Etikett: Rapporter

Kommuner exploaterar i strid med lagen

Land lantbruk & Skogsland publicerade den 13 december debattartikeln ”Kommuner exploaterar i strid med lagen” skriven av föreningen Den Goda Jorden.

Det är med stor förvåning vi i den ideella föreningen Den Goda Jorden noterat att riksmedia och politiker i väldigt liten omfattning uppmärksammat nyheten att kommunerna inte följer lagstiftningen i Miljöbalken 3:4. Lagbrott av den digniteten ska inte passera obemärkt förbi, särskilt inte om de utförs av våra valda ombud och deras tjänstemän.

Vi kräver i debattartikeln att jordbruksmarken bevaras som en långsiktig resurs. Klassa den som riksintresse eller ge den annat verksamt lagligt skydd.

Rapport från expertgruppen för hållbar användning av jordbruksmark

Expertgruppen för hållbar användning av jordbruksmark lämnade den 29 november en rapport till Miljömålsberedningen som
underlag för det fortsatta utredningsarbetet. Hela rapporten hittar du här.

De delar som rör bevarande av jordbruksmark hittar du här.

Här följer ett utdrag ur rapporten som rör bevarande av jordbruksmark med de konkreta förslag som läggs i rapporten..

5. Hur kan produktiv åkermark och dess bördighet bevaras?
5.1 Förslag om bevarande av jordbruksmark
Expertgruppen föreslår:
Senast 2015 stärks skyddet av brukningsvärd jordbruksmark genom förtydliganden i plan- och bygglagen vad gäller kommunens översikts- och detaljplaner och länsstyrelsens roll vid planläggning.

Förslag till åtgärder:
Kommuner ska i sina översiktsplaner tydligare beskriva hur hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark. I plan- och bygglagen ska därför:
– 3 kap. 4 § kompletteras med kravet att kommunen i sin redovisning utöver riksintressen även särskilt ska ange hur man tagit hänsyn till brukningsvärd jordbruksmark.
– 3 kap. 5 § kompletteras med ett krav att det av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att ta hänsyn till brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 §.

Länsstyrelsen får en tydligare uppgift att bevaka frågan om bevarande av brukningsvärd jordbruksmark under samrådet om förslag till översiktsplan eller detaljplan och i sitt granskningsyttrande över planförslagen. I plan- och bygglagen ska därför:
– 3 kap. 10 § och 5 kap. 14 § kompletteras så att länsstyrelsen under samrådet om översiktsplan respektive detaljplan ska verka för att hänsyn tas till bestämmelsen om brukningsvärd jordbruksmark i miljöbalken.
– 3 kap. 16 § och 5 kap. 22 § kompletteras med att det i länsstyrelsens granskningsyttrande över förslag till översikts- eller detaljplan ska anges om förslaget inte är förenligt med bestämmelsen om hushållning med brukningsvärd
jordbruksmark i miljöbalken.

Länsstyrelsen får en förstärkt roll i tillsynen. I plan- och bygglagen ska därför:
– 11 kap. 10 § kompletteras med att länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut om detaljplan, om beslutet kan förväntas innebära att bestämmelsen i miljöbalken om hushållning med brukningsvärd jordbruksmark inte följs.

Av väsentligt samhällsintresse??

LRF Mjölk publicerade på bloggen Mjölkpolitik den 27 september inlägget ”Av väsentligt samhällsintresse??”.

De skriver:

Ett kortsiktigt regionalt tänkande och en tandlös lagstiftning gör att jordbruksmarken försvinner i snabb takt och därmed urholkar möjligheterna för företagande på landsbygden.

De avslutar:

Jordbruksverket har i dagarna presenterat ett PM som heter ”Väsentligt samhällsintresse?”. Rapporten, som är mycket välgjord, visar på ett skrämmande resultat om hur jordbruksmarken hanteras i kommunernas översiktsplaner. Jag ser rapporten som ett steg i rätt riktning för ett fortsatt arbete med att skydda den  svenska jordbruksmarken.

