Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

Årsmöte 2021

2021-03-06|0 Comments

Den Goda Jorden ideell förening kommer att hålla sitt årsmöte lördagen den 20 mars kl 13.00. Det kommer i år att bli ett digitalt årsmöte vi Zoom. Kallelse och ytterligare information kommer att skickas ut till medlemmar senast 14 dagar innan årsmötet. Årsmöteshandlingar 2021 Kallelse årsmöte 2021 Verksamhetsberättelse 2020 Ekonomisk sammanställning 2020med ny reviderad budget för 2021, 17/3 -21Verksamhetsplan 2021 Protokoll årsmöte 2020 Föreningens stadgar

Samrådsyttrande över Trafikverkets förslag till ny stambana Hässleholm – Lund

2021-03-02|1 Comment

Föreningen Den Goda Jorden anser att det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en prövning av de olika alternativen mot 3 kap. 4 § miljöbalken som underlag för regeringens kommande beslut och då särskilt belysa: Hur stor areal jordbruksmark som tas i anspråk permanent resp. temporärt under byggtiden. En plan för återanvändning av i vart fall matjordslagret där jorden i första hand ska användas för bördighetsförbättrande åtgärder i jordbruket. En [...]

Bullervallen i Lomma

2021-03-02|0 Comments

Den Goda Jorden överklagade planerna på att anlägga en bullervallen längs E6 öster om Lomma. Överklagan prövades i förvaltningsrätten som meddelade att föreningen inte hade rätt att överklaga. I överklagan förordade föreningen istället andra lösningar för att lösa bullerproblemet. I ett pressmeddelande från Lomma kommun meddelas nu: Kommunstyrelsen beslutade i juni 2020 att ta emot massor från Trafikverket till en bullervall längs E6:an utanför Lomma. Möjligheten att på kort tid [...]

Vi är nu fler än 600 medlemmar

2021-02-25|0 Comments

Medlemsavgift för 2021 har nu betalats av 578 medlemmar År 2020 betalade 620 medlemmar medlemsavgift. Ett stort tack till er alla för ert stöd som ger oss möjligheter att driva kampen för åkermarkens bevarande och ger vår röst en större tyngd. Hjälp gärna till att värva nya medlemmar i din bekantskapskrets. För att kunna göra vår röst hörd krävs det många stämmor. Medlem blir du genom att betala in 200 [...]

Samrådsyttrande detaljplan Botkyrka

2021-02-22|0 Comments

Den Goda Jorden ideell förening har lämnat in ett samrådsyttrande till Botkyrka kommun över detaljplan för utvidgning av Botkyrka kyrkogård, Eriksberg 2:9 m.fl. Plannummer 52-83 Föreningen Den Goda Jorden motsätter sig detaljplanen eftersom den planerade exploateringen inte är förenlig med bestämmelserna om skydd för brukningsvärd jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga [...]

Matnyttig insändare i Sydsvenskan

2021-02-21|0 Comments

En mycket bra insändare i Sydsvenskan den 20 februari "Sätt stopp när det inte finns mer lämplig mark att bygga ut orterna på" från Emeli Magnusson, Miljöinspektör och Löddebo. Hon skriver bland annat: Siffror är bra och kan ge en bättre överblick. Här kommer en kalkyl på vad vi går miste om varje år på den ytan som ni väljer att bebygga. Totalt skövlas 51 hektar åkermark klass 9 av [...]

Digitalt frukostseminarium “När samhället behöver privat mark – att väga olika intressen”

2021-02-19|0 Comments

Beslut vid markexploatering är ofta konfliktdrabbade, och inte sällan ställs samhälleliga mål mot privata intressen. Planering och utbyggnad av infrastruktur är ett område där det finns stort behov av avvägningar mellan olika intressen. Här ställs ofta vinster för resenärer, transportsektorn eller klimatet mot minskad matproduktion och förlorade naturvärden. Vid dagens webbinarium diskuterar vi hur samhällsekonomisk analys kan hjälpa till att hantera dessa svåra avvägningar, och vilka möjligheter och verktyg som [...]

Yttrande över detaljplan i Trelleborg (fängelset)

2021-02-15|0 Comments

Den Goda Jorden ideell förening har idag skickat in ett yttrande över detaljplan 269 för kriminalvårdsanläggning och växthusanläggning på del av Dalköpinge 2:1 m fl. i Trelleborgs kommun. Föreningen Den Goda Jorden motsätter sig den del av detaljplanen som rör exploatering av åkermark i syfte att möjliggöra en kriminalvårdsanläggning. Föreningen anser att kommunen inte visat att det väsentliga samhällsintresse som en kriminalvårdsanläggning utgör kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt [...]