Månad: mars 2012

”Åkermark borde bli ett riksintresse”

Land Lantbruk uppmärksammar idag vår prisutdelning vid årsmötet i söndags.

Landskapsarkitekten Anders Larsson mottog i helgen ett diplom och 5000 kronor från föreningen Den Goda Jorden, som belöning för sitt engagemang för att värna åkermarken.

Grundproblemet med exploateringen av åkermark i Sverige är det kommunala planmonopolet, anser Anders Larsson. Lokala intressen styr alltför ofta planeringsprocessen vid exploatering, menar han:

– För lokala politiker och tjänstemän är det ofta bekvämare att bygga på obebyggd mark än att förtäta redan befintliga stads- och bymiljöer, Då slipper de konflikter, säger Anders Larsson i en intervju i Sydsvenska Dagbladet. Han tycker att jordbruksmarken i planeringen borde klassas som ett riksintresse.

När det gäller både landskaps- och stadsplanering har Sverige mycket att lära av länder som Danmark, Tyskland och Nederländerna, anser Anders Larsson. Ett annat viktigt problem med den svenska stadsplaneringen menar han är att man tillämpar samma plansystem oavsett om det gäller glesbefolkad landsbygd eller folktäta storstadsregioner.

Miljölibertarianism?

Bloggaren Cornucopia? Evig tillväxt i en ändlig värld? skriver idag ett inlägg där han applicerar frihetens filosofi på miljö och ändliga resurser.

Han skriver bland annat:
Förbrukning av ändliga resurser blir alltså m0rd. Samma sak om man t ex bygger hus på jordbruksmark, som gör att färre människor kan få mat i framtiden. Då berövar man massor med människor deras framtid, dvs m0rd.

Å andra sidan så är många av de friheter vi har idag en konsekvens av just förbrukandet av ändliga resurser. Om vi hindrar förbrukandet av ändliga resurser berövar vi miljarder människor deras (tillfälliga) frihet. Dvs förpassar dem i slaveri.

Läs hela inlägget här.

Redan Erik Axel Karlfeldt avslutade dikten ”Till en jordförvärvare” med följande rader:

Men den som hejdar växtens fart
och lägger jord igen
begår en synd av större art
än den som dräper män.

Gå annorstädes hän och driv
ditt spel till slemt förvärv
och skona markens gröna liv
för dina lustmord, järv!

Läs hela dikten här.

Den Goda Jorden delar ut belöning

Anders Stenströms minnesfond har för andra gången uppmärksammat en pristagare som kämpat för åkermarkens bevarande.

Årets pristagare är Anders Larsson områdeschef (prefekt) vid SLU Alnarp, landskapsarkitektur.

Motiveringen lyder: ”För att han förespråkat ett stärkt lagskydd för åkermark och en regional planering. Samt för att han uppmanat kommunerna att tänka mer kreativt och hitta andra lösningar för bebyggelse än att ta åkermark i anspråk.”

Anders Larsson belönades med ett diplom och 5 000 kr ur Minnesfonden.

Hans Andersson överlämnar diplomet till Anders Larsson Foto: Bengt Svensson

Den Goda Jorden har även öppnat upp minnesfonden för projektansökningar. Personer, gärna yngre, eller organisationer kan söka anslag ur fonden för t.ex. forskning, faktasammanställningar, publicering av resultat, informationsmaterial/informationsåtgärder, aktivt arbete i samband med kommunala eller regionala plandokument. I samband med årsmötet meddelas att Matparken i Gottsunda tilldelats 5 000 kronor ur Minnesfonden för att visa vår uppskattning av deras arbete och med förhoppning att det kan bidra till att de på sikt kan genomföra sitt projekt.

Det vi vill stödja är aktiviteter som belyser åkermark ur ett hållbarhetsperspektiv. Att åkermark är väldigt bra att ha för livsmedels- och energiproduktion nu och för framtida generationer. – Det är från matjorden som vi får vår mat -.

Anders Stenström bildade föreningen Den Goda Jorden 2005 och gjorde en stor insats för att lyfta frågan om vikten av att bevara vår åkermark. Han avled 2008 och då instiftades Anders Stenströms minnesfond. Minnesfonden förvaltas av Den Goda Jorden ideell förening.

