Vara vill bygga på höjden istället för på jordbruksmark.

Nya Lidköpings-Tidningen rapporterar den 10 februari följande:

Planerar för höga bostadshus i Vara

Miljö och byggnadsnämnden har gett besked om att man kommer att ändra detaljplanen för kvarteret Pinjen. Orsaken är att Varabostäder har planer på att bygga två bostadshus som sannolikt blir högre än de fyra våningar som dagens detaljplan tillåter.

Området utgörs av det öppna fält som ligger mellan Södergatan och järnvägen vid Eks buss. Nuvarande detaljplan medger fyravåningshus. Enligt nämnden har Varabostäder framfört önskemål om att bygga två hus med totalt 40 lägenheter på platsen.
Byggnadsnämnden prövar därför förutsättningarna för att bygga högre än fyra våningar. Med fyra lägenheter i varje plan skulle det alltså handla om femvåningshus.

När förvaltningen räknat på skuggeffekter har även ett alternativ med sex våningar funnits med. När det gäller skuggor har man kommit fram till att påverkan på omkringliggande villor blir minimala.

Tidigare har så höga bostadshus inte byggts i Vara. Ordföranden för miljö- och byggnadsnämnden Bengt-Olof Fredén menar att det finns ett miljöperspektiv i frågan.
– Jordbruksmark är en ändlig resurs och det är en del i bakgrunden till sådana här förtätningar, säger han.

Av |2012-02-14T17:52:37+01:002012-02-14|Okategoriserade|0 kommentarer

Region Halland vill dämpa konflikten om goda jorden

Hallands Nyheter skriver idag:

Region Halland ska dra sitt strå till stacken för att försöka lösa konflikten mellan behoven av jordbruksmark och nya bostäder.

Centerpartisten Gunnel Bengtsson krävde redan förra året att regionen och kommunerna tillsammans ska kartlägga hur lantbruket och tätorternas tillväxt påverkar varandra och hur man kan minska konflikter om exempelvis buller, lukt och andra störningar.
Vad man ska få bygga var är visserligen rent lagligt en fråga bara för kommunerna och länsstyrelsen. Men regionen har också ett ansvar för länets utveckling, inte minst genom att locka hit fler invånare genom sin slogan ”Halland bästa livsplatsen”.

Regionfullmäktige beslöt i måndags ”att stödja kommunerna i den mån man önskar någon form av regional samordning”. Till en början ska regionen och kommunerna ta fram en ”översiktlig beskrivning av planeringsläget”.
Gunnel Bengtsson ville egentligen ha en mer detaljerad kartläggning, men var ändå ganska nöjd med behandlingen av hennes motion.
– Vi saknar kunskap om vilken mark som lämpar sig bäst för vad. Klimatförändringarna kommer att påverka den framtida livsmedelsproduktionen snabbare än vi kanske tror, förklarade hon.

Per Sjövall (V) konstaterade att konkurrensen om jordbruksmarken skärps och tog Kinas köp i andra länder som exempel.
– Jakten på den goda Jorden kommer bara att öka. Den jord vi har är […]

Av |2011-11-09T07:57:57+01:002011-11-09|Okategoriserade|0 kommentarer

Stopp för köp av åkermark

Ängelholms kommun vill förvärva åkermark för att bygga ut ett industriområde, men både länsstyrelsen och Jordbruksverket har sagt nej, skriver Helsingborgs Dagblad den 17 oktober.

december 2010 köpte Ängelholms kommun 2,6 hektar åkermark i Norra Varalöv strax söder om Ängelholm, där avsikten var att ge möjlighet för småindustriområdet som växt upp de senaste åren att växa. I mars i år köpte kommunen ytterligare 17 hektar åker i samma område,

Men när Ängelholms kommun sökte förvärvstillstånd hos länsstyrelsen fick man nej. På länsstyrelsen ansåg man att ansökan var för vag och att kommunen på ett mycket tydligare sätt måste visa att den har behov av jordbruksmarken.

Kommunen överklagade då till Jordbruksverket, som gav länsstyrelsen rätt. Kommunen kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö.

Av |2011-10-22T08:06:06+02:002011-10-22|Okategoriserade|0 kommentarer

Den goda jorden allt mer i fokus

I ledarbloggen på ATL:s webbplats skriver Lars Vernersson följande den 18 oktober

Föreningen Den goda jorden noterar att åkermarkens bevarande blir en allt mer diskuterad fråga. Ja, det är nog föreningens idoga arbete som i hög grad bidragit till detta.

I ett pressmeddelande redogör föreningen för vad som hänt på den rikspolitska nivån under den senaste tiden:

Den 13 oktober fick den parlamentariska miljörådsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning.

Under den allmänna motionstiden har fyra motioner inlämnats:

Irene Oskarsson, KD: Skydd av åkermarken, Sara Karlsson med flera, S: Jordbruksmark som riksintresse, Kew Nordqvist, MP: Åkermark – ett riksintresse, och Betty Malmberg, M: Skyddet för åkermark.

Till Sveriges kommuner och landstings kongress har en motion från Birgitta Losman med flera, MP, lämnats in: Livsmedelsstrategier för framtiden.

Och vid Centerpartiets stämma behandlades tre otioner i ämnet varav en antogs: Sluta använda produktiv åkermark för bebyggelse!

