Etikett: Översiktsplaner yttranden

Fatta inte förhastat beslut om Sättuna

Mats Tobiasson, agronom har skrivit följande insändare publicerad i Corren den 10 december.

På tisdag, 11/12, beslutar kommunfullmäktige i Linköping om översiktsplan för Sättuna. Ska det byggas hus på bra åkermark eller inte? Bostäder behövs. Tyvärr blundar kommunen för vårt behov av att kunna handla mat, och prioriterar byggbranschens hunger efter lättschaktad jord.

De senaste fem åren har spannmålspriserna rusat två gånger på ett sätt som inte inträffat på många decennier. Det handlar om att antalet invånare i världen ökar snabbare än skördarna. Detta händer trots att vi har fred, ett bra klimat, och de ändliga tillgångarna diesel och konstgödsel. Utan dessa faktorer blir skördarna lägre, och då krävs större arealer. Eftersom lant- och trädgårdsbruk står för minst 95 procent av vår livsmedelsproduktion, är du och jag fullständigt beroende av bra åkerjord för vår överlevnad.

Kommunens beslutsunderlag utgörs av översiktsplan för Sättuna, översiktsplan för Linköping och Norrköping samt bilagor, bland annat miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I den konstaterar konsulterna att riksintressena jord- och skogsbruksmark av nationell betydelse inte alls är utrett. Hotet mot åkermarken är knapphändigt belyst. Klimathotet bemöts med lokaltrafik. Är detta ett skämt?

Att återställa förstörd åkerjord kräver minst ett tusen år, troligen en ny istid. Att alls få svar från kommunen om beslutsunderlaget för åkerjord tog cirka tio veckor. Vilka ledamöter kan rösta ja till ett så samhällsfarligt beslut på så dåligt underlag?

Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) för Falkenbergs kommun är i full gång. Programmet var ute på samråd under våren 2011, och ett planförslag är ute för samråd under perioden 24 oktober 2012 till 7 januari 2013. Under samrådet är du välkommen att tycka till och diskutera olika frågor och vara med och påverka via Falkenbergs kommuns hemsida och facebooksida eller på olika möten och evenemang.

Planförslaget är utställt för granskning under perioden i Stadshus ”Kuben” och Falkenbergs Stadsbibliotek, 1 trappa ner.

Du bjuds in till ”Öppet hus”
Falkenbergs Stadshus, i ”Kuben” vid huvudentrén mot Rådhustorget,
Torsdagen den 22 november kl. 14-20

Ullareds bygdegård,
Torsdagen den 29 november, kl 14-20.
Karta: Ullareds bygdegårdlänk till annan webbplats

Handlingar:
Många utredningar och kunskapsunderlag har tagit fram, bl.a. hamnutredning, handelsutredning, riskidentifiering, VA-översikt, klimatanalys, kulturmiljöprogram och trafikplan för Falkenbergs stad. I förslaget till översiktsplan har alla olika frågor sen vägas samman om hur man vill styra mark- och vattenanvändningen.

Förslaget till översiktsplanen består av tre textdelar och två tillhörande kartor
Del 1 Ställningstaganden
Del 2 Fokusområden
Del 3 Konsekvensbeskrivning
Karta 1 Rekommendationer enligt ställningstaganden
Karta 2 Regler enligt lagar

Mer info: http://www.falkenberg.se/oversiktsplan

Om du tycker att vi i Den Goda Jorden skall lämna synpunkter på den nya översiktsplanen får du gärna komma med inspel till oss på info@dengodajorden.se

Protester mot bostäder på åkermark

Skånska Dagbladet publicerade den 31 maj följande artikel:

I översiktsplanen fanns planer på att bygga 230 bostäder i Kyrkheddinge. Men i detaljplanen som nyligen blev klar har antalet bostäder minskat till drygt 70. Det är ändå för mycket, tycker de boende. – Vi vill inte se några bostäder alls på åkermarken, säger Sirpa Bystedt.

