Etikett: Föreningen

Strid om skånsk åkermark. Bygga eller odla?

SVT Sydnytt publicerar ikväll följande text utifrån ett inslag som sändes 19.15. Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson tillhör de intervjuade.

Hela 19.15-sändningen kan du se här. Där intervjuas även Anders Larsson, landskapsarkitekt på SLU Alnarp. Inslaget börjar 5 min in i sändningen.

http://svt.se/embededflash/2741572/play.swf

Åkermarkerna i Skåne äts upp av bebyggelse. Nu vill Länsstyrelsen sätta stopp för den exploateringen. Men det hotar utvecklingen menar tillväxtkommunerna.

Sedan 1961 har uppåt 15 procent av åkermarken fått lämna plats för bostäder och enligt en helt färsk rapport som Jordbruksverket kommer att släppa snart har exploateringstakten ökat de senaste åren.

– Det är inte rimligt, säger Elisabet Weber, länsarkitekt.

Mycket av Sveriges allra bästa åkerjord ligger längs Skånes kuster. På samma mark expanderar tätorterna.
Utvecklingen oroar både länsstyrelsen i Skåne och organisationen Den goda jorden.

– Vår generation klarar sig men jag bävar för hur det ska gå för mina barnbarn, säger Hans Andersson, ordförande i föreningen Den goda jorden.

Staffanstorp var länge en liten ort vid ett sockerbruk men har de senaste årtionderna sett enastående tillväxt. En utveckling som man gärna ser fortsätter.

-Det byggs alldeles för lite bostäder, säger Michael Sandin (M), ordförande i kommunstyrelsen i Staffanstorp.

Men länsstyrelsen drar nu i nödbromsen och kräver en nollvision för exploatering av värdefull åkermark från 2016.

-Om man bebygger mer på åkermarken här i Skåne där vi har många mindre kommuner, tätorter och vägar resulterar det i ett ökat splittrat landskap.

Tidigare har ju åkermarken varit en oändlig resurs som varit tillgänglig att bygga på. Nu behövs det en gemensam målbild för hur vi ska se bebyggelseutvecklingen i Skåne.

Michael Sandin (M) tycker inte om idén om en nollvision:
– Jag har sällan hört något så dumt. Om man hade sagt att man inte fick bo på åkermark för tjugo, trettio år sedan, skulle det vara många som inte hade bott här idag.

Intresserna står alltså mot varandra. God åkermark mot de skånska kommernas behov av att växa.
I Staffanstorp är kommunledningen öppen för att fördubbla befolkningen.

-Folk ska få välja var och hur de vill bo. Vi som politiker ska inte hindra det men i stället skapa möjligheter.

Hans Andersson på Den goda jorden tycker att utbyggnaden av infrastrukturen är viktig, så att fler kan bo utanför de mest bebyggda områdena.
-Jag tror att man kommer att tycka att det i framtiden är viktigare att bo på annan plats i Skåne och ha mat än att bo på den bästa åkermarken och att inte ha mat.

Årsmöte söndag 4 mars i Eslöv

Den Goda Jorden ideell förening håller sitt årsmöte söndagen den 4 mars kl. 13.00 på Hotell Stensson, Stora Torg, Eslöv.

13.00 Årsmötesförhandlingar

13.45 Kaffe och smörgås serveras

14.15 Kommunala strategier för förtätning och hushållning av åkermark? Föredrag av Anders Larsson, SLU Alnarp.

Utdelning av belöning ur Anders Stenströms minnesfond.

Frågor och diskussion kring vår verksamhet

Årsmötesförhandlingar för Regionavdelning Skåne


Anmälan om deltagande senast den 28 februari till Berte Museum, Slöinge 0346 – 40513, Hans Andersson, Stehag 0413 – 34361, eller info@dengodajorden.se

Önskas lunch à 125 kronor på Hotell Stensson kl 12 meddela detta vid anmälan.

För Lizzie är omtanke en självklarhet

Stefan Lundberg publicerade den 4 november ett reportage i Göteborgs Posten om Lizzie Nilsson en av föreningens drygt 500 medlemmar. I artikeln står bland annat:

Länge har hon också varit en hängiven anhängare till den ideella föreningen Den Goda Jorden som värnar om åkermarkens bevarande.

Hon berättar hur stämningen blev lite smått obehaglig då hon i samband med västkustbanans utbyggnad på 1980-talet reserverade sig mot ett beslut att dra fram dubbelspåret över bördig halländsk jordbruksmark.