Villor eller havre, vad ska vi använda åkermarken till?

På Jordbruksverkets blogg Se landet publicerades den 25 september inlägget ”Villor eller havre, vad ska vi använda åkermarken till?

De skriver bland annat:

Miljöbalkens tredje kapitel och fjärde paragraf anger att jordbruksmark endast i undantagsfall får exploateras och att det då ska vara väsentliga samhällsintressen som är skälet. Trots detta styrs idag besluten snarare av markinnehav och externa intressenters efterfrågan på mark. Detta anser vi inte överensstämmer med lagstiftningens långsiktiga perspektiv på resurshushållning.

Stor exploatering av jordbruksmark

Sveriges Radio Halland publicerade den 27 september inslaget ”Stor exploatering av jordbruksmark”.

Halland är det län i Sverige som har exploaterat störst andel av sin jordbruksmark, detta visar en rapport från Jordbruksverket.

Jordbruksverkets rapport sträcker sig mellan 2006 till 2010 och den ifrågasätter om kommunerna verkligen tar tillräckligt stor hänsyn till lagen om att jordbruksmark endast i undantagsfall får exploateras. Lagen säger också att det måste finnas stora samhällsintressen bakom ett sådant beslut.

Bengt Svensson är engagerad i organisationen ”Den goda jorden” och är övertygad om att det är pengar som ligger bakom att kommunerna godkänner att så mycket åkermark bebyggs.

Lyssna på inslaget ”Det är långsiktigt inte hållbart” här.

Global Outlook – KSLAT nr 5-2013

Nu har KSLAT nr 5-2013 kommit ut. Skriften sammanfattar det internationella symposiet Global Outlook som KSLA arrangerade den 29–30 januari 2013, som en del av 200-årsfirandet.

Med en förväntad befolkning i världen om 9 miljarder människor år 2050, kommer med all säkerhet konkurrensen om begränsade land- och vattenresurser att bli knivskarp. Vid Global Outlook-symposiet diskuterade internationella experter detta ur flera olika perspektiv.
Läs mer, ladda ner och/eller beställ här

Rapporten ”Tätare Skåne”

Strukturbild för Skåne presenterade den 1 februari rapporten ”Tätare Skåne ”.

Hur ska Skåne möta en växande befolkning och dess krav på bostäder och arbetsplatser och samtidigt värna om Europas bästa åkermark? Hur kan Skåne arbeta med förtätning för att skapa en mer hållbar utveckling? Och hur analyseras effekten av täthet?

I rapporten Tätare Skåne beskrivs och illustreras enkla verktyg för att analysera förutsättningarna till förtätning på ortsnivå. Utifrån detta kan den kommunala planeringen laborera med olika strategier för att nå det som eftersträvas med förtätningsåtgärderna. För att illustrera var och hur förtätning lämpligast bör lokaliseras och placeras, somt vilka funktioner som bör ingå, har sex indikatorer tagits fram och sammanställts i en värderos. Rapporten avslutas också med en praktisk tillämpning av indikatorerna och värderosen i tre skånska orter: Landskrona, Svedala och Klippan.

Läs hela presentationen här.

Ladda ned rapporten här.

Release Tätare Skåne

Hur ska Skåne möta en växande befolkning och dess krav på bostäder och arbetsplatser och samtidigt värna om Europas bästa åkermark? Hur kan vi arbeta med förtätning för att skapa en mer hållbar utveckling? Det är några av frågorna som ställs i rapporten Tätare Skåne. I rapporten beskrivs fördelarna med förtätning ur ett lokalt och regionalt perspektiv, men tar även upp de problem förtätning kan innebära. Rapportens syfte är att inspirera de skånska kommunerna att se över sina möjligheter till förtätning på ortsnivå. Den utspridda bebyggelsestruktur som präglat de senaste årens samhällsutveckling är inte långsiktigt hållbar eller ekonomisk försvarbar. Samhällsplaneringen behöver i större utsträckning bygga vidare på befintliga strukturer, skapa funktionsblandade orter och hushålla med naturresurser vilket kräver ett helhetsperspektiv med samverkan mellan olika sektorer. Det är av stor vikt att se förtätning som en drivkraft för Skåne utveckling. För utrymmet att förtäta finns.