I översiktsplanen, som togs fram 200, fanns en skiss med cirka 500 bostäder i Kyrkheddinge.
Det fick i stort sett alla boende i byn att skriva under en protestlista som lämnades till kommunen. Översiktsplanen reviderades då och antalet bostäder sjönk till 230.
– Sedan dess har det varit tyst, fram till två veckor sedan då det plötsligt damp ner ny information i brevlådan, säger Sirpa Bystedt.

Kommunen har nu tagit fram en detaljplan som föreslår omkring 70 småhus på åkermarken vid Bjällerupsvägen.
– Det är en för stor exploatering för en sådan här liten by som Kyrkheddinge som i dag har cirka 80 hushåll. Vi som bor här har flyttat hit för att få det lugn som inte finns inne i tätorten. Bykänslan kommer att försvinna när man utökar med dubbelt så många bostäder, säger Eva Lissborg.
För egen del kommer hennes hus att byggas in till vad som blir nya centrum och vyn av landskapet försvinner.
– Det blir 18 hus per hektar. Ljuset från alla hus kommer att göra så att kvällsmörkret här ute försvinner.

Sirpa Bystedt och Eva Lissborg är också kritiska till att kommunen vill bygga på åkermark nu när länsstyrelsen lagt fram förslaget om nollvision om nya bostäder på åkermark.
– Här finns den bästa jordbruksmarken i landet. Man kan tycka att kommunen borde tänka ur ett riksintresse och eftersom mycket av den skånska åkermarken har bebyggts under de senaste tio åren kan kommunen på så sätt ta sitt ansvar, säger Eva Lissborg.
Sirpa Bystedt tillägger:
– Det finns inget sug efter bostäder i Kyrkheddinge. Det var ett hus som det tog ett år innan det såldes och i Staffanstorp finns flera villor till salu. Och på Sockerbruksområdet planeras 1 000 nya bostäder.

De ser också negativt på den ökande biltrafiken som utbyggnaden medför.
– Antalet bilar kommer att öka med cirka 140 om varje hushåll har två bilar. Och man behöver ha bil för att kunna ta sig någonstans då närmsta mataffär ligger inne i Staffanstorp. Det kommer dessutom bli trafikstockning på vägen när alla ska hämta och lämna på skola och förskola, säger Eva Lissborg.
Moderaternas Christian Sonesson, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, har tidigare sagt att skolan och förskolan visar att det finns underlag för fler bostäder i Kyrkheddinge.
– Men eftersom ingen järnvägshållplats är aktuell i byn så blir det nog inte så mycket mer än 70 bostäder.

Torbjörn Lövendal (S) har tidigare sagt till Skånskan att det inte går att undvika att bygga på åkermark då kommunen till stor del består av det.
– Vi är inte emot att det byggs i Kyrkheddinge. I Vallby ville vi få ner antalet eftersom det är en orörd by. Kyrkheddinge är ett större samhälle där det finns ett behov att utveckla.

Ikea gör att miljö och demokrati åsidosätts

I Västerbottens Kuriren publicerades den 14 maj en debattartikel skriven av mMiljöpartiets gruppledare Nasser Mosleh och Jan Hägglund som representerar Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.

Beslutet var Ikea ska placeras borde ha skjutits upp. Detta är ett beslut som som kraftigt påverkar stadsplanering, trafik, avgasutsläpp – och Röbäcksslätten. Bristen på alternativa placeringar och en debatt kring dessa samt beslutsprocessen har varit olyckliga för miljö och demokrati. Ordningen är politiskt förkastlig. Kanske var beslutet också ett juridiskt övertramp.
Det skriver miljöpartiets gruppledare Nasser Mosleh och Jan Hägglund som representerar Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.

I april i år godkände kommunfullmäktige en rad avtal för att Ikea ska kunna etablera sig i Umeå. Miljöpartiet och Arbetarpartiet är inte motståndare till att Ikea etablerar sig i kommunen. Ändå röstade vi, som enda partier i fullmäktige, för att skjuta upp beslutet om exakt var Ikea ska placeras. Vi anser att ett beslut- som kraftigt påverkar stadsplanering, trafik, avgasutsläpp och Röbäcksslätten – måste föregås av en bred diskussion.