– Då fick jag en del obehagliga telefonsamtal på kvällarna, säger Lizzie, som ändå tycker att hon gjorde rätt den där gången trots att tågförespråkarna vann och 200 tunnland odlingsmark gick till spillo.

– Vi blir allt fler människor på jorden och överallt kan man inte odla, så en dag kommer åkermarken att ta slut.

Läs artikeln här.

Yttrande över förslag till översiktsplan 2012 för Malmö

I det underlag som framtagits inför översiktsplanen har många trender studerats och utretts ingående.
Dock har frågan om vår livsmedelsförsörjning inte behandlas trots att det borde vara känt att människans
behov av mat, förutom bostad, är avgörande för vårt samhälles framtid. Detta även inom den korta period
som översiktsplanen avhandlar. Denna brist i beslutsunderlaget beror förmodligen på att man från
kommunalt håll inte uppfattar att frågan om livsmedelsförsörjningen är en kommunal fråga.

Föreningen Den Goda Jorden anser därför att ansvaret för exploatering av den allra bästa åkermarken och
därmed ödeläggelsen av livsviktiga produktionsresurser måste finnas på en högre nivå.

Ett moratorium för exploatering av god åkermark krävs tills livsmedelsförsörjningen blir allsidigt utredd.
Det är uppenbart att de som idag är inblandade i exploateringsbesluten inte har insikt i vilka oersättliga
värden som förstörs.

Även om Malmö kommun inte anser att kommuninnevånarnas framtida livsmedelsförsörjning är en
kommunal fråga vill Föreningen Den Goda Jorden ändå föreslå att det planeringsorgan som har
kommunens uppdrag att ta fram översiktsplanen införskaffar kompetens avseende de areella näringarnas
behov.

Föreningen Den Goda Jorden har bland sina medlemmar många, ofta äldre jordbrukare som känner stor
sorg och ångest över att den allra bästa åkermarken (den baltiska moränleran i sydvästra Skåne)
exploateras och förstörs. Detta trots att de i många fall skulle ha större ekonomiskt utbyte av att marken
exploateras. Här handlar det istället om insikt och ansvar. Något som annars tycks vara en bristvara i
samhället. Vi i föreningen är övertygade om att det i framtiden kommer att vara ett starkt
konsumentintresse att regionen kan producera mat av god kvalitet.

Sveriges självförsörjningsgrad har på några årtionden minskat till 50% från att tidigare varit
självförsörjande. Med vår nuvarande starka köpkraft kanske vi kan fortsätta så en tid. I andra delar av
världen är det brist på köpkraft. Enligt FAO lever en miljard människor i svält. Problemen blir också värre
när många andra får bättre köpkraft och konkurrerar om odlingsresurserna.

Man kan förledas tro att de överskott av vissa slag av jordbruksprodukter som ibland uppkommer inom t
ex EU tyder på att det inte skulle vara några problem med vår framtida livsmedelsförsörjning. Den
insiktsfulle förstår dock att det handlar om kortsiktig handelspolitik och inte alls om de enorma volymer
som behövs.

Stora produktiva odlingsområden kan inom några årtionden komma att översvämmas. Andra områden
håller på att bli obrukbara p g a saltanhopning i marken och för stora uttag av vatten. Tio procent av
Kinas åkerjord rapporterades nyligen vara förgiftad av industriutsläpp. Att inte värna om de yppersta av
våra egna odlingsresurser ter sig oansvarigt.

Föreningen Den Goda Jorden anser att det samarbete som påbörjats inom skåneregionen måste ge
konkreta resultat så att exploateringen på den bästa åkermarken undviks. Inriktningen att förtäta och
”växa inåt” är bra men ytterligare nytänkande behövs. Mer insatser behövs för att samarbetet i regionen
ska fungera. Man bör inte satsa resurser på att framhäva enbart den egna kommunens attraktivitet eller se
just den egna kommunen som en motor för omgivande kommuner. Dagens politiker har ansvar för att
Skåne som helhet får en hållbar utveckling.

Utbyggnad av kollektivtrafiken måste ske på så sätt att inga nya stationssamhällen skapas på den bästa
åkermarken. Att finansiera ny miljövänlig kollektivtrafik med byggrätter på god åkermark är inget hållbart
beteende.

Föreningen Den Goda Jorden menar att all framtida exploatering utanför den Yttre ringvägen måste
avfärdas.

Hans Andersson
Ordförande i den ideella föreningen Den Goda Jorden