se en nollvision för exploatering av värdefull åkermark, säger länsöverdirektör Göran Enander.

Arbetet med att ta fram nya åtgärder har pågått sedan april 2011. I de olika arbetsgrupperna har bland annat kommuner, Region Skåne, näringsliv, olika regionala myndigheter och ideella organisationer medverkat.

Programmet och en mer utförlig beskrivning av respektive åtgärd finns på www.skanskaatgarderformiljomalen.se.

Alla som har intresse för Skånes miljömål är välkomna att komma med synpunkter på föreslagna åtgärder och övriga texter i programmet eller föreslå ytterligare åtgärder. Synpunkter på åtgärdsprogrammet ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 15 juni 2012.

Svar skickas med e-post eller brev till nedanstående adress:
Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöavdelningen
205 15 Malmö

E-post: exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se

Ange referens: 501-1034-11

Synpunkter kan också lämnas via Facebooksidan Skånska åtgärder för miljömålen.

Malmö står upp för åkermark

Sydsvenskan rapporterar idag att Malmö kommun säger nej till planer på en Ekoby på åkermark. De skriver bland annat:

– Just nu är vi oerhört restriktiva när det gäller bebyggelse ute på landsbygden där vi inte har väldigt god kollektivtrafik. Vi har ett politiskt beslut om att staden ska växa inåt. Bostadsbebyggelse ska hålla sig innanför Yttre ringvägen. Jordbruksmark ska inte användas till bebyggelse, säger Kerstin Åkerwall, planchef på stadsbyggnadskontoret.

Gården är avstyckad och enligt Jörgen Sjöberg går det inte att bedriva jordbruk där längre.
– Men om någon annan så småningom vill bedriva jordbruk är området bebyggt. Har det en gång byggts bostäder kan marken inte återgå till jordbruk, säger planchefen.

Läs hela artikeln här.

Markhushållning & förtätning – en studie om den skånska jordbruksmarken och en fallstudie i Lomma kommun med förslag till förtätning

Malin Hading skrev 2011 en magister-uppsats vid Blekinge Tekniska Högskola/DSN med titeln ”Markhushållning & förtätning – en studie om den skånska jordbruksmarken och en fallstudie i Lomma kommun med förslag till förtätning”.

SAMMANFATTNING: Mycket av vårt lands mest högklassiga jordbruksmarker finns i Skåne. Samtidigt befinner sig många skånska kommuner i expansiva faser och behovet av nya bostäder är stort. Städernas behov av utveckling och expansion och bevarandet av landsbygd och jordbruksmark kommer då ofta i konflikt.

Jordbruksmarken är en ändlig resurs, som är viktig för mänskligheten genom bland annat livsmedelsförsörjning, förnyelsebara tillgångar och för de naturliga ekosystems funktioner, men även för människornas behov av rekreation. I Miljöbalken benämns jordbruk vara av nationell betydelse. Hur den fysiska planeringen ska förhålla sig till markanvändningen av jordbruksmark vid städers expansion är en mycket viktig, men samtidigt väldigt svår fråga och det tycks inte finnas något enkelt svar.

Det jag vill göra i detta arbete är att belysa den problematik som råder och likaså undersöka på vilka sätt det genom fysisk planering går att arbeta på när städer expanderar. Många nya bostadsområden behöver byggas för att kunna tillgodose människornas behov och önskemål, samtidigt riskerar mycket värdefull jordbruksmark att tas i anspråk till denna expansion.

Det som behövs är ett hållbart stadsbyggande, som på ett bra sätt förhåller sig och värnar om den värdefulla jordbruksmarken. De stadsutbyggnadsalternativ som beskrivs och diskuteras i arbetet är förtätning och utglesning och dess för- och nackdelar sett i relation till varandra.

Examensarbetet är indelat i fyra delar. Den första delen består av en inledning och bakgrund till ämnet med syfte, frågeställningar och metod för arbetet.

Del två fungerar som teoretisk introduktion till ämnet, som tar upp fakta och information gällande markanvändning och jordbruksmark. Denna del tar upp riktlinjer och direktiv som på olika sätt är aktuella för ämnet samt behandlar de förhållningssätt som tas upp i svensk planlagstiftning och ligger till grund för vår markanvändning. En diskussion förs kring förtätning och utglesning och de intressekonflikter som är relevanta för framtida stadsutbyggnad.

I del tre görs en fallstudie i Lomma kommun där jag närmare undersöker hur kommunen arbetar med dessa frågor och den problematik som råder i ämnet.

I den fjärde delen presenteras ett planförslag till förtätning av ett befintligt bostadsområde i Lomma. Min förhoppning är att förslaget skall visa ett positivt sätt att förtäta redan befintliga bostadsområden, samtidigt som grönområden och omkringliggande jordbruksmark ej tas i anspråk. Förhoppningen med detta examensarbete är att skapa en diskussion kring framtida markanvändning och hur vi på bästa sätt bör förhålla oss till den värdefulla jordbruksmarken.

Här kan du hämta uppsatsen i fulltext.

Skånsk landskapsdag — planera för landskapskonventionen

Den 7 mars anordnar Högskolan Kristianstad, Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet Skåne, SLU Alnarp och Regionmuseet Kristianstad tillsammans en konferens om att planera för landskapskonventionen. Konferensen hålls på Alnarp.

I april 2011 hölls en konferens på Regionmuseet Kristianstad med utgångspunkt i den nyligen ratificerade Europeiska landskapskonventionen. Förändringar i Plan- och bygglagen berördes, liksom Nagoya-protokollet. Dessa nya bindande överenskommelser ska verka i samma landskap och dagen gick ut på att stimulera till en integrerad landskapsyn.

Forskningen fick i detta sammanhang inte så stor roll. Därför samlar vi nu forskare och kommunföreträdare till en heldag om det skånska landskapet, med syfte att skapa ett forum där alla som arbetar med dessa frågor kan mötas och förankra arbetsprocesser som är till nytta för det skånska landskapet.

Tid: 7 mars 2012 klockan 09.00-16.00

Plats: Terra Nova, SLU Alnarp

Anmälan: Anmäl dig senast 2012-02-27. Begränsat antal platser.

Program och anmälan här.