En sådan hade krävt: att umeborna och deras folkvalda i kommunfullmäktige långt tidigare fått reda på att Ikea övervägde att etablera sig i Umeå; att alternativa placeringar skulle ha presenterats; att ordentligt med tid skulle ha avsatts så de olika placeringarna hade kunnat vägas mot varandra. När det gällde Botniabanans dragning så fördes en intensiv diskussion. Så har inte skett när det gällt Ikeas placering – trots dess stora betydelse för trafik och miljö.

Placeringen av Ikea på Tegssidan kommer att dra till sig väldiga mängder trafik. Beräkningar talar om ett snitt på 10 000 fordon/dygn. Av dessa beräknas 3 000 ta vägarna via centrala Umeå där utsläppen länge utgjort ett stort problem. Efter Västra Esplanaden har miljökvalitetsnormen överskridits varje år sedan 2003. Med Ikea på Tegssidan kommer utsläppen att förvärras än mer. Detta understryks av den jätteparkering för 2 500 bilar som planeras.

I PBL står bland annat att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i an- språk ”

Röbäcksslätten tillhör Norrlands bästa jordbruksmark. Detta, i kombination med texten i PBL, understryker behovet att pröva alternativa placeringar. Vågar någon påstå att placeringen av Ikea på just Röbäcksslätten är ett sådant samhällsintresse att ingen annan plats ens kan diskuteras?

Är den fördjupade översiktplanen giltig? Det finns dessutom en besvärande turordning inför beslutet om den fördjupade översiktsplanen från 2011.

1. De första kontakterna mellan Ikea och kommunen togs i december 2009. (VK 7/9-2011).

2. På ett tidigt stadium blev kommunalråd och Ikea överens. Detta visas av markanskaffningen till Entré Syd, ett område som länge legat i träda, men där Ikea nu ska placeras. Mellan augusti 2010 och april 2011 köpte kommunen in två fastigheter och sex åker/betesskiften!

3. Den 6 september 2011 blir överenskommelsen mellan kommunalråden och Ikea offentlig. Då avslöjas och det ”demokratiska problemet”.

4. Problemet består i att kommunfullmäktige åtta dagar tidigare, den 29 augusti 2011, antog en fördjupad översiktsplan. Denna plan berörde även Entré Syd – där Ikea ska placeras! Men detta (Ikeas placering) framgick inte av översiktsplanen! I underlaget för beslutet beskrivs Entré Syd, liksom tidigare, som ett ”reservområde” som får ”kvarstå som ett möjligt fjärde handelsområde”. Innebörden är att den fördjupade översiktsplanen antogs på ett beslutsunderlag som var avsiktligt vilseledande. Detta är politiskt förkastligt. Men det kan också vara ett juridiskt övertramp.

Det är Ikea som avgör om företaget ska etablera sig i Umeå. Och i slutänden var det regeringen som avgjorde Botniabanans dragning. Men den breda debatten fick betydelse för regeringens beslut. Och en bred debatt om miljöfrågornas betydelse hade satt press på Ikea. Företaget vill hit för att Umeå har flest invånare i Norrland. Vill Ikea verkligen komma på kollisionskurs med alla miljömedvetna umebor?

Bristen på alternativa placeringar och en debatt kring dessa samt beslutsprocessen har varit olyckliga för miljö och demokrati. Vi ställer två frågor av juridisk karaktär till kommunalråden – som måste besvaras:

– Är det, utifrån lagtexten i PBL, acceptabelt att placera Ikea på Röbäcksslätten utan att andra placeringar prövas offentligt?

– Får underlaget till en översiktsplan vara medvetet vilseledande; om nej – är då översiktsplanen giltig?

Kritik mot bostadsområden

Ystads Allehanda publicerade den 8 maj följande artikel:

Länsstyrelsen är kritisk mot kommunens utbyggnadsplaner i norr och väst. Området norr om Södra Åsum tycker de helt ska strykas då det tar jordbruksmark i anspråk samtidigt som det är svårt att nå med kollektivtrafik.

