Etikett: Radio

FAO informerar om livsmedelsituationen i världen

FAO Norden, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, leder FN:s och det internationella samfundets ansträngningar att nå målet: en värld utan hunger. På deras hemsida publiceras kontinuerligt information och nyheter om livsmedelssituationen i världen. Här följer två länkar till två artiklar som gör vår kamp för åkermarkens bevarande ännu mer betydelsefull. Ska alla människor på jordklotet få den mat de behöver kommer den åkermark som finns kvar att behövas inom en snar framtid.

2009-01-28 FN varnar för ökad matbrist och manar till kraftfulla åtgärder

2008-12-09 Hungern stiger, drabbar 963 miljoner människor

Snabb expansion oroar lantbrukare

Varberg kommuns expansion går ut över de gröna näringarna. Det menar LRF-avdelningen i Träslövsläge, som vill att kommunen ska planera mer långsiktigt för att säkra värdefull åkermark.

Sveriges Radio Halland uppmärksammar problemet med ett inslag. Lyssna här.

Ordföranden, Jan Arvidsson säger att många lantbrukare utanför centralorten, precis som på många andra håll i landet, oroas av den nuvarande utvecklingen.

– Det bara rullar på i en väldig takt. Vi känner att vi inte är lika värdefulla längre, säger han.

LRF i Träslövsläge pekar bland annat på de regionala miljömålen, där bland annat vikten av att skydda värdefull åkermark mot exploatering för bostäder och industriändamål lyfts fram.

LRF-avdelningen vill också att kommunen ska sluta köpa upp jordbruksmark, för att de jordbruk som idag finns kvar i närheten av centralorten ska kunna planera långsiktigt och utvecklas.

Man pekar också på att dom gröna näringarna står för omkring 15 procent av sysselsättningen. Inför
den översiktsplan som kommunen ska ta fram till nästa år efterlyser man därför en bättre dialog.

– Det är ju inte så att det inte kan byggas någonting, men man måste ha en rejäl diskussion, säger Jan Arvidsson.

Synpunkter på översiktsplan i Staffanstorp

Den ideella föreningen Den Goda Jorden lämnade idag följande synpunkter på förslaget till Översiktsplan för Staffanstorps kommun.

1.
Den produktiva åkerjorden (landets bördigaste och en av Europas bästa) är Staffanstorps viktigaste naturresurs. Vi är emot att 1100 hektar högklassig jordbruksmark exploateras. Huvudinriktningen för all planering bör vara att åkerjorden skall bevaras i produktion för kommande generationer.

2.
Hållbar utveckling innebär att människor även i framtiden ska kunna föda sina familjer. Om man aningslöst exploaterar den bästa åkermarken riskerar man att framkalla svält, vilket redan idag är en realitet för en betydande andel av jordens befolkning. Spelreglerna som gäller för marknadskrafterna medverkar inte till den långsiktighet som krävs. Detta står klart för många av dagens lantbrukare, trots att de kortsiktigt skulle kunna vinna fördelar av att låta exploatera marken. Men människor kan inte äta pengar.

3.
Staffanstorp bör profileras som ett nationellt livsmedelscentrum med anknytning till viktiga närliggande utbildnings- och forskningscentra som Hvilan, Alnarp och Lunds universitet.

4.
Jordbruket är den största verksamheten inom kommunen. Jordbruksmarken är inte ett ”vitt” fält, som planerarna fritt kan förfoga över.

5.
”Karaktärsboende” är ett orealistiskt förslag och bör helt utgå ur översiktsplanen. Bygger man ett samhälle mitt på en jordbruksslätt så får man acceptera de begränsningar som det innebär.

6.
”Karaktärsboende” innebär tomter på 5000 – 3000 m2 på bästa jordbruksmark och är en  felanvändning, särskilt som beskrivningen av den framtida användningen av marken är uddig och t o m utopiskt romantisk. Vi vill påpeka att ekologisk
odling kräver stallgödsel, vilket förutsätter att odlingen ligger mer än 300 meter från annan bebyggelse.

7.