Som sagt, det rör på sig, och det är inte för tidigt. Jag håller med Den goda jorden: ”Vi tror att tiden nu är mogen för påtagliga förändringar i hur fårgan om åkermarken hanteras.”

Av |2011-10-22T07:55:30+02:002011-10-22|Okategoriserade|0 kommentarer

Miljöminister Lena Ek prioriterar frågan om en långsiktig hållbar markanvändning

Regeringen gav den 13 oktober den parlamentariska Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

– Markanvändning och det sätt på vilken marken brukas är oerhört viktiga framtidsfrågor för miljö och klimat. Konkurrensen om marken kommer att öka i framtiden och därför vill regeringen prioritera dessa frågor, säger miljöminister Lena Ek.

Begreppet markanvändning handlar både om användningen av marken t.ex. till skogsbruk, jordbruk, friluftsliv, bebyggelse eller vägar och om det sätt som den brukas, dvs. metoder, intensitet och tekniker.

För att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen är det viktigt att säkra ekosystemens produktionsförmåga samt möjligheterna till ett långsiktigt hållbart brukande av naturresurserna. Brukande och nyttjande genom exempelvis bebyggelse och infrastruktur, vindkraft, produktion av skogsråvaror, livsmedel, nyttjande för friluftsliv och turism, kultur-miljövård och naturskydd behöver balanseras så att miljökvalitetsmålen nås samtidigt som de behöver bidra till att upprätthålla en långsiktig konkurrenskraft och uppfylla övriga samhällsbehov.

Miljömålsberedningen är en parlamentarisk sammansatt beredning som har till uppgift att lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Miljömålsberedningen ska delredovisa sitt […]

Av |2011-10-15T07:25:55+02:002011-10-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Södertäljes översiktsplan uppmärksammar åkermarkens betydelse

I ett pressmeddelande från Gröna kusten kan man läsa följande:

Södertälje kommun har i förslaget till ny översiktsplan som just nu är på öppen remiss till medborgarna bland annat uppmärksammat att en genomsnittlig svensk använder ca 0,4 hektar åkermark (ungefär två fotbollsplaner) för att försörja sig helt med livsmedel – och vem vet var denna åkermark ligger och vilka miljökonsekvenser den har. Konsekvensen i planförslaget är att åkermark och potentiell odlingsmark i stadsnära läge skyddas.

Läs hela pressmeddelandet här.

Av |2011-09-26T06:44:34+02:002011-09-26|Okategoriserade|0 kommentarer

FAO lanserar internationellt nätverk för att säkerställa matjorden

Bördiga jordar avgörande för livsmedelsförsörjningen

FAO:s generaldirektör Jacques Diouf varnade idag för att påfrestningen på världens jordar, i kombination med markförstörelse, hotar den globala livsmedelsförsörjningen. Han efterlyste nya internationella ansträngningar för att säkerställa fortsatt friska och bördiga jordar för kommande generationer.

Diouf talade vid den första dagen av tre på mötet för lanseringen av det nya internationella nätverket för matjordens betydelse, Global Soil Partnership. Syftet med samarbetet är att nå en tryggad livsmedelsförsörjning, bättre klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser.

”Marken är en viktig komponent i världens produktions- och ekosystem”, sa Diouf. ”Men den är också en skör och icke förnyelsebar resurs. Den försämras lätt medan återhämtningen är långsam, komplicerad och kostsam”, tillade han.

Ökat tryck

Markresurserna runt om i världen är utsatta för ett ökat tryck från olika former av konkurrerande markanvändning. Samtidigt pågår en kraftig markförstörelse som drabbar livsmedelsproduktionen. Den redan begränsade tillgången på mark- och vattenresurser till jordbruket utarmas snabbt till följd av markförstörelse, noterar Diouf.

Enligt FAO har 6,3 miljoner hektar jordbruksmark förlorat sin bördighet och vattenhållande förmåga bara i Afrika. Med en förväntad fördubbling av befolkningen under de kommande 40 åren, behöver jordarna återfå sin bördighet för att kunna möta den ökande efterfrågan.

Under 1982 införde FAO riktlinjer för världens markresurser […]

Av |2011-09-08T07:14:45+02:002011-09-08|Okategoriserade|0 kommentarer

Regeringen stoppar Bäckdala

Skånska Dagbladet rapporterar idag denna glädjande nyhet.

Regeringen stoppar andra etappen av nya bostadsområdet Bäckdala. Därmed ser det inte ut att bli några fler villor över huvud taget på ett bra tag i västra utkanten av Eslöv. Beskedet kom sent på onsdagen: miljödepartementet går på samma linje som länsstyrelsen och river upp detaljplanen för Bäckdala 2, som skulle ha gett 65 nya villatomter.

Skälet är liksom tidigare det korta avståndet till närmaste jordbruk, som bedrivs av familjen Frank som överklagade planen i fjor.
– Det var en trevlig julklapp! säger Nils Frank när Skånskan ringer upp.

Han tycker att Eslöv mer eller mindre ignorerade värdet av god åkermark när de påbörjade planeringen av Bäckdala.
– Därför känns det bra att både länsstyrelsen och regeringen lyssnat på våra argument. För det handlar ju inte bara om vår familj utan om en principfråga, säger Nils Frank.

Läs hela artikeln här.

Av |2010-12-23T08:44:00+01:002010-12-23|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen