Yttrande angående Halmstads översiktsplan

Halmstads och Varbergs kommuner har de senaste åren varit bland de värsta i landet med att bygga på åkermark. I Halmstad har åkerarealen bara de senaste tio åren minskat med 5,5 %.

Man kan i Halmstads kommuns förslag till ny översiktsplan ”Framtidsbild 2030” ana en viss besinning. Planförfattarna konstaterar att de gröna näringarna redan idag är viktiga och ”med en ökad befolkning och en minskning av den odlingsbara arealen i världen ökar den svenska jordbruksmarkens betydelse för livsmedelsproduktion under de kommande
åren”.

Ideella föreningen Den Goda Jordens kommungrupp i Halmstad noterar i sitt yttrande över planförslaget att ambitionen härvidlag är högre än i tidigare planer. Men tyvärr lever man i de konkreta planerna inte upp till de goda föresatserna. I såväl stadens utkanter som runt flertalet av de så kallade utvecklingsorterna tänker man fortsätta att bygga på
åkermark – utan att berätta vilka samhällsintressen som ”inte kan tillgodoses på annat sätt” och utan att redovisa vilka alternativ man undersökt.

Yttrandet från ideella föreningen Den Goda Jordens kommungrupp är därför mycket kritiskt.
Läs kommungruppens yttrande här

Av |2013-05-20T18:01:48+02:002013-05-20|Okategoriserade|0 kommentarer

Naturskyddsföreningen kritiska till ÖP i Falun Borlänge

På Naturskyddsföreningens hemsida publicerades den 13 april ett inlägg ”Översiktsplanen kan bli mycket bättre” om översiktsplaneringen i Falun Borlänge.

Falun och Borlänge kommuner jobbar just nu med att ta fram en ny gemensam översiktsplan. Planen är ett viktigt dokument då den anger riktningen för kommunernas framtida planering och beslut. Under perioden 2 mars till 6 maj är ett förslag ute på så kallat samråd. Då har både organisationer och enskilda möjlighet att komma med synpunkter.

Via länken ovan finns Naturskyddsföreningens synpunkter på förslaget sammanfattade. Där kan du hitta inspiration till egna yttranden om översiktplaneringen i din kommun. Du hittar även mer material här.

De skriver bland annat:

Naturskyddsföreningen är förvånad över:

·      Att man fortfarande tycker det är OK att exploatera jordbruksmark.

Av |2013-04-20T08:32:05+02:002013-04-20|Okategoriserade|0 kommentarer

Länsstyrelsen sågar Burlövs framtidsplan

Skånska Dagbladet publicerade artikeln ”Länsstyrelsen sågar Burlövs framtidsplan” den 13 februari.

De skriver bland annat att Länsstyrelsen påpekar att det krävs särskilda samhällsintressen för att berättiga till bebyggelse på jordbruksmark.

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att myndigheten inte delar kommunens uppfattning att bostadsbebyggelse i allmänhet är sådana ”väsentliga samhällsintressen” att det berättigar till bebyggelse på jordbruksmark. I stället efterlyses en beskrivning över hur befintliga bostadsområden kan utvecklas och förtätas.

Av |2013-02-15T17:39:22+01:002013-02-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Fatta inte förhastat beslut om Sättuna

Mats Tobiasson, agronom har skrivit följande insändare publicerad i Corren den 10 december.

På tisdag, 11/12, beslutar kommunfullmäktige i Linköping om översiktsplan för Sättuna. Ska det byggas hus på bra åkermark eller inte? Bostäder behövs. Tyvärr blundar kommunen för vårt behov av att kunna handla mat, och prioriterar byggbranschens hunger efter lättschaktad jord.

De senaste fem åren har spannmålspriserna rusat två gånger på ett sätt som inte inträffat på många decennier. Det handlar om att antalet invånare i världen ökar snabbare än skördarna. Detta händer trots att vi har fred, ett bra klimat, och de ändliga tillgångarna diesel och konstgödsel. Utan dessa faktorer blir skördarna lägre, och då krävs större arealer. Eftersom lant- och trädgårdsbruk står för minst 95 procent av vår livsmedelsproduktion, är du och jag fullständigt beroende av bra åkerjord för vår överlevnad.

Kommunens beslutsunderlag utgörs av översiktsplan för Sättuna, översiktsplan för Linköping och Norrköping samt bilagor, bland annat miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I den konstaterar konsulterna att riksintressena jord- och skogsbruksmark av nationell betydelse inte alls är utrett. Hotet mot åkermarken är knapphändigt belyst. Klimathotet bemöts med lokaltrafik. Är detta ett skämt?

Att återställa förstörd åkerjord kräver minst ett tusen år, troligen en ny istid. Att alls få svar från kommunen om beslutsunderlaget […]

Av |2012-12-10T19:06:59+01:002012-12-10|Okategoriserade|0 kommentarer

Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) för Falkenbergs kommun är i full gång. Programmet var ute på samråd under våren 2011, och ett planförslag är ute för samråd under perioden 24 oktober 2012 till 7 januari 2013. Under samrådet är du välkommen att tycka till och diskutera olika frågor och vara med och påverka via Falkenbergs kommuns hemsida och facebooksida eller på olika möten och evenemang.

Planförslaget är utställt för granskning under perioden i Stadshus ”Kuben” och Falkenbergs Stadsbibliotek, 1 trappa ner.

