Skånes värdefulla jordbruksmark

Förord ur rapporten med reflektion av Den Goda Jorden.    Skånes vädefulla jordbruksmark Tätortsexpansion och utbyggnad av infrastruktur på högt klassad åkermark – Från 1960 till nutid. Länsstyrelsen i Skåne Rapportserie Skåne i utveckling, 2001:45 Förord I Skåne finns Sveriges bästa åkermark. I ett brett bälte i västra och södra Skåne finns åkermark av klass…

Riksdagens miljömål

Varför är inte den goda jorden ett av riksdagens miljömål?     I april 1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten inom 15 områden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt. för at konkretisera miljöarbetet har riksdagen fattat beslut om 71…

Medlemsmöte 14 januari 2006

Minnesanteckningar frän medlemsötet.     Medlemsmöte med Den goda jorden ideell förening 14/1 2006 på Berte Museum. Hur ska vi lösa de stegrande mat- och energiproblemen i framtiden, nu när oljan snart tar slut och världsbefolkningen bara växer? Detta var frågor vi hoppades att få svar på vid medlemsmötet på Berte Museum som föreningen ”Den…

Utdrag ur stadgarna

för DEN GODA JORDEN ideell förening.     § 2 Ändamål Den goda jorden ideell förening ska samla in och förmedla kunskap om den goda jordens stora betydelse för kommande generation. Föreningen ska arbeta för att stoppa urbaniseringen på åkermark. Föreningen ska vara politiskt samt organisationsmässigt obunden. § 3 Säte Berte Museum, Slöinge, Falkenberg