Etikett: Seminarium

The global need for food, fibre and fuel – is there enough land to satisfy the demands?

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien arrangerar en konferens i Stockholm den 27 september 2011 kl 9.30-16.00 om det globala behovet av mat, fiber och energi – finns det tillräckligt med mark för att möta efterfrågan? Det är ett samarbete mellan fyra av KSLA:s kommiteer, de för internationella skogsfrågor, internationella lantbruksfrågor, energifrågor samt hållbar utveckling.

Ladda ned inbjudan här.

För mer information, program och anmälan klicka här.

Markanvändning tema på Stenhammardagen

Vid Stenhammardagen den 15 juni kommer Den Goda Jordens vice ordförande Irene Oskarsson att delta. Under eftermiddagens exkursion kommer hon att informera deltagarna om föreningen Den Goda Jordens arbete och vår syn på åkermarkens betydelse och behov av ett förstärkt skydd.

I inbjudan kan man läsa följande:

Sveriges lantbruksuniversitet och Stenhammars godsförvaltning inledde våren 2006 ett samarbete i syfte att generera kunskap för utveckling av den betesbaserade köttproduktionen till gagn för såväl produktionsgrenen mer generellt som för driften på Stenhammar. Samarbetet rör såväl forsknings- som utbildningsinsatser.

Som en årligen återkommande händelse genomförs en Stenhammardag i början av juni. En ansvarsfull markanvändning är årets ämnesval. Många bedömare menar att marken är på väg att bli en bristvara globalt sett. Detta har flera orsaker. Även om fler människor skulle kunna äta sig mätta i det korta perspektivet om bara livsmedlen fördelades bättre i världen och att svinnet minskade så kommer en ökad global folkmängd ofelbart att kräva en kraftigt ökad produktion av mat. För detta krävs odlingsmark och en hög och uthållig avkastning. Till detta skall läggas behovet av mark för att kompensera produktionsbortfall till följd av klimatförändringar och behov av mark för omställning till förnybar energi liksom för bebyggelse och infrastruktur. Denna tilltagande konkurrens om markresurserna inbegriper såväl jordbruksmark som skogsmark.

Med avstamp i ett globalt perspektiv vill vi vid årets Stenhammardag lyfta frågor som; Hur och var bör maten produceras? Går det att klara både hög avkastning och miljömässig uthållighet? Vilken förnybar energi kan lantbruket respektive skogsbruket bidra med? Vem har ansvar för hur marken används? Vilka är hoten och hur bevarar vi ”den goda jorden”?

Årets tema anknyter till Stenhammars Gods på så sätt att växtodlingen drivs ekologiskt och gården har stora betesmarksarealer. Vidare tas nu inledande steg för omställning till förnybar energi, främst för uppvärmning.

Kung Carl XVI Gustaf hälsar oss välkomna och reflekterar över det gångna året på Stenhammar. Särskilt inbjudna talare är i år miljöminister Andreas Carlgren, Dr. Martin Viessmann från det världsledande tyska värmeteknikföretaget med samma namn samt IFADs förre president Lennart Båge. IFAD är en FN-fond med fokus på jordbruksproduktion och landsbygdsutveckling. Som traditionen bjuder avnjuts sedan en fältlunch som inledning till eftermiddagens exkursion. Eftermiddagen ägnas åt en gårds- och fältvandring där årets tema illustreras och
diskuteras.

Dags att lägga ner svenskt jordbruk?

Sveriges i särklass bästa åkermark hotas ständigt av fler vägar, fler köpcentra och nya bostäder. Vem har rätt till Sveriges åkermark och är svenskt jordbruk något för framtiden? Följ paneldebatten om exploatering på Borgeby Fältdagar den 29 juni. Direkt efter invigningen av Borgeby Fältdagar kl. 13 den 29 juni arrangeras en paneldebatt om exploatering och framtidens åkermark. Följande personer deltar:

•Bengt Anders Johansson, vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott (M)
•Pia Kinhult, ordförande regionstyrelsen Region Skåne (M)
•Marianne Andersson, ordförande LRF Skåne
•Anders Larsson, prefekt vid området för landskapsarkitektur vid SLU
•Carina Svensson, ordförande i stadsplaneringsnämnden i Malmö stad (S)

•Moderator är Annika Åhnberg, ledamot KSLA samt före detta jordbruksminister.

Den Goda Jorden på MILA 24-26 mars

Den Goda Jorden deltar i år med egen monter på Milamässan på Jägersro i Malmö 24-26 mars. Kom gärna och hälsa på oss i monter B:147. Några medlemmar hjälps åt att bemanna montern. Ni får gärna ansluta och hjälpa till att föra ut föreningens viktiga budskap. Den nya broschyren ”Hopp för jorden” kommer för första gången att presenteras för allmänheten.