Länsstyrelsen tycker generellt att kommunen ska satsa på att bygga nya bostäder så centralt som möjligt. Detta för att det ska bli lättare att nå dem med kollektivtrafik.

Motsatsen bidrar enbart till ökat bilberoende vilket länsstyrelsen påpekar går stick i stäv med de nationella miljömålen.

Det är i ett yttrande över den fördjupade översiktsplanen för Sjöbo tätort som de kommer med synpunkter på hur kommunen tänkt sig den vidare utbyggnaden.

Området norr om Södra Åsum vill länsstyrelsen helt stryka ur planen.

Politisk nivå

Kommunens stadsarkitekt, Joel Tufvesson, säger att området ligger kvar i planerna men att det inte är aktuellt att bygga där inom överskådlig framtid.

– Det är möjligt det ska lämna materialet men det får bli en diskussion på politisk nivå.

Även när det gäller utbyggnaden västerut har länsstyrelsen synpunkter. Området ligger på för stort avstånd från centrum. Visserligen går det i dag bussar i anslutning till Sjöbo väst men länsstyrelsen befarar att det kan ändras om järnvägen blir verklighet.

Slutsatsen blir att länsstyrelsen helst vill se en större utbyggnad i närheten av nuvarande busstationen. Sedan tidigare har de också föreslagit att tågstationen, om det blir järnväg till Sjöbo, ska ligga i centrum.

Först i centrum

Joel Tufvesson poängterar att den primära utbyggnaden också kommer att ske centralt.

– Men vi har inte gjort plats för enbostadshus där. Därför satsar vi även på till exempel Sjöbo väst för att kunna erbjuda ett komplett utbud.

Sen tycker han det är lite tidigt att uttala sig om både kollektivtrafik och privatbilism så långt i förväg. Järnvägen är i nuläget tänkt att komma till Sjöbo 2037.

– Kanske finns det bättre bränslen då så att bilismen inte längre är en så stor belastning. Dessutom kan busstrafiken vara kvar även när järnvägen blivit verklighet.

Många synpunkter på framtidens Höganäs

Helsingborgs Dagblad rapporterar den 6 maj följande med anledning av förslag till ny översiktsplan för Höganäs.

Trafiken, åkermarken och vägdragningar får flest synpunkter när utställningen av kommunens förslag på ny översiktsplan är slut. Länsstyrelsen saknar i planen skyddsåtgärder för planerad bebyggelse om havsnivåerna stiger vid en klimatförändring.

Efter att det första förslaget på ny översiktsplan visades kom det in ett 70-tal yttranden. Nu har det omarbetade förslaget visats och ytterligare ett 20-tal synpunkter har kommit in till kommunens planavdelning. Liksom tidigare handlar flera av dem om trafiken och om den nya förbifarten runt Höganäs som planeras. Syftet med att dra en ny väg öster om Lerberget och Höganäs är bland annat att man skulle slippa den barriär som vägen skapar genom orterna. Miljöpåverkan och mindre buller är andra fördelar.

Boende längs Kullagatan är positiva till vägplanerna. De anser att trafiken ökat de senare åren och att det nu kan vara svårt att ta sig in och ut från sina fastigheter. En fortsatt utbyggnad av outletområdet på Tjörröd skulle ytterligare försvåra trafiksituationen längs vägen anser de boende.

På Steglinge gård är man däremot ytterst tveksamma till den nya vägdragningen. Förbifarten skulle skära rakt igenom gårdens fält med jordbruksmark. Det skulle inte bara göra det oekonomiskt för gården att bruka fälten utan dessutom ta en stor del i anspråk av den högt klassade jordbruksmarken. Steglinge föreslår i stället en väg längre österut, med stickvägar in till orten. På så sätt skulle Höganäs växa ytterligare. Steglinge gård vill heller inte att Görslövsån belastas med mer vatten. Synpunkten delar de med dikningsföretaget Madgropen Görslövsån som anser att ån redan i dag är hårt ansträngd med vatten från samhället. Fler hårdgjorda ytor skulle öka vattenmängden, skriver de i sitt yttrande.

