Bygg mindre på bördiga åkrar

Enköpings-Posten uppmärksammade den 3 september en skrivelse till Kommunstyrelsen i Enköpings kommun från tre forskare på Sveriges lantbruksuniversitet.

Tillgången på bördig åkermark är en ödesfråga för vår framtid, menar tre forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. De är kritiska mot Enköpings kommuns planer på att låta staden växa på åkermark i stället för att bygga på skogsmark eller på höjden inne i stan.
– Man lägger slentrianmässigt ut bebyggelse på åkermark, säger Ingmar Messing, professor i markvetenskap. Svensk levnadsstandard slukar 0,41 hektar åkermark per person. Men i världen finns bara 0,22 hektar per person.

Här kan du läsa hela skrivelsen.

Ingmar Messing har även skrivit synpunkter/yttrande på ”Förslag till fördjupad översiktsplan för Enköpings tätort”. Detta kan du läsa här.

Av |2009-09-04T15:23:41+02:002009-09-04|Okategoriserade|0 kommentarer

Brev angående förslag till nya översiktsplan för Helsingborgs kommun

Med anledning av samrådet för ny översiktplan för Helsingborg, har föreningen Den Goda Jorden skrivit följande brev med synpunkter. Föreningen kommer även tillsammans med vår projektanställda Lisa Germundsson att träffa företrädare för kommunen och framföra vår syn på åkermarken.

Värna åkermarken
Vi konstaterar att stora delar av Helsingborgs kommun ligger i ett område med Sveriges och norra Europas bästa åkermark. Klimatet är förmånligt, tillgången på bevattning god och företagsstrukturen är i allt väsentligt välordnad. Sammantaget gör detta att produktionsförutsättningarna är mycket goda. Den globala efterfrågeutvecklingen och klimatfrågan gör att behovet av att bevara god åkermark för produktion av livsmedel, energi och material är mycket stort. Detta gäller både för nuvarande och för kommande generationer boende i Helsingborgs kommun. Detta är särskilt viktigt i en kommun med starkt stigande befolkning som Helsingborg.

Föreningen Den Goda Jorden konstaterar att översiktsplanering görs för att tillgodose människors grundläggande behov. Det innefattar även livsmedel, energi och material, som kan produceras på åkermark. Samhällets största utmaning i framtiden blir sannolikt att förse befolkningen med livsmedel, energi och material:

  • Jordens befolkning ökar, från dagens 7 miljarder till 9 miljarder år 2050.
  • Allt fler får högre materiell standard, vilket medför en större förbrukning av livsmedel, energi och material.
  • Vi behöver fasa ut användningen […]
Av |2009-08-27T15:41:25+02:002009-08-27|Okategoriserade|0 kommentarer

DenGodaJordens remissvar på rapporten Markanvändning i Skåne

Angående rapporten Markanvändning i Skåne
Med anledning av att Region Skåne gett ut ovan rubricerade rapport, vill föreningen Den Goda Jorden härmed lämna följande synpunkter.

Föreningen Den Goda Jorden anser att det är positivt att Region Skåne valt att uppmärksamma denna mycket viktiga fråga om markanvändning i Skåne. Rapporten sätter fingret på en öm punkt i skånsk utveckling – hur ska Skåne och Öresundsregionen fortsätta växa utan att vi samtidigt exploaterar all åkermark?

Avgörandet ligger idag helt hos kommunerna, som främst ser till kortsiktiga ekonomiska intressen att öka invånarantal och industrietableringar. Vi vill att Skånes kommuner inser att åkermarken är en av de viktigaste produktionsresurserna för nuvarande och kommande generationer.

Vanlig åkermark är en fullkomligt livsnödvändig resurs. Med hjälp av solens energi och tillång på vatten kan vi skörda livsmedel, energi och råvaror till materialframställning – varje år för all framtid. Redan är 10 % av den allra bästa åkermarken i Skåne bebyggd. Av kommunernas översiktplaner framgår att minst lika mycket åkermarken kommer att bebyggas inom de närmaste åren. Region Skåne bör fundera på vad man kan göra för att hejda denna utveckling.

Kommunerna bör istället förtäta i redan bebyggda områden. Enligt en studie av företaget Trivector i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola har […]

Av |2009-06-01T20:39:17+02:002009-06-01|Okategoriserade|0 kommentarer

LRF-avdelning lämnar synpunkter på exploatering av åkermark

Då Staffanstorps kommun planerar exploatering av stora arealer åkermark, vilket får stora konsekvenser för livsmedelsnäringen inom kommunen, vill vi i Staffanstorps Sydvästra LRF-avdelning anföra följande synpunkter:

Den goda jorden

I miljöbalkens tredje kapitel kan man läsa om de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark. 4 § fastslår att jord- och skogsbruk är av nationellt intresse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.

Åkermarkens beskaffenhet graderas i klasserna 1-10, varav 10 är den bästa (ekonomiskt avkastningsvärde). I Sverige finns ca 2,8 miljoner ha åkermark, varav dessa ca 2,2 -2,3 miljoner ha hänförs till klass 1-5. Skåne har ca 0,45 miljoner ha och av dessa var det 1970 endast 0,2 miljoner ha som tillhörde klasserna 8-10. Mark i klass 8-10 tillhör Europas bästa jordar. Det är endast i Skåne vi hittar klasserna 8-10 och Staffanstorps kommun är en av de kommuner där dessa jordar finns. Vi anser att det föreligger ett stort nationellt intresse av att bevara all åkermark som […]

Av |2009-01-18T19:25:32+01:002009-01-18|Okategoriserade|0 kommentarer

Den Goda Jorden har lämnat synpunkter på planprogram i Halmstad.

Synpunkter på planprogram för Halmstad 7:96 m fl, Nytt verksamhetsområde vid Kårarp, Halmstad

Halmstad kommun planerar nu att för all framtid förstöra ytterligare 90 ha prima åkermark. Vid Kårarp skall det bli ett nytt ”verksamhets- område” med byggnation av industri. Endast några hundra meter från de bördiga åkrarna finns grusbackar där Gudrun fällde granskogen. Varför inte placera ”verksamhetsområdet” där istället. […]

Av |2007-02-26T17:19:51+01:002007-02-26|Okategoriserade|2 kommentarer

Remissvar till Jordbruksdepartementet

Ett remissvar angående Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2006: 104 har idag skickats till Jordbruksdepartementet.

Det är ett tre sidor långt yttrande där vi förklarar åkermarkens oerhörda betydelse för samhället idag, men framförallt i framtiden, när oljan blir för dyr att använda till fordonsbränsle och konstgödsel. Vi skriver även ner en rad med förslag till åtgärder för att förhindra åkermarksexploateringen.

Läs det här -> den_goda_jorden_-_remiss_sou.doc

Av |2007-02-04T12:17:12+01:002007-02-04|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen