Månad: januari 2013

Release Tätare Skåne

Hur ska Skåne möta en växande befolkning och dess krav på bostäder och arbetsplatser och samtidigt värna om Europas bästa åkermark? Hur kan vi arbeta med förtätning för att skapa en mer hållbar utveckling? Det är några av frågorna som ställs i rapporten Tätare Skåne. I rapporten beskrivs fördelarna med förtätning ur ett lokalt och regionalt perspektiv, men tar även upp de problem förtätning kan innebära. Rapportens syfte är att inspirera de skånska kommunerna att se över sina möjligheter till förtätning på ortsnivå. Den utspridda bebyggelsestruktur som präglat de senaste årens samhällsutveckling är inte långsiktigt hållbar eller ekonomisk försvarbar. Samhällsplaneringen behöver i större utsträckning bygga vidare på befintliga strukturer, skapa funktionsblandade orter och hushålla med naturresurser vilket kräver ett helhetsperspektiv med samverkan mellan olika sektorer. Det är av stor vikt att se förtätning som en drivkraft för Skåne utveckling. För utrymmet att förtäta finns.

Tid: Fredagen den 1 februari kl 9.00 – 12.00 (dagen avslutas sedan med lunch)
Plats: Hotell Öresund, Landskrona Hitta dit: Tåg till Landskrona och sedan stadsbuss 3 till centrum.

Program:
08.30 Frukost och registrering
09.00 Välkomna
Pontus Lindberg, ordf. Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne
09.15 Presentation av Tätare Skåne
Mikael Wallin, WSP
10.00 Hur jobbar vi med förtätning – Landskrona, Klippan och Svedala
Åsa Linborg Landskrona stad, Martin Tång Klippans kommun, Lena Gerdtsson Svedala kommun
10.30 Frukt och bensträckare
10.40 Är tätt rätt?
Caroline Dahl, SLU Alnarp, Projektledare FUSE – Future Urban Sustainable Enviroments
11.10 Attraktiva stadsmiljöer en förutsättning för handelns utveckling
Madeleine Johansson, Svensk handel
11.30 Jönköpings stadsbyggnadsvision – staden och sjöarna
Jenny Larsson, Projektledare för stadsutveckling, Jönsköpings kommun
11.50 Fortsatt arbete inom Strukturbild för Skåne
Therese Andersson, Chef enheten för planeringsstrategier, Region Skåne
12.00 Lunch

Anmälan sker via mail till strukturbild@skane.se senast den 23 januari.
Anmäl om du stannar för lunch eller ej samt eventuell särskild kost.

Inbjudan hittar du här.

Årsmöte 2013

Den Goda Jorden ideell förening kommer att hålla sitt årsmöte söndagen den 17 mars kl 13.00 på Hotell Stensson i Eslöv.
Lunch kl 12 kan beställas. Anmälan till 0346-40513 eller info(a)dengodajorden.se

Vi planerar som vi var kvar på 70-talet

Helsingborgs Dagblad publicerade den 21 januari artikeln ”Vi planerar som vi var kvar på 70-talet”. Med anledning av Jordbruksverkets senaste rapport om exploatering av åkermark och Länsstyrelsen i Skånes förslag om en nollvision för exploatering av åkermark har tidningen intervjuat Anders Larsson på SLU Alnarp.

Han tycker att Sverige skulle kunna dubbla sin befolkning utan att behöva bygga på någon jordbruksmark. Men tycker politikerna vuxit fast i ett 70-talstänkande. Och välkomnar länsstyrelsens önskan om ett totalförbud för exploatering av stadsnära åkermark.

Anders Larsson erhöll förra årets belöning ur Anders Stenströms minnesfond. Årets belöning delas ut i samband med föreningen Den Goda Jordens årsmöte i Eslöv söndagen den 17 mars.

Livsmedelstrygghet

Vi tar för givet att vi alltid ska hitta den mat vi behöver och vill köpa i våra butiker, i storhushåll eller på restaurang. Men nu märker jag att det finns ett välbehövligt ökat intresse för att den vikande svenska livsmedelsproduktionen gör oss sårbara. Det är mycket som händer i vår omvärld och vi har en god och stor potential att minska sårbarheten genom inhemsk livsmedelsproduktion.

Detta skriver Gunnela Ståhle på Svenskt Sigill på sin blogg. Läs hela inlägget här.

En förutsättning för en ökad svensk livsmedelsproduktion är god åkermark. Det är dags att sluta lägga vår bästa åkermark under asfalt och betong.

Det är väldigt dumt att bygga bort åkermark

Följande citat är hämtat ur artikeln ”Det är väldigt dumt att bygga bort åkermark” i Land Lantbruk 9 januari.