Du bjuds in till ”Öppet hus”
Falkenbergs Stadshus, i ”Kuben” vid huvudentrén mot Rådhustorget,
Torsdagen den 22 november kl. 14-20

Ullareds bygdegård,
Torsdagen den 29 november, kl 14-20.
Karta: Ullareds bygdegårdlänk till annan webbplats

Handlingar:
Många utredningar och kunskapsunderlag har tagit fram, bl.a. hamnutredning, handelsutredning, riskidentifiering, VA-översikt, klimatanalys, kulturmiljöprogram och trafikplan för Falkenbergs stad. I förslaget till översiktsplan har alla olika frågor sen vägas samman om hur man vill styra mark- och vattenanvändningen.

Förslaget till översiktsplanen består av tre textdelar och två tillhörande kartor
Del 1 Ställningstaganden
Del 2 Fokusområden
Del 3 Konsekvensbeskrivning
Karta 1 Rekommendationer enligt ställningstaganden
Karta 2 Regler enligt lagar

Mer info: www.falkenberg.se/oversiktsplan

Om du tycker att vi i Den Goda Jorden skall lämna synpunkter på den nya […]

Av |2012-11-21T09:57:14+01:002012-11-21|Okategoriserade|0 kommentarer

Protester mot bostäder på åkermark

Skånska Dagbladet publicerade den 31 maj följande artikel:

I översiktsplanen fanns planer på att bygga 230 bostäder i Kyrkheddinge. Men i detaljplanen som nyligen blev klar har antalet bostäder minskat till drygt 70. Det är ändå för mycket, tycker de boende. – Vi vill inte se några bostäder alls på åkermarken, säger Sirpa Bystedt.

I översiktsplanen, som togs fram 200, fanns en skiss med cirka 500 bostäder i Kyrkheddinge.
Det fick i stort sett alla boende i byn att skriva under en protestlista som lämnades till kommunen. Översiktsplanen reviderades då och antalet bostäder sjönk till 230.
– Sedan dess har det varit tyst, fram till två veckor sedan då det plötsligt damp ner ny information i brevlådan, säger Sirpa Bystedt.

Kommunen har nu tagit fram en detaljplan som föreslår omkring 70 småhus på åkermarken vid Bjällerupsvägen.
– Det är en för stor exploatering för en sådan här liten by som Kyrkheddinge som i dag har cirka 80 hushåll. Vi som bor här har flyttat hit för att få det lugn som inte finns inne i tätorten. Bykänslan kommer att försvinna när man utökar med dubbelt så många bostäder, säger Eva Lissborg.
För egen del kommer hennes hus att byggas in till vad som blir nya […]

Av |2012-06-02T07:23:41+02:002012-06-02|Okategoriserade|0 kommentarer

Ikea gör att miljö och demokrati åsidosätts

I Västerbottens Kuriren publicerades den 14 maj en debattartikel skriven av mMiljöpartiets gruppledare Nasser Mosleh och Jan Hägglund som representerar Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.

Beslutet var Ikea ska placeras borde ha skjutits upp. Detta är ett beslut som som kraftigt påverkar stadsplanering, trafik, avgasutsläpp – och Röbäcksslätten. Bristen på alternativa placeringar och en debatt kring dessa samt beslutsprocessen har varit olyckliga för miljö och demokrati. Ordningen är politiskt förkastlig. Kanske var beslutet också ett juridiskt övertramp.
Det skriver miljöpartiets gruppledare Nasser Mosleh och Jan Hägglund som representerar Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.

I april i år godkände kommunfullmäktige en rad avtal för att Ikea ska kunna etablera sig i Umeå. Miljöpartiet och Arbetarpartiet är inte motståndare till att Ikea etablerar sig i kommunen. Ändå röstade vi, som enda partier i fullmäktige, för att skjuta upp beslutet om exakt var Ikea ska placeras. Vi anser att ett beslut- som kraftigt påverkar stadsplanering, trafik, avgasutsläpp och Röbäcksslätten – måste föregås av en bred diskussion.

En sådan hade krävt: att umeborna och deras folkvalda i kommunfullmäktige långt tidigare fått reda på att Ikea övervägde att etablera sig i Umeå; att alternativa placeringar skulle ha presenterats; att ordentligt med tid skulle ha avsatts så de olika […]

Av |2012-05-15T06:19:28+02:002012-05-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Kritik mot bostadsområden

Ystads Allehanda publicerade den 8 maj följande artikel:

Länsstyrelsen är kritisk mot kommunens utbyggnadsplaner i norr och väst. Området norr om Södra Åsum tycker de helt ska strykas då det tar jordbruksmark i anspråk samtidigt som det är svårt att nå med kollektivtrafik.

Länsstyrelsen tycker generellt att kommunen ska satsa på att bygga nya bostäder så centralt som möjligt. Detta för att det ska bli lättare att nå dem med kollektivtrafik.

Motsatsen bidrar enbart till ökat bilberoende vilket länsstyrelsen påpekar går stick i stäv med de nationella miljömålen.

Det är i ett yttrande över den fördjupade översiktsplanen för Sjöbo tätort som de kommer med synpunkter på hur kommunen tänkt sig den vidare utbyggnaden.

Området norr om Södra Åsum vill länsstyrelsen helt stryka ur planen.

Politisk nivå

Kommunens stadsarkitekt, Joel Tufvesson, säger att området ligger kvar i planerna men att det inte är aktuellt att bygga där inom överskådlig framtid.

– Det är möjligt det ska lämna materialet men det får bli en diskussion på politisk nivå.

Även när det gäller utbyggnaden västerut har länsstyrelsen synpunkter. Området ligger på för stort avstånd från centrum. Visserligen går det i dag bussar i anslutning till Sjöbo väst men länsstyrelsen befarar att det kan ändras om järnvägen blir verklighet.

Slutsatsen blir att länsstyrelsen helst […]

Av |2012-05-08T19:45:31+02:002012-05-08|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen