Etikett: Insändare

Värna åkermarken på Malmölandet

I samband med Den Goda Jordens styrelsemöte i Norrköping publicerades följande insändare i Folkbladet.

Riksföreningen Den Goda Jorden ser med bestörtning på Norrköpings kommuns planer att använda jordbruksmark i högsta världsklass för industriändamål. Åkermarken på Krusenhofs gård på Malmölandet är bland den bästa i landet, för att inte säga i världen. Att offra den för industrietablering eller logistikändamål är en orimligt kortsiktig värdering och en brist på ansvar som fullständigt urholkar kommunens inriktning mot hållbar utveckling. Man kan inte tala om hållbar utveckling och samtidigt för alltid förstöra en omistlig del i den ekologiska kedjan.

Vi har förståelse för att Norrköpings kommun vill satsa på sågverksetablering och en utveckling av sin hamn. Det finns goda möjligheter att göra det utan att offra oersättliga miljö- och naturresursvärden. Kommunen förfogar över betydande landområden där åtskilliga skulle kunna vara lämpliga för nya industrietableringar utan att åkermark tas i anspråk.

I Miljöbalken slås fast att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för väsentliga samhällsintressen och endast om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Vi anser inte att Norrköping kommun beaktat Miljöbalkens krav.

Malmölandets unika resurser borde ses som en tillgång av och i kommunen, både ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Norrköping är en jordbrukskommun och jordbruket kommer att vara en framtidsbransch. Behovet av livsmedel kommer att öka, spannmål kan komma att bli en bristvara. Att så flagrant som i föreliggande detaljplaneförslag nonchalera åkermarkens värde kommer att bli en belastning för kommunen.

Vi uppmanar Norrköpings kommunfullmäktige att i sammanträdet på måndag kräva en ny behandling av ärendet, där åkermarkens oersättlighet och framtida betydelse beaktas. Vi förväntar oss en redovisning från kommunens sida av vilka alternativ som övervägts.

Tänk om och bevara åkerjorden

Följande insändare var införd i Helsingborgs Dagblad torsdagen den 27 mars.

Tänk om och bevara åkerjorden 

Matpriserna ökar och tillgången på mat minskar i hela världen – samtidigt bygger man ut städer och vägar på den bästa åkermarken, som borde användas för mat- och energiproduktion.
Det ligger i varje kommuns självbevarelsedrift att växa och konkurrera med andra kommuner om inflyttning och etablering av nya företag.
I Skåne exploateras de bästa jordarna i snabbare takt än övrig mark. De skånska kommunernas översiktsplaner pekar, enligt länsstyrelsen, mot att ca 9 000 hektar åkermark bebyggs de närmaste 20 – 30 åren.
Man måste börja tänka i andra banor. Det kan inte vara rimligt, att den allra bördigaste jorden tas i anspråk för bebyggelse. Matjord skyfflas tanklöst bort för att asfaltera marken. Den pågående klimatförändringen innebär stigande vattennivåer och därmed krympande odlingsbara marker.

I dag tar välfärdsmänniskan tillgången till livsmedel för given. Tillväxt till varje pris är målet. ”Hållbar utveckling” är dagens modeslogan, men hur hållbart är det, att för all framtid förstöra åkermarken med asfalt och betong?
I Brasilien skövlar man regnskogen för att få mer åkermark, samtidigt som man i Sverige skövlar den goda åkerjorden för bebyggelse. Det är ett tanklöst beteende med tanke på kommande generationer.
Vi måste inse och medvetandegöra allmänheten och beslutsfattarna om att åkermarken är lika viktig att bevara i jordens ekosystem som regnskogar, våtmarker, korallrev och andra värdefulla livskällor. De utgör alla en genetisk variationsrikedom vars existens är avgörande för mänsklighetens framtid.

För att förhindra att värdefull åkermark exploateras måste vi:

  • Klassa den som ett riksintresse.
  • Påverka regeringens arbete med reformering av plan- och bygglagstiftningen (PBL) och miljöbalken.
  • Upprätta regionala översiktsplaner i samarbete med länsstyrelsen.
  • Förtäta bebyggelsen.
  • Bygga på höjden.

Karl Olofsson ( c )
Kommunfullmäktige Helsingborg
Medlem i DenGodaJorden

Fornfynd på Kårarp kostar miljoner vid utbyggnad

I en artikel i Hallandsposten 6/11 -07 rapporteras om fornfynd på Kårarp där Halmstad kommun planerar ett nytt industriområde. Den Goda Jorden har under året genomfört en manifestation på området för att väcka opinion för att bevara åkermarken, som är den bästa i Halmstad kommun. Kanske kan kostnaderna för en arkeologisk undersökning få politikerna att ändra sina planer och bevara åkermarken för framtiden.

Delseger för miljön och Den Goda Jorden

I Trelleborg skjuts en tidigare planerad stadsdel på framtiden. Det är utbyggnaden av området Västervång som stoppas. Äntligen har politikerna fått upp ögonen för den goda jorden. Västervång ligger på den bördigaste sortens mark, så kallad klass 10-mark.

Läs artikeln här!

Den Goda Jordens ordförande Anders Stenström har tidigare hållt föredrag i Trelleborg. Han har även skrivit en insändare i Trelleborgs Allehanda. Läs den här!

Kommentar skickad till SvD med anledning av artikel om DHL

Läste en artikel i dagens(7/5) SvD om DHL:s miljöfiasko.

DHL hade önskelista om fler järnvägsvagnar för gods, att tågen skulle gå oftare m m.
Skrattretande…

Brinova skall för DHL:s räkning bygga ett jättelogistikcentra i Burlövs kommun. Man skall ianspråktaga ca 30 Ha av Europas allra bästa åkermark. Logistikcentrat skall trafikeras av ca 1700 lastbilar/dygn!!!

Man bygger på en plats där det ej heller i framtiden går att integrera terminalen med godstrafik på järnväg. Ett så stort logistikcentra kommer sannolikt att ha stor betydelse för hur godstrafiken i framtiden kommer att se ut. Hade man byggt på en plats där man kunnat integrera järnvägen i logistikcentrat hade man ju samtidigt skyndat på utvecklingen av de mycket mera miljövänliga godstransporterna på järnväg.

Men att som Ulf Hammarberg säger att DHL vill öka sina järnvägstransporter och sen bygga så att man ej kan använda och utveckla järnvägen är ju ett hån mot miljön.

Med vänliga hälsningar

Göran Göransson
Lokal representant för föreningen Den Goda Jorden

Läs artikeln här ->