På fredagen 25 mars kl 13.00-13,30 arrangerar vi ett seminarium på scenen.
Asfalt är sista skörden
Bevara och utveckla åkermarken på rätt sätt. Seminarium med Den Goda Jorden. Irene Oskarsson, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

Mila är lantbruksmässan med produkter, tjänster och nyheter inom djurhållning, hästnäring, växtodling, anpassat skogsbruk, affärsutveckling, energi och miljö.

Det blir bedömningar av köttdjur där bl a Best in show koras, årets Skönhetsdrottning utses bland mjölkdjuren, elitauktion, uppvisning av hästraser och massor av aktiviteter i hästarenan.

Mila 2011 kommer att arrangeras i mobila hallar på Jägersro i Malmö. Standarden blir lika hög som i riktiga lokaler.

http://www.milamassan.se

Kan vi försörja oss på lokal mat?

Den 16 -17 februari 2011 hölls Forum för miljöforskning med temat maten på Uppsala Konsert & Kongress. Under två intensiva dagar diskuterades matfrågor – från produktion till avfall – i plenum, debatter, seminarier och workshoppar.

Ett tema var ”Kan vi försörja oss på lokal mat?”.

Workshoppens grupper diskuterade olika frågor, enligt nedan.

Upphandling och närodlat i Sveriges kommuner
– Det finns utrymme för närodlat i lagen om offentlig upphandling (LoU), men kunskapsluckor och ovilja i kommunerna.
– Det finns möjligheter till synergier mellan lokal mat och miljö – men det är inte självklart.
– Samordnade varutransporter behövs – mångfald av lösningar.
– Konsumentintresse finns, handlare och grossister är viktiga för fungerande kanaler.
– Beredskapsfrågan är viktig.

Beskydda och exploatera åkermark
– Det behövs en kartläggning som visar om dagens styrmedel fungerar.
– Riskkommuner behöver identifieras.
– Drivkrafter för kommunens vilja att upphandla närodlat.
– Minska behovet av ny boyta genom till exempel skattereformer vid uthyrning.
– Värdering av jordbruksmark – baserat på ekosystemtjänster i monetära termer.
– Minskat planmonopol för kommuner.

Matförsörjning i kris och Är lokal mat resurseffektiv?
– Hur mycket kan odlas i staden? Några procent.
– Hur ser diskussionen/argumenten ut lokalt/globalt?
– Hur ser den politiska uthålligheten ut kring lokal produktion?
– Vill politiken ha vetenskapliga fakta som grund för sina beslut?
– Kortsiktig livsmedelssäkerhet.
– Mycket låg självförsörjningsgrad i dagens städer.
– Hur säkerställer man en svensk/lokal produktion vid en långvarig kris?
– Hur får man marknadens aktörer att ta ett beredskapsansvar?
– Vilken betydelse kan den egna trädgårdsodlingen ha för att minska sårbarheten?

Vem vill ha lokal och regional mat?
– Konsekvenser av småskalig kontra storskalig produktion.
– Storytelling som möjlighet att möta människors behov att förstå.
– Hur påverkar peak oil?
– Ursprungsmärkning? Betalningsvilja?

Dessutom diskuterades risken för:
a) Suboptimering. Mer kunskap behövs om vad som egentligen är resurseffektivt, matsäkert och hälsosamt. Det är inte säkert att de kommer ur samma lösningar.
b) Konsekvenser av småskalighet för miljö och ekonomi.
c) Balans mellan importerat och närproducerat.
d) Hur ser situationen ut om 50 år och hur ställer vi om för det?

Sammanfattande forskningsbehov
– Hur kan vi systemanpassa vår produktion i småskaliga, mellanskaliga och storskaliga former för att möjliggöra så mycket lokal försörjning som möjligt i en framtid med minskande tillgång på lätt tillgänglig energi?

Seminarium i Alnarp 18 jan

Stadsbon och landet utanför – ett samtal med tre perspektiv

Tid: tisdagen den 18 januari
Plats: Aulan, Alnarpsgården, SLU Alnarp

Hur möts jordbruks- och stadslandskapet, jordbrukaren och stadsbon? Hur kan dessa världar berika varandra i en nära framtid då odling och hållbarhet blir allt viktigare? Här får vi delar av svaret på frågan om hur våra städer kan växa utan att det sker på bekostnad av landet utanför, och hur bonden kan möta den urbana människans behov och krav i en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

Ladda ner info här.
Anmälan senast den 11 januari.

Välkommen!

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien