Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

Nu ökar medlemsantalet

2021-06-10|0 Comments

Medlemsavgift för 2021 har nu betalats av 649 medlemmar År 2020 betalade 620 medlemmar medlemsavgift. Ett stort tack till er alla för ert stöd som ger oss möjligheter att driva kampen för åkermarkens bevarande och ger vår röst en större tyngd. Hjälp gärna till att värva nya medlemmar i din bekantskapskrets. För att kunna göra vår röst hörd krävs det många stämmor. Medlem blir du genom att betala in 200 [...]

Sveriges bästa jordbruksmark ska odlas

2021-06-06|0 Comments

Företrädare för LRF Östergötland skriver i en insänadre i Norrköpings Tidningar att Sveriges bästa jordbruksmark ska användas för livsmedelsproduktion, även i Östergötland. Används jordbruksmark en gång för någon form av byggnation går den inte att återställa. 100 hektar åkermark låter kanske inte mycket för en politiker som vill få till sig några nya invånare eller arbetsplatser. Men 100 hektar, om man roterar runt ärtor eller bönor i odlingen enligt god [...]

Medborgarförslag rörande bygg och planförbud på åkermark

2021-06-03|0 Comments

En av våra medlemmar skoickade oss detta tidningsklipp i förhoppningen att vi ville sprida det vidare för att skapa opinion i frågan att använda sin lagstadgade rätt med medborgarförslag för att hindra åkermarksbebyggelse. Han gjorde detta själv i Mullsjö av principskäl, pga lite nyhetstorka gav det bra gensvar och ligger nu hos kommunstyrelsen. Det stämmer inte som det står i artikeln att de inte byggt på åkermark, detta pågår för [...]

Yttrande över översiktsplan i Staffanstorp

2021-06-01|0 Comments

Den Goda Jorden har skickat in ett yttrande till Staffanstorps kommun över granskningsförslaget till ny översiktsplan, Översiktsplan 2020-2040, samt fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla, Staffanstorp. Vi påpekar att i Miljökonsekvensbeskrivningen till översiktsplanen har exploateringen av jordbruksmark inte ens en egen rubrik trots att planen medför att stora områden som hör till Sveriges bästa åkermark tas ur produktion. Föreningen anser att miljökonsekvenserna för jordbruksmarken bör analyseras på ett likvärdigt sätt som t [...]

Digitalt seminarium om jordbruksmarken

2021-05-01|0 Comments

5 maj Del I: 8.30-10.00 Jorden vi ärvde – hur långt räcker den? Om Sveriges användning av den odlingsbara marken Inom ramen för LU Lands frukostseminarieserie tar vi upp utmaningen om hållbar markanvändning ur ett svenskt perspektiv, där en av de mest debatterade konflikterna i sammanhanget är exploatering av högproduktiv åkermark för att täcka behovet av bebyggelse och utveckling av infrastruktur. Hur kan den svenska livsmedelsstrategin uppnås utan att andra viktiga [...]

Medlemsbrev april 2021

2021-04-30|0 Comments

Alla medlemmar som vi har en fungerande e-post till ska nu ha fått ett medlemsbrev. Har du inte fått något medlemsbrev får du gärna skicka din e-postadress till oss. Du kan ladda ned medlemsbrevet här.

Föreningen överklagar detaljplan i Laholm

2021-04-30|0 Comments

Den Goda Jorden har överklagat Laholm kommuns detaljplan för etapp 2 och 3 på Mellby industriområde till mark- och miljödomstolen. Föreningen anser att detaljplanen inte är förenlig med reglerna om skydd för brukningsvärd jordbruksmark. Föreningen kräver att detaljplanen upphävs. Laholms kommun har i sin detaljplan inte tittat tillräckligt noga på andra tänkbara placeringar. De alternativ som tagits upp ligger också de på jordbruksmark. – Det följer inte lagen. Det har [...]