Tid: Fredagen den 1 februari kl 9.00 – 12.00 (dagen avslutas sedan med lunch)
Plats: Hotell Öresund, Landskrona Hitta dit: Tåg till Landskrona och sedan stadsbuss 3 till centrum.

Program:
08.30 Frukost och registrering
09.00 Välkomna
Pontus Lindberg, ordf. Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne
09.15 Presentation av Tätare Skåne
Mikael Wallin, WSP
10.00 Hur jobbar vi med förtätning – Landskrona, Klippan och Svedala
Åsa Linborg Landskrona stad, Martin Tång Klippans kommun, Lena Gerdtsson Svedala kommun
10.30 Frukt och bensträckare
10.40 Är tätt rätt?
Caroline Dahl, SLU Alnarp, Projektledare FUSE – Future Urban Sustainable Enviroments
11.10 Attraktiva stadsmiljöer en förutsättning för handelns utveckling
Madeleine Johansson, Svensk handel
11.30 Jönköpings stadsbyggnadsvision – staden och sjöarna
Jenny Larsson, Projektledare för stadsutveckling, Jönsköpings kommun
11.50 Fortsatt arbete inom Strukturbild för Skåne
Therese Andersson, Chef enheten för planeringsstrategier, Region Skåne
12.00 Lunch

Anmälan sker via mail till strukturbild@skane.se senast den 23 januari.
Anmäl om du stannar för lunch eller ej samt eventuell särskild kost.

Inbjudan hittar du här.

Skydda den goda jordbruksmarken

Skånska Dagbladet skrev den 9 januari ledaren ”Skydda den goda jordbruksmarken”.

Det har skrivits förr och behöver tydligen skrivas igen: ett starkt exploateringsskydd för jordbruksmark behöver införas snarast möjligt!

I den senaste sammanställningen från Jordbruksverket konstateras att 216 000 hektar odlingsbar åkermark försvann mellan åren 2006 och 2010. Majoriteten av denna mark försvinner från odlingskartan på grund av att jordbruksmark växer igen. Det är ett problem i sig, men fokus måste framför allt riktas på den odlingsbara mark som försvinner för alltid när den istället ersätts med vägar, parkeringar och byggnader.

Fokus på denna exploatering av jordbruksmark är viktig därför att det ofta handlar om de riktigt goda jordarna. Just dessa jordar återfinns allt som oftast i Skåne och Halland där exploateringen också är som störst. Att Skåne och Halland är populära för både bosättning och etablering gör att konflikten om vad marken ska användas till redan är vanlig och kommer bli vanligare. Givetvis får ett införande av högre exploateringsskydd av jordbruksmark inte sätta stopp för övrig utveckling, men en del av lösningen ligger i förtätning, sanering och återbebyggande av gammal industrimark samt att bygga mer på höjden.

I dagsläget när affärsdiskarna fylls av mat kan det vara svårt att förstå allvaret i att vi bebygger den bästa odlingsmarken, men på sikt gör vi oss själva och världen en otjänst eftersom behovet av de goda jordarna kommer att öka.

Just nu får vi lägga förhoppningarna till att något görs när politikerna i miljömålsberedningen har tagit sig an frågan. Men innan resultatet från denna arbetsgrupp är klar krävs det i dagsläget ett stort ansvar från politiker på lokal nivå. Även företag som gärna etablerar sina stora anläggningar på åkrarna utmed de stora vägarna bör ta sitt ansvar och bygga på lämpligare mark samt bygga på höjden, en sådan profil borde passa väl in i företagens miljöpolicys.