Gullåkra oskiftade by är en kulturhistoriskt viktig miljö, som kommer att tappa sin karaktär om man exploaterar Kryddgården som ligger precis intill.

8.
Kyrkheddinge och Nordanå bör inte byggas ut enligt planerna. De är små oaser som bör få behålla sin genuina lantliga prägel, vilken är skälet till att människor vill bo där. Dessutom kommer de inte att få hållplatser inom överskådlig tid och
kraftledningarna kan inte flyttas.

9.
Det är inte hållbart att lägga villamattor för att expandera Hjärups och Staffanstorps samhällen. Tillväxt bör i Staffanstorp och Hjärup läggas max 1 km från stationerna. Skanskas övergivna fabrik och Sockerbruket i Staffanstorp lämpar sig väl för sådan stationsnära tätbebyggelse. Ingen ny bebyggelse bör läggs söder om väg 11 i Staffanstorp, som är en naturlig gräns. Samma sak gäller norr om Gullåkravägen och öster om Väståkravägen i Hjärup.

10.
Expansion i Sydvästskåne bör styras till områden där marken inte har lika högt värde för jordbruket och där det finns kollektivtrafik för bekväm pendling till arbetsplatserna.

Staffanstorp
2008-01-14

Olle Benner

sammankallande för Den Goda Jorden i Staffanstorps kommun

Ny kommungrupp protesterar mot att exploatera åkermark

Sydsvenskan uppmärksammade i december ett pressmeddelande från Den goda Jordens nya kommungrupp i Staffanstorp.

”Staffanstorp hotar ta maten ur munnen på 40 000 människor” skriver föreningen Den goda jorden i ett pressmeddelande. Den ideella föreningen som får ekonomiskt stöd av Lantbruksakademin har under ett möte på Hvllans trädgårdsgymnasium i veckan bildat lokalgrupper som ska arbeta för att kommunledningarna inte ska exploatera jordbruksmark.

I Staffanstorp håller åkermarken väldigt hög klass. Kommunen vill i sin översiktsplan bygga på 10 procent av den, 1100 hektar, för att inom trettio år kunna dubblera sin befolkning.   ”Åkerjorden får inte bli en stads-smet (urban sprawl) som täcker landskapet”, skriver Den goda jorden som även ser Max Lab och ESS i Lund som hot mot ”en av våra viktigaste naturresurser”.

Rika länder köper upp jordbruksmark

Det blir allt vanligare att länder köper eller hyr jordbruksmark i andra länder för att trygga sin livsmedelsförsörjning i framtiden. Vetenskapsradions program Klotet ta idag upp detta ämne.

Läs mera här.

Lyssna här.

Det blir allt tydligare att det finns en oro för framtidens livsmedelförsörjning. Har vi då rätt att förstöra vår egen åkermark genom att stadsbebyggelsen breder ut sig på jordbruksmark?

Ginstpriset 2008 överlämnat till Den Goda Jorden

Ginstpriset 2008
tilldelas
Den Goda Jorden

En organisation, som samlat människor kring en samsyn i medvetandet om det ändliga i vår planets tillgång på god åkerjord. Den Goda Jorden arbetar för att rädda så mycket som möjligt av den goda odlingsbara jorden från exploatering, genom att försöka förhindra att den tas i anspråk för bebyggelse, industrimark eller för anläggning av vägar.
Den Goda Jorden strävar efter att främja ekonomisk, social och miljömässig utveckling på landsbygden, genom att vidmakthålla och ge möjlighet för en småskalig verksamhet och produktion.

Initiativtagare:  Anders Stenström.
Ordförande:      Hans Andersson.

Hallands Naturskyddsförening

På Berte Museum – Livet på landet överlämnade idag Hallands Naturskyddsförening  Ginstpriset 2008 till Den Goda Jorden för föreningens arbete för att bevara åkermarken. Hallands Naturskyddsförenings skattmästare Alice Berglund överlämnade priset i form av ett diplom och en blomma till Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson.

ginstpriset-2008.jpgMed anledning av dagens prisutdelning gjorde SR Halland en intervju med Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson. Lyssna här.