Etikett: Riksintresse

Åkermark ska vara riksintresse

I Helsingborgs Dagblad den 7 november skriver Karl Olofsson (C) i en insändare att det är en plikt för vår generation att vara extremt försiktig med att bygga på åkermark.

För att skydda åkermarken anser Centerpartiet att:

  • Expansion måste samordnas regionalt – inte kommunalt.
  • Annan mark måste prioriteras för utbyggnad.
  • Åkermarkens lagliga skydd måste förstärkas – inför statligt veto.
  • Åkermarkens status ska lyftas – klassa åker som riksintresse.

Läs hela insändaren här.

Åkermark måste göras till ett riksintresse

Lars Wedén, fd företagsledare (bl.a koncernchef Swedish Meat), engagerad i Folkpartiet/Gröna Liberaler samt Omställningsrörelsen i hållbarhetsfrågor, skriver följande på Newsmill:

* Jordens befolkning ökar med 80 miljoner per år. Även med framgång i försöken att begränsa befolkningsutvecklingen kan vi räkna med en världsbefolkning över 10 miljarder om 30-40 år jämfört med dagens 7 miljarder. Det handlar alltså om den värld som dagens nyfödda skall leva i.

* Klimatförändringen, som knappast kommer att kunna hållas inom målet + 2 grader kommer att påverka odlingsmöjligheterna för miljarder människor genom havsnivåhöjning, försvunna glaciärer och utbredning av torrbälten.

* Dagens jordbruk är extremt beroende av billig olja för framtagning och transport av gödningsmedel, för jordbearbetning, produktion och distribution. Eftersom världens oljetillgångar i ekonomisk mening kommer att ta slut inom 15-25 år kommer jordbruket och livsmedelsproduktionen att tvingas till stora förändringar. En avtagande arealavkastning är en oundviklig följd.

Mer folk, minskande odlingsbara ytor och avtagande arealavkastning riskerar att leda till verklig livsmedelsbrist i världen. Våra barn och barnbarn kan komma att växa upp i en värld som präglas av svält och hungerrelaterade konflikter.

Åkermark blir en bristvara överallt i en inte särskilt fjärran framtid. Mycket talar för att livsmedel behöver tas från så näraliggande områden som möjligt. Därför är det en plikt för vår generation att vara extremt försiktig med ianspråktagande av åkermark. Ett bostadsområde, ett industriområde eller en handelsplats som anläggs på åkermark tar bort denna från livsmedelsproduktionen i princip för alltid.

För strandområden och unika naturområden finns ett starkt lagstadgat skydd. Basen för livsmedelsproduktionen saknar dock detta. Riktlinjerna i miljöbalken förslår inte. Där anges att åkermark skall skyddas om inte andra samhällsangelägenheter går före. I realiteten har bostadsbyggande, nya shoppingcenters eller andra planer normalt varit tillräcklig anledning att ödelägga odlingsjord. Detta är särskilt uttalat i storstadsområden – d.v.s. just där nära livsmedelsproduktion kommer att behövas allra mest. En mer restriktiv hållning till byggande på åkermark skulle också bidra till en mer uthållig samhällsstruktur med mindre bilberoende och minskade transporter.

Nationellt behövs ett instrument och procedur liknande strandskyddet också för åkermark.

Riksdagsmotion om jordbruksmark som riksintresse

Sara Karlsson m.fl. (S) har till riksdagen lämnat in Motion 2011/12:S21073 Jordbruksmark som riksintresse.

Områden där det finns särskilda nationella intressen för mark- och vattenanvändning kan idag riksintressemärkas, vilket innebär att de kommunala översiktsplanerna måste tillgodose och värna de intressen som markerats på statlig nivå. Möjligheter för riksintressemärkning finns bland annat vad gäller naturvård, kulturvård och vindkraft. I dagsläget finns inte den möjligheten gällande jordbruksmark, trots att en väl fungerande livsmedelsproduktion i högsta grad är ett nationellt intresse.

Allt mindre av den mat vi äter i Sverige är inhemskt producerad. Vi socialdemokrater har därför efterlyst att regeringen ska ta fram en livsmedelsstrategi i syfte att stärka den svenska livsmedelsproduktionen och höja självförsörjningsgraden som i Sverige är bland de lägsta i Europa. Vi behöver producera mer mat. Man kan också anta att behovet av och efterfrågan på inhemskt producerad mat kan komma att öka på sikt i takt med ökade transportkostnader och en ökad miljömedvetenhet.

Samtidigt bebyggs bördig jordbruksmark runt om i Sverige i takt med att regioner expanderar och investeringar görs i handel och bostäder. Dessa markexploateringar kan inte göras ogjorda i efterhand. För att värna den svenska livsmedelsproduktionen behövs därför statliga instrument för att skydda bördig jordbruksmark från exploatering. Därför bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till ändringar i berörd lagstiftning för att jordbruksmark av riksintresse ska kunna skyddas.

Här hittar ni motionen.