Väsby byaförening vill få en gång- och cykelbana genom den trafikerade byn och NSR anser det viktigt att återvinningsanläggningen i Höganäs kan fortsätta sin verksamhet på plats utan inskränkningar.

Helsingborgs stad uttrycker sig positivt om planerna, särskilt när det gäller de gemensamma planerna på spårvägstrafik mellan kommunerna. De gillar också planerna på att förvandla huvudinfarten till Höganäs, väg 111, till en stadsgata där kollektivtrafiken är prioriterad.

Länsstyrelsen anser inte att hälso- och säkerhetsfrågorna är helt utredda när det gäller skyddsavstånd från miljöfarlig verksamhet eller skyddsåtgärder när det gäller riskområden för eventuella framtida översvämningsscenarior. Om bostäder byggs väster om Margereteberg anser länsstyrelsen att riksintresset för kustzonen kan skadas och att strandskyddet ska bevaras.

Fyra av fullmäktiges nio partier har tidigare yttrat sig, Miljöpartiet, SPI, Folkpartiet och Moderaterna. Nu har även Centerpartiet skickat in sina synpunkter. De skriver bland annat om åkermarkens betydelse, om grönområden och parkers betydelse samt det viktiga i att man bereder sig för en framtida spårbunden trafik längs väg 112.

Socialdemokraterna har fortfarande inte lämnat några synpunkter på planförslaget.

De nya synpunkterna kommer nu att sammanfattas till den sista versionen av planförslaget. Förslaget ska sedan upp till kommunfullmäktige för beslut efter sommaren. Om det antas så blir planen vägledande för framtida planering och byggande i Höganäs och Väsby.

Kritik mot byggplaner

Sveriges Radio Upplandsnytt sände idag följande inslag.
”Har man bebyggt jordbruksmark, då är den förlorad för all framtid”

På Enköpings kommun planerar man nu för hur landsbygden i kommunen ska utvecklas de närmaste tjugo åren, och en tanke är att många ska lockas att bosätta sig på landsbygden. Men på Lantbrukarnas riksförbund varnar man nu för att ta stora jordbruksarealer i anspråk till bostäder.

– Det är ju positivt att folk vill bygga och bo på landet, men vi måste komma ihåg att använda marken på rätt sätt. Har man byggt bostäder, bebyggt jordbruksmark, då är den förlorad för all framtid för livsmedelsproduktion. Och vi måste ju komma ihåg vad vi ska leva av också, säger Bodil Bardosson Lind.
En mängd synpunkter har nu kommit in till Enköpings kommun på det förslag till ny översiktsplan för de närmaste tjugo åren som kommunen tagit fram, en översiktsplan som framför allt lägger fokus på landsbygdens utveckling. Kommunen tänker sig att öka sin totala folkmängd från 40 000 till 50 000 fram till 2030, och en tanke är att många av dem ska lockas att bosätta sig på landsbygden. Men LRF varnar alltså för att ta stora arealer av jordbruksmark i anspråk till annat än jordbruk, särskilt med tanke på att kommunen också tänker sig att nya vägar ska byggas genom landsbygden, liksom nya kraftledningar och vindkraftverk.
Också bland övriga som yttrat sig till kommunen finns kritiska synpunkter till det framtagna förslaget. En grupp boende skriver att förslaget visserligen är avsett som en utvecklingsplan för kommunens landsbygd, men att det innehåller få idéer som kan möjliggöra en god utveckling. I yttrandena finns vidare olika åsikter om hur strängt strandskydd som kommunen bör ha, och flera kritiserar försvarsmaktens krav på utökad verksamhet vid Veckholms skjutfält.
Även om LRF varnar för alltför stark exploatering av åkermark så menar man ändå att det finns utrymme för fler än i dag att bosätta sig på landsbygden, men då bör även skogsmark användas till bostadsbyggen:
– Jag tycker att man hellre kan ta en del skogsbackar till användning. Med tanke på att vi har såna bra jordar i Enköpings kommun, så ska vi vara rädda om dem, avslutar Bodil Bardosson Lind.