– Befolkningen växer kraftigt och klimatförändringarna kan leda till att stora delar av det södra jordklotet får problem att framställa livsmedel och försörja sig. Det finns en risk att vi kommer att återgå till 1800-talets geopolitik med tvister om den rättmätiga ägaren till jordbruksmark och färskvatten. Därför är det väldigt dumt att bygga bort den åkermark som vi har i Sverige, säger Bo Pellnäs.

Invånare i Laholm vill bevara åkermark

Skånskan.se rapporterar den 16 januari i artikeln ”Många svar om Framtidsplanen” att några invånare i Ysby varit väldigt negativa till att låta jordbruksmark bli tomtmark.

Planeringssekreterare i Laholm Karl-Axel Jansson kommenterar:
– Det är lite känsligt område i Ysby, och det är dessutom bra jordbruksmark, det blir nog diskussion om det. Och Ysby ligger så nära Laholm med så det är möjligt att det stryks.

Vi hoppas att Laholms kommun tar sitt förnuft till fånga och slutar att exploatera sin fina åkermark.

Flera partier i Eslöv vill värna åkermarken

Skånskan.se rapporter den 16 januari i artikeln ”MP värnar åkermarken” att Miljöpartiet i en motion till kommunfullmäktige föreslår att Eslöv, i väntan på nationella styrmedel, ”utformar egna riktlinjer för att minska exploateringstrycket på jordbruksmarken”. Fler partier i Eslöv har tidigare tagit ställning för åkermarken.

Det är på tiden att politiker i kommunerna börjar ta ansvar för att värna åkermarken. Hoppas att fler går i Miljöpartiet i Eslövs fotspår.

Ungern förbjuder utlänningar att äga jordbruksmark i Ungern

Landsbygden Folk publicerade den 11 januari artikeln ”Ungern förbjuder utlänningar att äga jordbruksmark i Ungern”.

Det ungerska parlamentet har antagit en lag som förbjuder utlänningar att äga jordbruksmark i Ungern. Förbudet står i konflikt med EU:s principer, men premiärminister Viktor Orban hänvisar till att också Frankrike och Österrike försvårar utländska markköp.I samband med anslutningen till EU beviljades Ungern en rätt att skydda landets jordbruksmark mot spekulativa uppköp. Landet fick stifta en tillfällig lag som begränsar utländskt ägande.

Lagen borde ha upphört att gälla år 2011, men den förlängdes fram till 2014. Senaste höst föreslog regeringen att lagen ska bli permanent. Förbudet mot utländskt ägande av jordbruksjord tas samtidigt in i grundlagen.

Strax före julen godkändes lagförslaget av det ungerska parlamentet med rösterna 263-87. Enligt regeringschef Viktor Orban ska lagen sätta ett stopp för utländska markspekulanter från Österrike, Italien och diverse andra länder.
Lagen om jordbruksmark innehåller också paragrafer som gör det möjligt för staten att konfiskera mark som har köpts genom olagliga köpeavtal. I de flesta fall handlar det om skiften som utländska markägare har köpt via ungerska bulvaner.

I mars löper en amnesti ut mot sådana aktörer. Fram till dess kan köpare, säljare och mäklare klara sig utan straff om ett olagligt köp går tillbaka. Alternativet är att omvandla affären i ett samföretag med jordbruk som bedrivs av infödda ungrare.

Aktörer som avslöjas efter utgången av mars kan dömas till drakoniska straff. Olagliga köpeavtal kan också sägas upp retroaktivt. Orban betecknar lagen som en av de mest radikala reformerna i Ungern sedan ett halvt århundrade.
Regeringen anser att åtgärderna är nödvändiga för att skydda små och mellanstora familjejordbruk. Jordbruksmarken är en nationell skatt och en förutsättning för nationens fortbestånd, säger Orban.

Ungern är en av EU:s viktigaste producentländer för majs och oljeväxter. Senaste år drabbades de ungerska odlingarna emellertid av omfattande skördeskador på grund av torka. Matpriserna i Ungern har stigit betydligt under hösten.
Priset på jordbruksmark är ännu jämförelsevis lågt i Ungern. Lagstiftningen mot utländska markköp har hållit priserna i schack. Enligt den globala fastighetskonsulten Savills hör markpriserna i Ungern till de lägsta i Europa, trots bördiga jordar.

Det permanenta förbudet mot utländska uppköp av jordbruksmark strider mot EU:s principer om fritt markägande och den fria rörligheten för kapital. Men premiärminister Orban hävdar att andra EU-länder inte är bättre.
Motsvarande mekanismer finns redan i Frankrike och Österrike. Det märker var och en som åker över gränsen till Österrike för att köpa mark. Han får inte ens en kvadratmeter, sade Orban till journalister i Budapest i oktober.