Prisutdelning ur Anders Stenströms minnesfond

Vid Den Goda Jordens årsmöte i Eslöv den 17 mars delade föreningen ut belöningar ur Anders Stenströms minnesfond.

Länsstyrelsen i Skåne fick genom landshövding Margareta Pålsson mottaga diplom och en check på 5 000 kronor för det framsynta initiativet att i åtgärdsprogrammet för de skånska miljömålen arbeta för en nollvision för byggande på åkermark. Kommunerna uppmanas att tillämpa innebörden i gällande lagstiftning – Miljöbalken 3 kap 4 §. Jordbruk är av nationell betydelse.

Landskapsarkitektstudenterna Jonna Milton och Lisa Björk fick mottaga diplom och varsin check på 3 000 kronor för att de på ett föredömligt sätt lyft fram landskapsplaneringens koppling till jordbrukslandskapet och matproduktionen i sitt examensarbete; Urban kannibalism – relationen mellan människa och produktionslandskap, samt förmedlat detta på urbankannibalism.blogg.se.

Ordförande Hans Anderssson och pristagarna. Foto: Daniel Andersson

Av |2013-03-18T16:11:02+01:002013-03-18|Okategoriserade|0 kommentarer

Landshövdingen i Skåne vill skydda åkermarken

Landshövding Margareta PålssonLandshövdingen i Skåne Margareta Pålsson redogjorde vid Den Goda Jordens årsmöte i Eslöv för sin syn på den skånska åkermarken och dess betydelse. Hon menar att bevarandet av den skånska åkermarken är av största vikt. För henne är den hållbara markanvändningen i Skåne en av tre viktiga prioriteringar för länsstyrelsen. Hon konstaterade att de verkligen lyckats med att få ut det budskapet på det halvår hon innehaft posten som landshövding.

Länsstyrelsen har lanserat en nollvision för användandet av åkermark. Vilket en del kommuner sett som en begränsning av deras expansionsmöjligheter. Bostadsbyggandet är viktigt, men det finns andra möjligheter än att använda åkermark. Förtätning och att bygga på höjden är exempel på detta. I ett område 1 km från de skånska stationerna är 80% av marken obebyggd. Med en bebyggelse på dessa områden med samma täthet som Davidshall i Malmö skulle bara detta räcka till en fördubbling av Skånes befolkning.

Landshövdingen betonade att nollvisionen inte innebär något idiotstopp för bebyggelse på åkermark. Väsentliga samhällsintressen som ESS och Max IV kommer även framöver att kunna byggas på åkermark, däremot hade hon inte godkänt placeringen av det nya logistikcentrat […]

Av |2013-03-18T11:34:28+01:002013-03-18|Okategoriserade|0 kommentarer

Vi måste kunna säga nej

SVT Smålandsnytt publicerade den 9 mars inlägget ”Vi måste kunna säga nej”.

De rapporterar att tio kommunpolitiker tillsammans med jordbrukaren Carl Piper i Skåne i en gemensam debattartikel på lördagen i tidningen Dagens Industri sin djupa oro inför framtiden om alunskiffer i beggrunden exploateras.

Kommunpolitikerna företräder förutom Öland både Skåne, Östergötland, Västergötland, Närke, Jämtland och sydligaste Lappland. I dessa områden finns stora alunskfifer men också sveriges bördigaste jordbrukslandskap.

Det är oförsvarligt att ödelägga bördig jordbruksmark för överskådlig framtid, säger Carl Piper.

Debattartikeln i DI ”Vetorätt mot alunskiffer”.

Av |2013-03-15T07:47:32+01:002013-03-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Norge vill inte att Ikea möblerar jorden

Skånska Dagbladet publicerade den 12 mars på ledarplats artikeln ”Norge vill inte att Ikea möblerar jorden”.

De inleder artikeln så här:
Den norska regeringen har tagit ställning för den viktiga frågan att undvika byggande på god jordbruksmark.
Frågan har under senare år fått en viss uppmärksamhet även i Sverige, men först när regeringen i vårt grannland sätter stopp för ett stort Ikea-bygge för att skydda den goda jorden väcker det svensk riksmedias intresse.

Artikeln avslutas med:
Rekommendationen till Ikea och andra företag är att hellre bygga på andra ytor och gärna bygga på höjden. Många företag har miljöpolicys för att skapa en positiv bild kring sitt varumärke. I dessa policys bör det även ingå att inte bygga på den bördigaste jorden. Denna rekommendation gäller även de som bygger bostäder.