Conference ‘Soil remediation and soil sealing’

The Environment Directorate-General of the European Commission will host a high-level conference on ‘Soil remediation and soil sealing’ in Brussels (Belgium) on 10-11 May 2012. It will be opened by Janez Potočnik, Environment Commissioner, Ida Auken (invited), Danish Environment Minister and President-in-Office of the Environment Council, and Corrado Clini, Italian Environment Minister.

The conference is part of the European Commission’s work in implementing the Soil Thematic Strategy (COM(2006) 231) it adopted in 2006. It aims to highlight the importance of tackling soil contamination at an early stage and the opportunities created in the European remediation industry. Moreover, it will underline how addressing contaminated sites and brownfields can be helpful in limiting land take and soil sealing on fertile agricultural land. At the conference the Commission will present its Soil Sealing Guidelines that are being finalised. These guidelines are part of the Soil Thematic Strategy and will contribute to achieving the land take target proposed in the Roadmap to a Resource Efficient Europe (COM(2011) 232.

The draft programme is here. Updated versions will be posted here when available.

The participation to the conference is free of charge but will be limited to 400 people on a first-come-first-served basis. If you wish to attend the conference please fill in the on-line registration form to register for an invitation. Please note that for security reasons, only people with a confirmed invitation will be allowed in the conference building. Interpretation will be provided in Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Polish and Spanish.

Bebygg inte åkermark

Följande debattartikel skriven av Eva Gustavsson och Nils-Krister Persson, Matupproret i linköping publicerades den 2 mars i Corren.se.

Stoppa byggandet på vår värdefulla jordbruksmark. Det anser Matupproret i Linköping. De tar som exempel den nya översiktsplanen för området mellan motorvägen och upp till Ekängen och Roxtuna.

Nu vill kommunen bygga på bördiga åkrar kring Linköping. Detta enligt en ny översiktsplan för området mellan motorvägen och upp till Ekängen och Roxtuna. Vi bor här mitt i en av Europas bästa jordbruksbygder med tusenårig odlingshistoria och ser hur denna betydelsefulla mark krymper allt mer.

Att bebygga stadsnära åkermark är en omodern tanke som man hade hoppats inte skulle vara aktuell 2012. Östergötland har under lång tid varit en kornbod för Sverige och den bördiga östgötaslätten är ett kännetecken för regionen. Allt fler människor blir medvetna om att vi måste kunna försörja oss själva lokalt inför en framtid med brist på olja och andra resurser. Till detta finns flera argument: ekologisk hänsyn, minskade transporter, ökad robusthet mot förändringar i omvärlden, ökad medvetenhet om jordbrukets betydelse för att vi ska få mat på bordet.

Allteftersom befolkningen i världen ökar, användningen av jordbruksprodukter till drivmedel och bränsle tilltar och konsumtionen av resurser fortsätter öka är det av största vikt för mänsklighetens framtida överlevnad att bevara jordbruksmarken. Att ha tillgång till produktiv jordbruksmark nära staden måste börja ses som en ytterst värdefull tillgång som inte får slarvas bort genom kortsiktigt byggande.

Linköping talar gärna om sig som en kommun riktad mot framtiden och man talar om hållbar utveckling som skall genomsyra all planering. Tyvärr syns inte mycket av detta i planerna som kommunen presenterar.

Matupproret Linköping vill därför att det blir stopp för byggande av vägar, industrier och bostäder på vår värdefulla jordbruksmark. Jordbruksmarken är en av våra allra viktigaste resurser för framtiden, både internationellt och här i Linköping.

Välkommen till Framtidsprojektet

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) firar 2013 sitt 200:e verksamhetsår och detta firas 11-13 juni 2013 med tre jubileumsdagar på temat dåtid – nutid – framtid. Uppdraget att presentera den tredje dagen, framtiden, är givet studenter, doktorader och nyutexaminerade akademiker med intresse av den gröna sektorn.

Du kan delta genom att bli del av den tankesmedja som ska träffas sju gånger under juli 2012 – juni 2013. Uppgiften är att med hjälp av olika samtalsmetoder samt externa inspiratörer processa fram en bred bild av framtidens naturresursbruk sedd genom just framtidens yrkesutövares ögon. Detta presenteras slutligen under jubileumsdagarna av er projektdeltagare inför näringsliv, akademi, politiker och allmänhet. Läs mer om året som projektdeltagare här.

Är du intresserad av att delta i tankesmedjan? Ansök senast 31 mars 2012.

Behöver du inspiration? Kolla in filmen!