Yttrande över förslag till översiktsplan 2012 för Malmö

I det underlag som framtagits inför översiktsplanen har många trender studerats och utretts ingående.
Dock har frågan om vår livsmedelsförsörjning inte behandlas trots att det borde vara känt att människans
behov av mat, förutom bostad, är avgörande för vårt samhälles framtid. Detta även inom den korta period
som översiktsplanen avhandlar. Denna brist i beslutsunderlaget beror förmodligen på att man från
kommunalt håll inte uppfattar att frågan om livsmedelsförsörjningen är en kommunal fråga.

Föreningen Den Goda Jorden anser därför att ansvaret för exploatering av den allra bästa åkermarken och
därmed ödeläggelsen av livsviktiga produktionsresurser måste finnas på en högre nivå.

Ett moratorium för exploatering av god åkermark krävs tills livsmedelsförsörjningen blir allsidigt utredd.
Det är uppenbart att de som idag är inblandade i exploateringsbesluten inte har insikt i vilka oersättliga
värden som förstörs.

Även om Malmö kommun inte anser att kommuninnevånarnas framtida livsmedelsförsörjning är en
kommunal fråga vill Föreningen Den Goda Jorden ändå föreslå att det planeringsorgan som har
kommunens uppdrag att ta fram översiktsplanen införskaffar kompetens avseende de areella näringarnas
behov.

Föreningen Den Goda Jorden har bland sina medlemmar många, ofta äldre jordbrukare som känner stor
sorg och ångest över att den allra bästa åkermarken (den baltiska moränleran i sydvästra Skåne)
exploateras och förstörs. Detta trots att de i många fall skulle ha större ekonomiskt utbyte av att marken
exploateras. Här handlar det istället om insikt och ansvar. Något som annars tycks vara en bristvara i
samhället. Vi i föreningen är övertygade om att det i framtiden kommer att vara ett starkt
konsumentintresse att regionen kan producera mat av god kvalitet.

Sveriges självförsörjningsgrad har på några årtionden minskat till 50% från att tidigare varit
självförsörjande. Med vår nuvarande starka köpkraft kanske vi kan fortsätta så en tid. I andra delar av
världen är det brist på köpkraft. Enligt FAO lever en miljard människor i svält. Problemen blir också värre
när många andra får bättre köpkraft och konkurrerar om odlingsresurserna.

Man kan förledas tro att de överskott av vissa slag av jordbruksprodukter som ibland uppkommer inom t
ex EU tyder på att det inte skulle vara några problem med vår framtida livsmedelsförsörjning. Den
insiktsfulle förstår dock att det handlar om kortsiktig handelspolitik och inte alls om de enorma volymer
som behövs.

Stora produktiva odlingsområden kan inom några årtionden komma att översvämmas. Andra områden
håller på att bli obrukbara p g a saltanhopning i marken och för stora uttag av vatten. Tio procent av
Kinas åkerjord rapporterades nyligen vara förgiftad av industriutsläpp. Att inte värna om de yppersta av
våra egna odlingsresurser ter sig oansvarigt.

Föreningen Den Goda Jorden anser att det samarbete som påbörjats inom skåneregionen måste ge
konkreta resultat så att exploateringen på den bästa åkermarken undviks. Inriktningen att förtäta och
”växa inåt” är bra men ytterligare nytänkande behövs. Mer insatser behövs för att samarbetet i regionen
ska fungera. Man bör inte satsa resurser på att framhäva enbart den egna kommunens attraktivitet eller se
just den egna kommunen som en motor för omgivande kommuner. Dagens politiker har ansvar för att
Skåne som helhet får en hållbar utveckling.

Utbyggnad av kollektivtrafiken måste ske på så sätt att inga nya stationssamhällen skapas på den bästa
åkermarken. Att finansiera ny miljövänlig kollektivtrafik med byggrätter på god åkermark är inget hållbart
beteende.

Föreningen Den Goda Jorden menar att all framtida exploatering utanför den Yttre ringvägen måste
avfärdas.

Hans Andersson
Ordförande i den ideella föreningen Den Goda Jorden