Av |2013-03-14T07:46:42+01:002013-03-14|Okategoriserade|0 kommentarer

Exploatera inte Sveriges framtida fördelar

Land Lantbruk publicerade den 8 mars debattartikeln ”Exploatera inte Sveriges framtida fördelar” skriven av Bengt-Anders Johansson (M), riksdagsledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Han skriver bland annat:

Sverige har utomordentliga framtidsmöjligheter när det gäller livsmedelsproduktion. Vi har bra åkermark, fyra årstider som hjälper marken att reda sig, lämpligt klimat och kanske det allra viktigaste, bra tillgång på vatten.
……
Vissa förespråkar att vi gör jordbruksmarken till ett riksintresse, men det skulle innebära att vi tar stor makt bort från kommunerna. Det är kommunerna som har ansvaret för detaljplanerna och så bör det förbli. Men få kommuner tar sitt ansvar gällande exploateringen, endast cirka 20 procent av Sveriges kommuner har en policy för bevarande av jordbruksmark. Vi måste gemensamt informera och öka kunskaperna hos kommunerna om varför vi ska skydda vår jordbruksmark och varför den är värdefull.

Av |2013-03-11T07:53:17+01:002013-03-11|Okategoriserade|0 kommentarer

Nej till bygge på jordbruksmark

ATL publicerade den 10 mars artikeln ”Nej till bygge på jordbruksmark”.

Ett företag med förkärlek för att bygga på åkermark är IKEA. Men nu får de ändra sina planer, i alla fall i Norge. Den norska regeringen säger nej till ett planerat bygge på den bästa åkermaken i Norge.

– Vi kan inte acceptera att några av våra bästa jordbruksmarker inte längre används till att producera livsmedel, säger statsrådet Trygve Slagsvold Vedum till TT.

Många företag arbetar förtjänstfullt med hållbar utveckling och arbetar hårt för att ge en omtänksam bild av företaget till kunderna. På engelska kallat Sustainability eller CSR (Corporate Social Responsibility). Det rör sig om mål kring produkter, arbetsmetoder, etik och moral, samt krav på leverantörer. Mycket är bra, men målsättningarna måste utvidgas till att gälla även etableringen, en mycket viktig del, som sällan eller aldrig nämns i sammanhanget. En grundförutsättning för ”Hållbarhet” är nämligen att trygga tillgången på mat. Och åkern ger mat. Etablering på åker ger ohållbarhet och spolar bort trovärdigheten i arbetet.

Av |2013-03-11T07:37:28+01:002013-03-11|Okategoriserade|0 kommentarer

Åkermark måste bevaras

Sundsvalls Tidning publicerade den 5 mars debattartikeln ”Åkermark måste bevaras” skriven av Irene Oskarsson (KD), riksdagsledamot och talesperson för landsbygdspolitiska frågor samt vice ordförande i Den Goda Jorden och Liza-Maria Norlin (KD), partistyrelseledamot.

De avslutar debattartikeln så här:
Vi har ett moraliskt ansvar för att livsmedel produceras både lokalt och globalt. Idag importerar Sverige mer än hälften av det vi konsumerar. Att vi bevarar och förvaltar åkermark är en förutsättning för att framtida generationer ska kunna odla och producera svenska livsmedel. Att åkermark oåterkalleligen förstörs, på grund av nybyggnationer och asfalt när förtätning i många fall kan förespråkas, är inte hållbart. Det är därför viktigt att främja en regional och kommunal planeringsprocess som tar hänsyn till att bevara åkermarken. Den odlingsbara jorden i våra öppna landskap måste respekteras.

Av |2013-03-07T07:50:01+01:002013-03-07|Okategoriserade|0 kommentarer

En dyster framtid

Markbladet publicerade den 27 februari debattartikeln ”En dyster framtid”.

Edela Jonsdotter skriver bland annat:
Vi kommer att behöva all åkermark som fanns på 50-talet, och förmodligen mer därtill, för att säkra den in­hemska matproduktionen. Eller litar du på Rysslands eller Kinas goda vilja när maten tryter?

Det är med stor sorg och oro för framtiden jag och andra med mig bevittnar hur kommunerna i vårt land låter förstöra prima åkermark till bland annat industribyggnader med tomma löften om jobb.

Utländska företag skrattar åt Skånes blåögda och naiva politiker som nästan gratis skänker bort åkermark som våra förfäder i tusen år slitit i sitt anletes svett med att dika ut, brutit och plockat sten för att få fram de goda jordar vi trots allt har (snart hade) i vårt land. Allt mot löften som sällan infrias.

Av |2013-03-02T19:15:48+01:002013-03-02|Okategoriserade|0 kommentarer

Burlövs plan ifrågasatt

Sydsvenska Dagbladet publicerade den 24 februari artikeln ”Burlövs plan ifrågasatt”.

De skriver:
Flera skånska kommuner vill bygga på jordbruksmark. I Burlöv är Kronetorpsområdet norr om Arlöv aktuellt. Här tänker man sig en ny och attraktiv stadsdel.
Det tycker Länsstyrelsen är en mindre bra idé. Odlingsmarken behövs i framtiden för landets och världens livsmedelsförsörjning.
– Nollvisionen är inget idiotstopp. Men kommunerna måste övertyga oss om att undantag är motiverade, sade landshövding Margareta Pålsson nyligen.
Burlövs kommun tycker att nya bostäder håller som motivering. Länsstyrelsen ser hellre att man bygger nytt och på höjden inom befintlig bebyggelse.

Av |2013-03-02T19:09:59+01:002013-03-02|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen